Etusivu

Menestyäkseen työelämässä valmistuneet tarvitsevat kykyä tunnistaa ja kuvata omaa työllistyvyyttään. Työllistyvyyttä tarkastellaan erilaisten pääomien kautta. Inhimillinen (tiedot ja taidot), psykologinen (sopeutumiskyky ja pystyvyysuskomukset), sosiaalinen (kontaktit, verkostot ja työkokemus), identiteetti (oman osaamisen, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen) ja kulttuurinen (ymmärrys oman alan työmarkkinoista) pääoma ovat yhteydessä työelämässä menestymiseen (Haltia ym., 2023; Tomlinson, 2017; Tuononen & Hyytinen, 2022). Pääomien kartuttaminen, tunnistaminen ja kuvaaminen edellyttää hyviä itsesäätelytaitoja (Tuononen et al., 2022; Tuononen et al., 2017; 2019; van der Heijde, 2014).

Hankkeessa tutkitaan yliopistosta valmistuneiden työllistymisvalmiuksia, itsesäätelyä, opintojen aikaista työssäkäyntiä ja työelämään siirtymistä. Lisäksi tutkitaan, miten sosio-ekonominen asema on yhteydessä työllistymisvalmiuksiin ja työssäkäyntiin.  Valmistuneilta kerätään seuranta-aineisto kahden vuoden kuluttua valmistumisesta ja siinä kartoitetaan työllistymisvalmiuksien ja sosio-ekonomisen aseman yhteyttä työelämässä menestymiseen. Tutkimuksessa myös vertaillaan kahden eri alueen (Helsinki ja Itä-Suomi) valmistuneiden työllistymisvalmiuksia ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa tutkitaan myös kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia ja työssäkäyntiä sekä niiden yhteyttä sosio-ekonimiseen asemaan. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) ja Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteen ja psykologian osastossa.

 

Tietosuojailmoitus