Ensimmäisen vuoden opettaja – avain opintojen etenemiseen?

Anne Haarala-Muhonen (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Johan Bärlund (Oikeustieteellinen tiedekunta), Heikki Pihlajamäki (Oikeustieteellinen tiedekunta)
8.3.2017, 13:00 – 14:00, Sali/sal/lecture hall 12

Tutkimuksessa selvitettiin oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskeluprofiilien (HowULearn-kysely: oppimisen lähestymistavat) yhteyttä ensimmäisen vuoden opintomenestykseen ja näiden yhteyttä valmistumisaikaan. Kohdejoukkona olivat vuosina 2005-2007 aloittaneet opiskelijat (N=550). Opiskelijat, jotka ensimmäisenä vuonna käyttivät syväsuuntautunutta tai systemaattista oppimisen lähestymistapaa, saivat ensimmäisenä opiskeluvuotena tilastollisesti merkitsevästi enemmän opintopisteitä ja korkeampia arvosanoja kuin pintasuuntautunutta ja ei-järjestelmällistä syväsuuntautunutta lähestymistapaa käyttäneet opiskelijat. Opiskelijoiden valmistumista seurattiin joko valmistumiseen tai 7 vuoden enimmäisaikaan saakka. Ensimmäisenä opintovuonna syväsuuntautuneeksi ja systemaattiseksi luokitellut opiskelijat valmistuivat merkitsevästi nopeammin kuin pintasuuntautunutta ja ei-järjestelmällistä syväsuuntautunutta lähestymistapaa käyttäneet opiskelijat. Vastaavasti ensimmäisen vuoden opintomenestys ennusti hyvin opintojen valmistumista.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ensimmäisen vuoden opintomenestyksellä sekä opiskelijoiden käyttämillä oppimisen lähestymistavoilla on suuri merkitys sekä opiskelun sujumisessa että valmistumisajoissa. Miten ensimmäisen vuoden opettajat voivat tukea opiskelijan oppimista ja sitoutumisesta opintoihin? Entä millainen on se opetussuunnitelma, joka tukee ensimmäisen vuoden opiskelijan oppimista? Tästä ovat keskustelemassa oikeustieteen ensimmäisen vuoden opettajat ja opettaja-akateemikot Johan Bärlund ja Heikki Pihlajamäki sekä pedagoginen yliopistonlehtori Anne Haarala-Muhonen.