På svenska

I projektet Ready for Working Life undersöks karriär- och arbetslivsberedskapen hos dem som utexaminerats från universitet, samt deras förvärvsarbete under studietiden och övergången till arbetslivet. Utöver detta undersöks hur den socioekonomiska ställningen hänger ihop med karriär- och arbetslivsberedskapen och förvärvsarbetet. Av de utexaminerade samlas uppföljningsmaterial in om två år efter examen och där kartläggs arbetslivsberedskapens och den socioekonomiska ställningens koppling till framgång i arbetslivet. I undersökningen jämförs också arbetslivsberedskapen och övergången till arbetslivet hos utexaminerade i två olika områden (Helsingfors och Östra Finland). I projektet undersöks också arbetslivsberedskapen och förvärvsarbetet hos finländska och internationella studerande samt kopplingen till den socioekonomiska ställningen. Forskningsmaterialet pseudoanonymiseras i analysskedet. I undersökningen används en kodnyckel, som gör att enskilda deltagares uppgifter kan identifieras. Endast de ansvariga forskarna har tillgång till kodnyckeln. Forskningsmaterialet delas inte till utomstående utanför forskningsgruppen. Undersökningen utförs vid Centret för universitetspedagogik (HYPE) vid Helsingfors universitet och Avdelningen för pedagogik och psykologi vid Östra Finlands universitet.  

Dataskyddsbeskrivning