Ruokatulevaisuudet

Suomalainen ja globaali ruokajärjestelmä on monien kestävyyshaasteiden edessä. Kestävän ruoan tuotannon ja kulutuksen edistäminen edellyttää toimia järjestelmätasolla sekä kaikilta toimijoilta maatalousyrittäjistä kuluttajiin ja poliittisiin päättäjiin. Tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, miten eri toimijoiden tulevaisuudenodotukset ja valmiudet muutokseen kohtaavat, miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta voidaan edistää sekä millaiset ja millaisin edellytyksin poliittiset ohjauskeinot ovat eri toimijoiden näkökulmasta hyväksyttäviä.

Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja ProAgrian yhteisessä RUOKATULEVAISUUDET-hankkeessa (2023–2025) tutkitaan ruoan tuottajien ja kuluttajien odotuksia ruokajärjestelmän kestävyydelle ja odotuksissa tapahtuneita muutoksia, luodaan yhteistä näkemystä eri politiikkatoimenpiteistä ja niiden edellyttämistä askeleista sekä lisätään erityisesti maatalousyrittäjien valmiuksia ennakoida ja tehdä muutoksia. Monitieteisessä hankkeessa toteutetaan 1) maatalousyrittäjille suunnattu kysely ja haastattelut, 2) kuluttajille suunnattu kysely ja aihepiiriin liittyvän muun aineiston analyysi sekä 3) ruokatulevaisuuksia sisältävä tulevaisuusprosessi sisältäen tulevaisuuskuvien kartoituksen, tulevaisuustyökalun kehittämisen sekä toimijoille suunnattuja työpajoja.

Hanke tuottaa ruokajärjestelmän toimijoiden käyttöön tulevaisuusorientoitunutta tietoa siitä, millaisia kehityskulkuja, mahdollisuuksia ja jännitteitä ruoan tuotannossa ja kulutuksessa on meneillään ja odotettavissa. Hankkeessa tunnistetaan eri toimintaympäristöihin sisältyviä muutospotentiaaleja ja muutosten dynamiikkaa sekä luodaan tulevaisuustyökalu, joka lisää toimijoiden osaamista vaihtoehtoisten ruokatulevaisuuksien tunnistamisessa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö (Makera).

 

Kuvat: HY Uni Material Bank, kuva “Kaupunkiviljelyä Helsingin yliopistossa” copyright: HY Linda Tammisto, kuva “Kestävyys- ja vastuullisuuskuva toukokuu 2022” (viljelylaatikko) copyright: Eliel Kilkki, kuva “Viikin kampuksen kasvihuoneet auringon noustessa” kuva: Joonas Kolehmainen.