Stadgar

Här kan du bekanta dig med våra stadgar:

Gällande stadgar: 30.11.2022 11:38:39

Namn, språk och hemort

1 §
Föreningens namn är Politicus rf.

2 §
Föreningens språk är svenska.

3 §
Föreningens hemort är Helsingfors.

Syfte och verksamhetsformer

4 §
Politicus r.f. är en sammanslutning för svenskspråkiga studerande
och alumner vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors
universitet.

Föreningens syfte är att främja studier i de statsvetenskapliga
ämnena, stärka kontakterna mellan de svenskspråkiga studenterna vid
fakulteten och att aktivt verka för ett rikt studieliv på svenska.

5 §
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att t.ex. arrangera evenemang
som seminarier, exkursioner och andra sammankomster. Till stöd för
detta kan föreningen upprätthålla kontakter med relevanta samfund,
väcka initiativ i ärenden som berör föreningens syfte och idka
publikations- eller annan med föreningens syfte enlig
informationsverksamhet.

Medlemskap

6 §
Rätt till medlemskap har alla personer som har examensstudierätt, är
biämnesstuderande, aktiva alumner eller utbytesstuderande vid
Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Styrelsen
kan även framföra medlemskap till någon som inte fyller ovannämnda
kriterier för föreningsmötet som sedan fattar beslut i frågan.

7 §
Den som önskar bli medlem fyller i en registreringsblankett och
läggs till i föreningens medlemsregister.

8 §
Föreningens möte har rätt att anta utexaminerad medlem som ständig
medlem mot erläggande av en av höstmötet godkänd avgift. Ständig
medlem erlägger inte en årlig avgift.

9 §
Föreningens möte har rätt att till hedersmedlem kalla person som i
hög grad befrämjat dess verksamhet, gjort sig bemärkt som
vetenskapsidkare på statsvetenskapens område eller gjort sig
förtjänt genom sin samhälleliga verksamhet.

10 §
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att
skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess
ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens
möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

11 §
Styrelsen kan ur föreningen utesluta en medlem enligt de grunder som
nämns i föreningslagen. Innan beslut om uteslutning fattas skall
medlem ges tillfälle att avge förklaring, såvida frågan om
uteslutning inte grundar sig på att medlemmen grovt försummat sina
förpliktelser att betala medlemsavgift. Orsaken till uteslutandet
skall nämnas i beslutet. En medlem som har blivit utesluten har rätt
att få beslutet prövat vid föreningens nästa möte genom att inom tre
månader från det att medlemmen delgivits beslutet skriftligen anföra
besvär hos styrelsen.

Styrelsen kan även utesluta en medlem ur föreningen då kriterierna i
6§ inte längre uppfylls.

Föreningens möte

12 §
Beslutanderätten i en förening tillkommer medlemmarna. Medlemmarna
utövar sin beslutanderätt vid föreningsmötet. Vid föreningens möte
har varje föreningsmedlem en röst. Det är tillåtet att rösta via
ombudsman med fullmakt.

13 §
Ordinarie föreningsmöte hålls två gånger per år. Ett på våren
(vårmöte) under perioden 1.1.- 28.2 och ett på hösten under perioden
1.9.- 31.12. (höstmöte).

På vårmötet fastställs bokslut och fattas beslut om ansvarsfrihet
för avgående styrelsen. På höstmötet fattas beslut om
medlemsavgifternas storlek och styrelse samt verksamhetsgranskare
och verksamhetsgranskarsuppleant väljs för nästa verksamhetsår.

14 §
Extra föreningsmöten sammankallas då föreningens möte så besluter,
då styrelsen anser att behov därtill föreligger eller då minst en
tiondel av föreningens medlemmar så av styrelsen skriftligen kräver
för behandling av ett särskilt angivet ärende. Styrelsen skall
sammankalla föreningsmötet utan dröjsmål.

15 §
Föreningsmötet beslutar om ändring av stadgar, val eller avsättande
av styrelsemedlemmar, val eller avsättande av verksamhetsgranskare
och/eller verksamhetsgranskarsuppleant, fastställande av bokslut,
beviljande av ansvarsfrihet samt upplösning av föreningen. Beslut i
dessa ärenden kan inte fattas ifall ärendet inte har nämnts i
möteskallelsen.

16 §
Föreningens möte sammankallas av styrelsen genom ett meddelade per
e-post till föreningens officiella e-postlista. I kallelsen skall
nämnas tid och plats för mötet samt de viktigaste ärenden som kommer
att behandlas på mötet.

Föreningens möte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

17 §
En medlem som önskar att ett ärende skall behandlas vid
föreningsmötet skall lämna in en motion till styrelsen i så god tid
att ärendet kan läggas till föredragningslistan. Styrelsen är dock
inte skyldig att lägga ärendet till föredragningslistan såvida det
inte understötts av minst tio medlemmar.

En motion som inlämnas till styrelsen senast tre dagar före ett
föreningsmöte och som undertecknats av minst tio av föreningens
medlemmar bör upptas till behandling vid mötet. Beslut i ärendet
måste fattas ifall 5/6 av mötesdeltagarna förklarar ärendet
brådskande.

18 §
På föreningsmötet fattas beslut genom omröstning. Som föreningens
mening gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de
avgivna rösterna, förutom då annat genom dessa stadgar är bestämt.

Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val
emellertid lotten.

Val eller omröstningar skall vid föreningens möte förrättas slutet
om någon mötesdeltagare så yrkar.

Föreningens styrelse
19 §
Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsens mandatperiod
är ett kalenderår.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och
skattmästare samt högst 8 övriga medlemmar.

20 §
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid dennas förfall av
vice ordföranden. Ordföranden skall utan dröjsmål sammankalla
styrelsen om minst hälften av dess medlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt
minst 3 av de övriga styrelsemedlemmar är närvarande.
Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta utskott och funktionärer.

21 §
Styrelseordförandens uppgift är att leda styrelsens verksamhet,
sammankalla styrelsemöte samt att leda förhandlingarna vid
styrelsemötet. Vid förfall av ordföranden handhas dennas uppgifter
av vice ordföranden.

Sekreteraren för protokoll vid styrelsemötena samt för kartotek över
föreningens medlemmar och utövar i samråd med skattmästaren kontroll
över medlemsavgifternas indrivande.

Skattmästaren handhar föreningens ekonomi. Skattmästaren för bok
över föreningens inkomster och utgifter samt uppgör föreningens
bokslut före årsmötet. Dessutom uppgör hen i samråd med styrelsen
budgetförslaget för föreningens verksamhetsår.

22 §
Styrelsen har beslutanderätt i ärenden som gäller försäljning, byte
eller inteckning av föreningens egendom.
Styrelsen fattar beslut om utmärkelser och premieringar.

23 §
Styrelsen är skyldig att behandla ett ärende som framlagts den genom
en motion som undertecknats av åtminstone tre av föreningens
medlemmar.

24 §
Föreningens namn tecknas av ordförande, eller vice ordförande
tillsammans med en annan styrelsemedlem. I ekonomiska frågor
skattmästaren ensam kan teckna föreningens namn.

Val av styrelse
25 §
Styrelsen utses bland föreningens medlemmar, dock så att andelen
alumner i styrelsen inte får utgöra mer än 1/4.

26 §
Höstmötet väljer ordförande, vice ordförande, sekreterare och
skattmästare och fastställer de övriga styrelsemedlemmarnas antal
och arbetsområden, varefter dessa väljs.

27 §
För varje enskild styrelsepost förrättas ett skilt val. Om endast en
kandidat föreligger för en viss post blir hen enhälligt vald. I
övrigt tillämpas § 18.

Avsättande av styrelse eller styrelsemedlem
28 §
Styrelsen skall då en styrelsemedlem avgått eller avsatts utse en
medlem bland styrelsemedlemmarna att handha de uppgifter som den
avgångne, tills en ny styrelsemedlem valts under ett föreningsmöte.

Räkenskap och revision

29 §
På höstmötet väljs en verksamhetsgranskare samt suppleant. Deras
mandatperiod är ett kalenderår.

30 §
Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis.
Verksamhetsgranskaren har rätt att utan föregående anmälan förrätta
verksamhetsgranskning också vid andra tidpunkter än i samband med
slutet av räkenskapsperioden.

Övriga bestämmelser
31 §
Om ändring av dessa stadgar besluter föreningens möte med 3/4 av de
avgivna rösterna.

32 §
Upplösning av föreningen förutsätter 3/4 av de avgivna rösterna vid
två av föreningens ordinarie möten.

I händelse att föreningen upplöses tillfaller föreningens tillgångar
en motsvarande registrerad sammanslutning att användas till fromma
för dess syften.

Stadgarna i PDF-format: Politicus stadgar