Stadgar

Här kan du bekanta dig med våra stadgar:

 

Stadgar för Politicus r.f.

Namn, språk och hemort

1 §
Föreningens namn är Politicus r.f.

2 §
Föreningens språk är svenska.

3 §
Föreningens hemort är Helsingfors.

Syfte och verksamhetsformer

4 §
Politicus r.f. är en sammanslutning för svenskspråkiga studerande och alumner vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Föreningens syfte är att främja studier i de statsvetenskapliga ämnena, stärka kontakterna mellan de svenskspråkiga studenterna vid fakulteten och att aktivt verka för ett rikt studieliv på svenska.

5 §
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att t.ex. arrangera evenemang som seminarier, exkursioner och andra sammankomster. Till stöd för detta kan föreningen upprätthålla kontakter med relevanta samfund, väcka initiativ i ärenden som berör föreningens syfte och idka publikations- eller annan med föreningens syfte enlig informationsverksamhet.

Medlemskap

6 §
Rätt till medlemskap har alla personer som har examensstudierätt, är biämnesstuderande, aktiva alumner eller utbytesstuderande vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Styrelsen kan även framföra medlemskap till någon som inte fyller ovannämnda kriterier för föreningsmötet som sedan fattar beslut i frågan.

7 §
Den som önskar bli medlem skall rikta en skriftlig ansökan till styrelsen, som prövar om kriterierna för medlemskap uppfylls och godkänner eller förkastar ansökningen.

8 §
Föreningens möte har rätt att anta utexaminerad medlem som ständig medlem mot erläggande av en av höstmötet godkänd avgift. Ständig medlem erlägger inte en årlig avgift.

9 §
Föreningens möte har rätt att till hedersmedlem kalla person som i hög grad befrämjat dess verksamhet, gjort sig bemärkt som vetenskapsidkare på statsvetenskapens område eller gjort sig förtjänt genom sin samhälleliga verksamhet. 

10 §
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos en föreningens styrelsemedlem eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

11 §
Styrelsen kan ur föreningen utesluta en medlem enligt de grunder som nämns i föreningslagen. Innan beslut om uteslutning fattas skall medlem ges tillfälle att avge förklaring, såvida frågan om uteslutning inte grundar sig på att medlemmen grovt försummat sina förpliktelser att betala medlemsavgift. Orsaken till uteslutandet skall nämnas i beslutet. En medlem som har blivit utesluten har rätt att få beslutet prövat vid föreningens nästa möte genom att inom tre månader från det att medlemmen delgivits beslutet skriftligen anföra besvär hos styrelsen.

Styrelsen kan även utesluta en medlem ur föreningen då kriterierna i 6§ inte längre uppfylls.

Föreningens möte

12 §
Beslutanderätten i en förening tillkommer medlemmarna. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid föreningsmötet. Vid föreningens möte har varje föreningsmedlem en röst. Det är tillåtet att rösta via ombudsman med fullmakt.

13 §
Ordinarie föreningsmöte hålls två gånger per år. Ett på våren (vårmöte) under perioden 1.1.– 28.2 och ett på hösten under perioden 1.9.– 31.12. (höstmöte).

På vårmötet fastställs bokslut och fattas beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen. På höstmötet fattas beslut om medlemsavgifternas storlek och styrelse samt verksamhetsgranskare väljs för nästa verksamhetsår.

14 §
Extra föreningsmöten sammankallas då föreningens möte så besluter, då styrelsen anser att behov därtill föreligger eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så av styrelsen skriftligen kräver för behandling av ett särskilt angivet ärende. Styrelsen skall sammankalla föreningsmötet utan dröjsmål.

15 §
Föreningsmötet beslutar om ändring av stadgar, val eller avsättande av styrelsemedlemmar, val eller avsättande av verksamhetsgranskare och/eller verksamhetsgranskarsuppleant, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet samt upplösning av föreningen. Beslut i dessa ärenden kan inte fattas ifall ärendet inte har nämnts i möteskallelsen.

16 §
Föreningens möte sammankallas av styrelsen genom ett meddelade per e-post till föreningens officiella e-postlista. I kallelsen skall nämnas tid och plats för mötet samt de viktigaste ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Föreningens möte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

17 §
En medlem som önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningsmötet skall lämna in en motion till styrelsen i så god tid att ärendet kan läggas till föredragningslistan. Styrelsen är dock inte skyldig att lägga ärendet till föredragningslistan såvida det inte understötts av minst tio medlemmar.

En motion som inlämnas till styrelsen senast tre dagar före ett föreningsmöte och som undertecknats av minst tio av föreningens medlemmar bör upptas till behandling vid mötet. Beslut i ärendet måste fattas ifall 5/6 av mötesdeltagarna förklarar ärendet brådskande.

18 §
På föreningsmötet fattas beslut genom omröstning. Som föreningens mening gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna, förutom då annat genom dessa stadgar är bestämt. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val emellertid lotten.

Val eller omröstningar skall vid föreningens möte förrättas slutet om någon mötesdeltagare så yrkar.

Föreningens styrelse

19 §
Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt högst 5 övriga medlemmar.

20 §
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid dennas förfall av vice ordföranden. Ordföranden skall utan dröjsmål sammankalla styrelsen om minst hälften av dess medlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst 3 av de övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta utskott och funktionärer.

21 §
Styrelseordförandens uppgift är att leda styrelsens verksamhet, sammankalla styrelsemöte samt att leda förhandlingarna vid styrelsemötet. Vid förfall av ordföranden handhas dennas uppgifter av vice ordföranden.

Sekreteraren för protokoll vid styrelsemötena samt för kartotek över föreningens medlemmar och utövar i samråd med skattmästaren kontroll över medlemsavgifternas indrivande.

Skattmästaren handhar föreningens ekonomi. Skattmästaren för bok över föreningens inkomster och utgifter samt uppgör föreningens bokslut före årsmötet. Dessutom uppgör hen i samråd med styrelsen budgetförslaget för föreningens verksamhetsår.

22 §
Styrelsen har beslutanderätt i ärenden som gäller försäljning, byte eller inteckning av föreningens egendom.

Styrelsen fattar beslut om utmärkelser och premieringar.

23 §
Styrelsen är skyldig att behandla ett ärende som framlagts den genom en motion som undertecknats av åtminstone tre av föreningens medlemmar.

24 §
Föreningens namn tecknas av ordförande, eller vice ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem. Styrelsen kan bevilja skattmästaren namnteckningsrätt i ekonomiska ärenden.

Val av styrelse

25 §
Styrelsen utses bland föreningens medlemmar, dock så att andelen alumner i styrelsen inte får utgöra mer än 1/4.

26 §
Höstmötet väljer ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare och fastställer de övriga styrelsemedlemmarnas antal och arbetsområden, varefter dessa väljs.

27 §
För varje enskild styrelsepost förrättas ett skilt val. Om endast en kandidat föreligger för en viss post blir hen enhälligt vald. I övrigt tillämpas § 18.

Avsättande av styrelse eller styrelsemedlem

28 §
Om en styrelsemedlem avgår eller avsätts är hen ansvarig för de uppgifter hens post medför intill dess att en person tillsatts att tillfälligt handha hens uppgifter eller en ny styrelsemedlem valts.

Styrelsen skall då en styrelsemedlem avgått eller avsatts utse en ersättare bland styrelsemedlemmarna att handha de uppgifter som den avgångne eller avsatte styrelsemedlemmen ansvarade för, tills en ny styrelsemedlem valts under ett föreningsmöte.

Räkenskap och revision

29 §
På höstmötet väljs en verksamhetsgranskare samt suppleant. Deras mandatperiod är ett kalenderår.

30 §
Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis.

Verksamhetsgranskaren har rätt att utan föregående anmälan förrätta verksamhetsgranskning också vid andra tidpunkter än i samband med slutet av räkenskapsperioden.

Övriga bestämmelser

31 §
Om ändring av dessa stadgar besluter föreningens möte med 3/4 av de avgivna rösterna.

32 §
Upplösning av föreningen förutsätter 3/4 av de avgivna rösterna vid två av föreningens ordinarie möten.

 

I händelse att föreningen upplöses tillfaller föreningens tillgångar en motsvarande registrerad sammanslutning att användas till fromma för dess syften.