Resultatkontroll

Efter att anjon- och katjonanalyserna avslutats, kontrolleras det att alla observationer som gjorts i samband med förprov och behandlingar överensstämmer med de joner som upptäckts:

-lösningars och fällningars färger före blandning av analysämnet

-lösningens pH

-karbonat- och sulfidjoner existerar inte i sura lösningar

-bildning av karbonatfällning vid framställning av alkalisaltlösning

-analysämnets löslighetsprov

-analysämnets reaktion med svavelsyra

-det ursprungliga analysämnets lågreaktion

-alkalisaltlösningens och karbonatfällningens reaktioner med kaliumpermanganat i en svavelsyrahaltig lösning

-alkalisaltlösningens reaktion med difenylamin

Vid granskningen bör information från reaktionsläramaterialet användas. Där finns information om föreningars färger samt löslighets-, protolys-, komplexbildnings- och redoxegenskaper samlad.

Analysen bör avslutas endast då mängden samlad information är tillräcklig för att säkerställa resultatet. För osäkra joner kan ännu separata påvisningsreaktioner utföras. Påvisningen av ammonium-, natrium-, kalium- och nitratjonerna beror ofta på enskilda test, vilkas pålitliga tolkning kräver ingående övning. Därför kan det vara nyttigt att repetera i synnerhet ifrågavarande test och vid behov konsultera till exempel ditt arbetspar vid tolkningen. Tillägsreaktioner kan vid behov utföras med reaktionsläramaterialet som grund eller genom att söka i böckerna för kvalitativ analys och nätkällor.