Uusi eduskunta 2015 vaalikoneanalyysien mukaan

PaikatUusi eduskunta on valittu, joten lienee paikallaan katsoa miltä joukkio vaikuttaa HS:n ja Ylen vaalikonevastauksiin perustuvien analyysien (ks. edelliset postaukset) pohjalta. Ylehän ehti jo listata ehdokkaita eri arvojen mukaan, ja Hesari totesi uuden eduskunnan olevan enemmistöltään liberaali:

“Vaik­ka uu­den edus­kun­nan kol­me suu­rin­ta puo­luet­ta, kes­kus­ta, pe­rus­suo­ma­lai­set ja ko­koo­mus, edus­ta­vat pe­rin­tei­siä ar­vo­ja, edus­kun­nan enem­mis­tö ajat­te­lee kui­ten­kin li­be­raa­lis­ti, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mien vaa­li­ko­ne.” (HS, 20.4.2015)

Onko todella niin?

Liberaali vai konservatiivinen eduskunta?

Paikat_ryhmät_Yle_new1Jos paikkajakoa tarkastellaan aiemmissa postauksissa esiteltyjen ryhmittelyjen mukaan, tilanne näyttäytyy hieman toisenlaisena kuin HS:n tulkinta. HS:n vaalikoneanalyysiin perustuvan ryhmittelyn mukaan kansalliskonservatiiveja yksistään on jo 42 % (tosin vaalikoneaineistosta puuttuu muutaman uuden edustajan vastaukset). Seuraavaksi suurimpina ryhmittyminä ovat Oikeisto ja Demarit, joista varsinkaan jälkimmäinen ei profiililtaan edusta kovinkaan (arvo)liberaaleja näkemyksiä.

Analyysin ryhmittymäthän perustuvat ehdokkaiden vastausprofiileihin, joten yksittäisten vastaajien sijainti eri näkemyksiä kuvaavassa avaruudessa voi toki vaihdella reilustikin. Uuden eduskunnan kokoonpanoa ei vielä ole lisätty visualisointityökaluumme, joten tyytykäämme vähemmän eleganttiin havainnollistukseen. Oheisessa hajontakuviossa on  kunkin ehdokkaan positio akseleilla arvoliberaalius ja talousoikeistolaisuus esitetty siten, että palleron koko osoittaa lisäksi myös impivaaralaisuuden määrää. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että enemmistö edustajista sijoittuu aineiston (eli kaikkien vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden) keskiarvon alapuolelle arvoliberaaliudessa ja yläpuolelle talousoikeistolaisuudessa. Myöskään impivaaralaisuus (nationalismi) ei ole konservatiivisemmalle joukolle ihan vieras näkemys. Tämän perusteella uusi eduskunta on jokseenkin talousoikeistolainen, eikä vaikuta erityisen liberaalisti ajattelevalta.

edustajat2

Toinen kone, eri tulos?

Samaa voidaan tarkastella myös Ylen vaalikoneanalyysien pohjalta. Siinähän ryhmittymiä oli yksi enemmän, joskin prosentuaalisesti painotukset ovat varsin samankaltaiset kuin HS:n aineistossa. Kahteen selvästi konservatiivisimpaan ryhmittymään kuuluukin peräti 51 % uusista edustajista (tosin Ylenkin aineistosta puuttuu muutaman edustajan vastaukset).

Kuva1newMyös Ylen aineiston pohjalta tuotetusta akselistossa enemmistö edustajista sijoittuu sekä arvokonservatiivisempaan että talousoikeistolaisempaan lohkoon. Vaikka HS:n ja Ylen vaalikoneiden sisällöt ja siten akselistot poikkeavat hieman toisistaan, yleisnäkymä on varsin samankaltainen. Ylen aineistossa oikeistoa edustavan joukon (Markkinaliberaalit) arvokonservatiivisuus – tai arvoliberaaliuden suhteellinen vähyys – jopa korostuu HS:n aineistoon verrattuna.

edustajat1yleTämän deskriptiivisen tarkastelun perusteella uusi eduskunta ei näyttäydy niin liberaalina kuin HS:n yksittäisiä vaalikonevastauksia koskevan tarkastelun perusteella voisi kuvitella. Toki päätöksiä tehdessä puolueen linjaukset ohjaavat edustajienkin toimintaa, jolloin edustajien omat näkemykset ja mielipiteet saattavat jäädä ryhmäratkaisujen varjoon. Vaikka yllä oleva perustuu kaikkien vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden henkilökohtaisiin näkemyksiin, voisi kuitenkin olettaa, että ehdokasasettelu kokonaisuudessaan edustaa melko hyvin puolueidenkin painotuksia, jolloin tässä tarkastelussa ilmenevä keskimääräinen (suhteellinen) konservatiivisuus ei ole mitenkään yllättävää. Onhan lähes puolet tulevista edustajista “perinteisiä arvoja” kannattavien puolueiden, keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien, jäseniä.

Kansanäänestys Nato-jäsenyydestä? Viiniä kauppaan? Tasa-arvoinen avioliittolaki uusiksi?

Yllä oleva on sormiharjoittelua, jonka taustalla oleva intressi liittyy puoluerajat ylittävään yksittäisten ehdokkaiden vastausten yhtenevyyden ja eriytyvyyden tarkasteluun, ei niinkään puolueiden väliseen vertailuun sinänsä. Akselistot ja vastaajien (samoin kuin eri ryhmittymien) sijainti niillä kuvaavat myös suhteellista asemaa, ei absoluuttisia arvoja, jolloin tarkastelun kohteena on ensisijaisesti keskinäinen vertailu. On siis vaikea sanoa (ja tärkeä ottaa se huomioon) kuinka liberaali on liberaali ja kuinka konservatiivinen on konservatiivi tässä tarkastelussa. Ylen vaalikoneaineisto sallii kuitenkin pienen simulaation äänestyskäyttäytymisestä eräissä poliittisessa keskustelussa ja mediassa esillä olleissa aiheissa, ja koska postauksen pointtina oli tulevan eduskunnan poliittisten painotusten tarkastelu, riittänee tässä tulosten kuvaaminen koko aineiston tasolla. Kukin voi tulkita liberaaliuden tai konservatiivisuuden asteen suoraan jakaumista.

Kahta kysymystä lukuun ottamatta tulevien edustajien kannat jakautuvat jokseenkin tasan puoltaviin ja vastustaviin. Pienen enemmistön myötä ruotsin opiskelua ei muutettaisi vapaaehtoiseksi, uutta periaatepäätöstä uuden ydinvoimalayksikön rakentamisesta ei hyväksyttäisi, eikä tuloveroa alennettaisi tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi. Selvällä enemmistöllä sen sijaan järjestettäisiin kansanäänestys Suomen Nato-jäsenyydestä, ja edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta jäisi perumatta. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myyntiä ruokakaupassa kannatetaan ja vastustetaan kuta kuinkin yhtä paljon. Koska aineistosta puuttuu muutama tuleva edustaja, vaaka saattaisi tosin kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Myös osassa muita kysymyksiä. Varsin tasaista siis kaiken kaikkiaan. Merkille pantavaa kuitenkin on liberaaliksi tulkittava kanta tasa-arvoisen avioliittolain uudelleenkäsittelyyn. Tältä osin uusi eduskunta näyttäytyy vähemmän konservatiivisena kuin ryhmittymien mukainen jakauma kaiken kaikkiaan antaisi ymmärtää. Tosin perustelut saattavat olla moninaiset ja kanta vaihdella tarkasta kysymyksenasettelusta riippuen. Seuraavaksi mielenkiinto kohdistuukin siihen, minkälaiseksi tuleva hallituskokoonpano muodostuu ja miten vastaavat painotukset näkyvät siinä.

Eduskuntavaalit 2015 – Uskonnonvapaus.fi -vaalikonevastausten analyysiä

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ylläpitämä, uskonnon ja vakaumuksen vapautta käsittelevä sivusto Uskonnonvapaus.fi on myös tehnyt oman vaalikoneensa, ja jakanut sen aineiston avoimena raakadatana. Vaalikoneen kysymykset keskittyvät julkisenkin keskustelun kohteena olleisiin vakaumuksellisiin kysymyksiin, kuten uskonnonopetuksen asemaan koulussa tai poikien ympärileikkauksen oikeutukseen. Sivusto tarjoaa varsin monipuoliset työkalut vastausten tarkastelemiseksi vaalipiireittäin ja puolueittain sekä yksittäisten ehdokkaiden osalta, joten en toista tässä samaa, vaan käsittelen aineistoa jokseenkin samoin kuin edellisissäkin postauksissani. Kiinnostuksen kohteena on siis erilaisten vastausprofiilien ja niiden mukaisten ryhmittymien tunnistaminen sekä ehdokkaiden sijoittuminen ja puolueiden jakautuminen näihin ryhmiin.

Vain vajaa kolmasosa ehdokkaista vastannut

Vaalikoneeseen on tähän päivään asti vastannut 624 ehdokasta, eli vajaa kolmasosa ehdolle asetetuista ehdokkaista, joten vastaajajoukko ei ole erityisen edustava. Merkille pantavaa on, että harva nimekäs ehdokas on vastannut vaalikoneeseen. Lisäksi perinteisten pääpuolueiden, SDP:n, Keskustan ja Kokoomuksen, edustavuus on kaiken kaikkiaan varsin vähäinen (ks. Kuvio 1). Ehkä aihe ei kiinnosta tai sitä ei pidetä tärkeänä. Tai sitten on laskelmoitu, että tunteita herkästi herättäviin vakaumuksellisiin kysymyksiin ei näin vaalien alla kannata avoimesti ottaa kantaa… Ajan puute tuskin selitykseksi kelpaa, kun kysymyksiä on vain kahdeksan.

Vastanneiden osuus ehdokkaista

kuvio 1. vastanneiden osuus kaikista ehdokkaista puolueittain.

Kolmenlaisia näkemyksiä

Vaalikoneessa on siis kahdeksan monivalintakysymystä, joiden pohjalta aineisto ryhmiteltiin. Menetelmänä käytettiin jo aiemmista analyyseistä tuttua latenttien luokkien ryhmittelyanalyysiä. Ryhmittelyssä hyödynnettiin kaikkia kysymyksiä alkuperäisessä nominaaliasteikollisessa muodossa, jolloin ryhmittelyn perustana oli eri vastausvaihtoehtojen vastaustodennäköisyydet ja niiden tuottamat profiilit. Tilastollisten kriteerien (kuten BIC, CAIC ja AWE) perusteella kolmen ryhmän ratkaisu selitti aineistoa parhaiten (eri vastausvaihtoehtojen todennäköisyysjakaumat ryhmittäin löytyvät täältä).

Todennäköisyysjakaumien ja vastaavasti odotusarvoa tyypillisempien (ja vähemmän tyypillisten) vastausten (ks. Taulukko 1) perusteella kolmea ryhmää voitaneen perustellusti luonnehtia otsakkeilla Liberaalit (43.4 % vastaajista), Maltilliset (29.6 %) ja Konservatiivit (27.0 %). Muihin vaalikoneanalyyseihin verrattuna konservatiivisuus on tässä selvästi aliedustettuna, joka selittynee vastaajien ja puolueiden edustavuudella (tai sen puutteella).

Taulukossa 1 on ryhmien vastaukset kuvattu frekvensseinä kysymyksittäin, ja niissä on yksinkertaistamisen vuoksi korostettu ne vastausvaihtoehdot, jotka ovat selvästi (tilastollisesti merkitsevästi) odotusarvoa tyypillisempiä. Näiden perusteella voidaan kunkin ryhmän näkemyksiä havainnollistaa painotetuimpien vaihtoehtojen mukaisesti:

Liberaalit
•    Uskontokuntiin kuulumisesta päättämisen ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
•    Jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
•    Ympärileikkaus tulee kieltää.
•    Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus tulee poistaa, ja sen valmistelu aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
•    Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi tai se tulee yksityistää, ja mahdollinen valtiontuki annettava samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
•    Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
•    Uskontojen ja elämänkatsomustiedon (ET) opetuksessa tulee siirtyä yhteiseen katsomusaineeseen.
•    Lääkärillä ei tule olla oikeutta kieltäytyä abortin teosta – se on osa työtä.

Maltilliset
•    Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeuden poistaminen ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
•    Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
•    Jumalanpalvelus kuuluu peruskoulun toimintaan, ja vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
•    Uskontojen ja ET:n opetuksessa nykyistä järjestelmää tulisi muuttaa niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.

Lisäksi ryhmässä vastattiin odotusarvoa enemmän En vastaa/Ei mikään edellisistä -vaihtoehtoon kysymyksessä jumalanpilkan rangaistavuudesta rikoslaissa. Muilta osin selkeästi korostuvia painotuksia ei tässä ryhmässä ollut havaittavissa; se edusti osassa väittämiä vaimeaa versiota liberaalien vastausjakaumasta (esim. kysymyksessä ympärileikkauksen sallimisesta), osassa lähes identtistä konservatiivien kanssa (esim. kysymykset kirkkojen verotusoikeuden kohtelemisesta ja hautaustoimen hoitamisesta).

Konservatiivit
•    Nykyinen 18 vuoden ikäraja uskontokuntiin kuulumisesta päättämisessä on hyvä.
•    Jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa on säilytettävä.
•    Ympärileikkaus tulee sallia.
•    Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeuden poistaminen ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
•    Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
•    Jumalanpalvelus kuuluu peruskoulun toimintaan, ja pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
•    Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksessa tulee säilyttää nykyinen järjestelmä.
•    Lääkärien on vakaumuksellisista syistä saatava vapautus aborttien tekemisestä.

taulukko 1. vastausvaihtoehtojen frekvenssit (odotusarvoa tyypillisemmät vaihtoehdot korostettu sinisellä – klikkaamalla isompi kuva)

Vastausvaihtoehtojen frekvenssit ja niiden painottuminen ryhmittäin

Puolueiden jakautuminen ja ehdokkaiden sijoittuminen ryhmiin

Kun tarkastellaan ehdokkaiden sijoittumista eri näkemysryhmiin puolueittain (Kuvio 2), nähdään, että kommunisteista ja piraateista ei konservatiiveja löydy, kuten ei paria ehdokasta lukuun ottamatta myöskään Vasemmistoliiton ja Vihreän Liiton ehdokkaista. Hieman yllättäen ehkä RKP:n vastaajajoukko hajautuu melko tasaisesti kaikkiin ryhmiin. Samoin SDP:n ehdokkaat. Heistä löytyy myös eniten Maltillisten ryhmään kuuluvia, joka ei aiempien analyysien perusteella ole yllätys. Kokoomuksen vastaajat sijoittuvat pääosin Maltillisiin ja Konservatiiveihin, joten tämän (aliedustetun) vastaajajoukon perusteella liberaalit arvot ovat varsin vähäisessä määrin edustettuna puolueessa. Konservatiivisimmat ehdokkaat löytyvät perussuomalaisista, keskustalaisista ja kristillisdemokraateista, joka ei myöskään ole yllätys. KD:n ehdokkaista ei löydy yhtään liberaalia, ja 94 % heistä kuuluu konservatiivien ryhmään. Puolueen kanta vaalikoneen käsittelemiin vakaumuksellisiin asioihin ei siis jää epäselväksi.

Ehdokkaiden sijoittuminen ryhmiin puolueittainkuvio 2. Ehdokkaiden sijoittuminen eri näkemysryhmittymiin puolueittain.

 

Kuten jo todettiin, Uskonnonvapaus.fi -sivuston vaalikoneeseen vastanneiden joukko ei kaikilta osin ole kovinkaan edustava, ja eroja puolueiden välillä on tältä osin melko paljon. Vastaukset kuitenkin nostavat esille selvästi erilaiset painotukset ja aliedustuksesta huolimatta myös useimmille puolueille tyypilliset näkökulmat. Liberaalien maineessa olevat puolueet edustavat muutosta, ja kysymysten sisältö huomioon ottaen muutosta kohti kattavampaa katsomuksellista tasa-arvoa ja vapautta. Poikkeuksena RKP, jonka liberaalius tämän perusteella rajautuu muihin teemoihin. Samoin Kokoomus näyttäytyy varsin konservatiivisena puolueena, jota sopii jo hieman ihmetelläkin. Konservatiivisina yleisemminkin profiloituneet Keskusta ja Perussuomalaiset edustavat kokonaisuutena maltillista konservatiivisuutta, kun taas kristillisdemokraattien kanta ei jätä minkäänlaista tulkinnanvaraa.

Näkyvien puolueiden laimea osallistuminen herättää hieman kysymyksiä. Kuvastaako hallituspuolueiden – RKP:n, Kokoomuksen ja SDP:n – laimea vastausinto laskelmoitua varovaisuutta viime kuukausien kompuroinnin jälkeen? Ja kuvastaako Keskustan ehdokkaiden vastaamattomuus samanlaista varovaisuutta, mutta toisesta syystä? Ensin mainittujen osalta vaalikoneaineistossa nyt edustettuna olevat näkemykset eivät erityisesti mairittele – olettaen, että katsomusten tasa-arvo ja vapaus edustaisivat näiden puolueiden arvoja – joten pätevämpien päätelmien vuoksi edustavampi osallistuminen olisi suotavaa.  Keskustan profiili sen sijaan on odotetun kaltainen, joten lähinnä vain sen kattavuus jää kiinnostamaan. Ehkä ne nimekkäämmätkin poliitikot voisivat aktivoitua ja uhrata viisi minuuttia kiireisestä aikataulustaan oman näkemyksensä julkistamiseksi. Avoimuuden nimissä (ring a bell?). Muissa vaalikoneissa kun ei arvokysymyksiä juuri ole käsitelty. Jäämme odottamaan loppukiriä.

Ps. Vaalikoneeseen ei kuulemma enää voikaan vastata (kiitos infosta, Kim Sjöström), joten toivotaan sitä avoimuuden loppukiriä muilla foorumeilla.