Hankkeen tavoitteet

Tutkimushankkeen päätavoitteena on vastata opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset kuvattuihin selvitystarpeisiin kuvaamalla yksiselitteisesti raportin luvussa 3.6 esitetyt suomi/ruotsi toisena kielenä -opettajien, vähemmistöäidinkielten opettajien ja eri uskontojen opettajien koulutustarpeet. Toisena päätavoitteena on mallintaa, miten monikielisyyspedagogiikkaa ja vähemmistöuskontojen opetusta voi käytännössä toteuttaa tämänhetkisen tutkimuksen valossa, uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Mallinnus esitetään konkreettisina toimintasuosituksina ja niihin liittyvän, käytännössä testatun ja avoimen lähdekoodin periaatteella tuotetun verkkomateriaalin avulla.

Keskeiset tutkimuskysymykset vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen osalta ovat:

1. Opetus: Miten nykyinen opetustarjonta perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa vastaa määrältään ja laadultaan havaittuun tarpeeseen eri alueilla? Mitä uusia toimintamalleja kouluissa on kehitteillä.

2. Opettajankoulutus: Miten opettajankoulutus vastaa määrältään ja laadultaan tarpeeseen? Mitä uusia toimintamalleja opettajankoulutuslaitoksissa on löytymässä? Mitä opittavaa on muiden maiden uskonnon opetuksen malleista?

3. Täydennyskoulutus: Miten täydennyskoulutus vastaa laadultaan tarpeeseen? Minkälaisia täydennyskoulutustarpeita lisääntynyt maahanmuutto aiheuttaa? Mitä informaaleja ja formaaleja täydennyskoulutusmalleja alalle on kehkeytymässä?