Fortbildning: HÅLLBARHET INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK

Hur gör man småbarnspedagogiken mera hållbar? Det här var en av kärnfrågorna när projekt SUSTE tillsammans med Regionförvaltningsverket den 16 september ordnade kick off för fortbildningen HÅLLBARHET INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK som pågår under hösten 2019. Fortbildningen arrangeras för personal på daghem och förskolor och består totalt av tre moduler som på olika sätt behandlar multimodal storytelling som ett verktyg för arbete med hållbarhetsfrågor. En grundtanke är att använda sig av berättande i olika modaliteter för att närma sig hållbarhetsfrågorna och den oro som miljö- och klimatkrisen väcker hos både barn och vuxna. Till det första tillfället kom ett tiotal deltagare, främst från huvudstadsregionen men också från Åboland.

Från SUSTES sida medverkade Hannah Kaihovirta, Maj Åberg-Hildén och Ann-Christin Furu som utbildare i Modul 1. Under dagen fick deltagarna själva uppleva och uttrycka multimodalitet och multilitteracitet i form av texter, bilder, musik och skapande. Efter en kort inledning av Hannah och Maj byggdes lärprocessen upp av flera på varandra följande element med utgångspunkt i ett av uppslagen i Olof Landströms och Lotta Olssons poetiska verk MITT BLAND STJÄRNOR (Lilla Piratförlaget, 2016).

Ungefär såhär framskred processen:

Vad ser du i bilden? Den första övningen bestod i att läsa av bilden sådan som den är – rakt upp och ner, med texten övertäckt. Som stöd i den här fasen fungerade följande frågor: Vad finns i förgrund, mitt och bakgrund? Vilka former och färger? Hurudana perspektiv och proportioner? Bara beskriv det du ser med ett eget verbalt och visuellt uttryck: kanske kan du skriva fram en egen uppräkning, text, eller liten dikt?

Vad hör du i dikten? Nästa moment blev att lyssna till en uppläsning av den text som författaren skrivit i anslutning till bilden. Hurudana ord finns här? Vilka ljud? Vilken är relationen mellan bild och text? Vilka tankar och känslor väcker dikten i dig?

Vad vill du skapa utgående från bilden? Nu var det dags att gå vidare med hjälp av grillpinnar, gummisnoddar och flätade snoddar. Kanske skapa ett eget ”rum” med koppling till myror och musslor. Kanske skapa egna småkryp? Maj gav handledning i olika tekniker för att göra snoddar (flätade, tvinnade, virkade och stickade) medan Hannah medverkade i byggandet av tredimensionella konstruktioner.

En av intentionerna med detta moment var att lära känna de olika materialen och teknikerna; deras struktur, textur och potential. Att lyssna in de olika möjligheter materialet och tekniken kan erbjuda i fråga om skapande. Och – självklart – att överlämna sig åt den skapande processen.

Eftermiddagen ägnades till en början åt ett praktiskt exempel på hållbarhetsarbete inom småbarnspedagogiken. Aija Mäkinen från Pargas stad presenterade GÄDDAN OCH GÄNGET – ett tioårigt projekt med fokus på ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogiken. En konklusion blev att långsiktighet och gott samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för att arbetet ska bli verkningsfullt

Småningom blev det dags för deltagarna att återgå till processen med multimodal storytelling i form av en skrivuppgift och avslutande reflektion och diskussion. Vad kan myror och musslor ha på hjärtat? Var och en fick gå i roll och skriva korta hälsningar från de olika småkrypen till oss människor.

Här handlade det om att byta perspektiv, att odla sin empati och forma ett uttryck för en annan levande varelses situation.

Hur gjorde vi? Hur tänkte vi? Hur talade materialen till oss? Deltagarna reflekterade och diskuterade kring de skapelser de gjort och sina intryck av varandras skapelser.

Här gjordes kopplingar till de öppna materialens potential i meningsskapande processer, till möjligheten att använda det man skapat på ett mångsidigt sätt och till att återbruka material på ett kreativt sätt. Och tanken om att allt detta kan vara element i en genomtänkt hållbarhetspedagogik för de yngsta barnen.

Den första fortbildningsdagen avrundades av Ann-Christin genom en teoretisk överblick som behandlade ett urval av grundläggande begrepp och perspektiv på vad hållbarhet kan vara i en småbarnspedagogisk kontext. Deltagarna fick också instruktioner för den portfolio de kommer att göra under fortbildningen. Nu är vi igång och ser med intresse fram emot kommande två moduler!

 

LÄSGLÄDJE

Det händer mycket i anslutning till SUSTE just nu! Senaste veckas onsdag var vi med på seminariet LÄSGLÄDJE – läsning med de yngsta på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Seminariet var med sina 120 deltagare välbesökt och det mångsidiga programmet gav ett brett perspektiv på läsning i många modaliteter. En liten glimt från dagen kan du få genom att läsa Monica Martens-Seppelins blogginlägg här.

Hannah och Ann-Christin från SUSTE deltog på olika sätt i seminariet och gav projektet synlighet. Hannah höll en workshop med namnet Delade berättelser – om multilitteracitet, kommunikation och skaparglädje med utgångspunkt i Mauri Kunnas “sannsaga” om hur postgången fungerade för länge sedan i Finland. Ann-Christin var moderator för dagen och presenterade SUSTE samt höll en workshop på temat Läsglädje för alla barn i Svenskfinland – hur kommer vi dit?.   

Delar av seminariet videofilmades och nedan finns videon från några av dagens föreläsningar och presentationer.

Inledning, Ann-Christin Furu

Läsambassadörerna, Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass

Föreläsning, Anne-Marie Körling (endast för internt bruk, lösenord krävs)

Under dagens hölls presentationer av aktuella läsfrämjande projekt och satsningar:

Barbro Enckell-Grim, Läscentrum

Maja Ottelin, Sydkustens landskapsförbund

Ann-Christin Furu, SUSTE/Helsingfors universitet

Ann-Catrin Rosenberg, Svenska YLE/BUU-klubben

Det läsfrämjande arbetet fortsätter nu både inom och utom ramen för SUSTE. Sedan hösten 2017 samverkar den svenska utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors Universitet med några andra finlandssvenska aktörer (Sydkusten, Folkhälsan och Förlaget M) för att öka intresset för läsning bland barn under skolåldern. Vi är också med i styrgruppen bakom de nya finlandssvenska läsambassadörerna. På det här sättet kan SUSTEs explorativa forskning stå i tät dialog med de aktörer som just nu arbetar för att stärka läsningen med de allra yngsta runt om i Svenskfinland.

Läsning är som sådan en hållbarhetsfråga! Mångsidiga läsfärdigheter är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap och därmed också en demokratifråga. Läsning erbjuder sätt att förhålla sig själv till världen, att förstå sig själv och sina medmänniskor. Läsning är också ett sätt att utveckla sin empati – och kanske just därför ett så centralt element på vägen mot det etiska ansvarstagande och hållbara handlingssätt som också småbarnspedagogiken förväntas bidra till. SUSTE lär alltså återkomma till dessa teman i framtida inlägg.

 

 

Cooperation and joint exploration

The most fruitful research and development takes place in collaboration. New ideas do not only emerge from individual thinking, but also from hours of deep discussions. SUSTE is a terrific example on this. However, in this blog contribution I will not tell about Ann-Christin’s, Hannah’s and my common undertakings, but about another collaboration, which is also related to SUSTE in many ways.

All the spring semester this year, I was lucky to host two Norwegian research colleagues, Tuula Skarstein and Frode Skarstein, both from Stavanger University. They were my guests at the University of Helsinki. In the previous autumn I spent a week at their university, and visited Norwegian preschools in company with Tuula. Already then we three devoted many hours discussing our common research interest.

Common interest in science education

All three of us are lecturers in science education, and the target is both early childhood student teachers and student teachers on higher educational levels. However, the research we developed together in Finland focused especially on two topics: early childhood education in the Anthropocene and species training among early childhood student teachers. I will tell more about the Anthropocene research in another blog text about the ECER conference, and below concentrate on species training and other collaborative interests.

Tuula and Frode already had developed and studied training in species knowledge among Norwegian students, now we wanted to explore together how willing the early childhood teacher students in Helsinki would be to learn species. Since the students that we studied were very positive to the whole idea, we gave it a try and I included species knowledge in my course by help of Tuula. Afterwards, we studied through multiple methods how the students had experienced the learning. Finally, we combined our studies in Finland and Norway to receive a most realistic picture of if it was any idea to train early childhood teacher students to recognize and know species. We presented this study in EECERA (see the previous blog by Ann-Christin) in Thessaloniki and the audience raised many questions and was eager about our findings. This autumn we are completing an article for the journal Sustainability, where we will tell more about the results.

Sustainability education and biodiversity

During Tuula’s and Frode’s stay in Finland, we also organized a seminar for Finnish and Norwegian teacher educators about sustainability in teacher education. The first day was located at the Siltavuorenpenger campus with various interesting presentations on the topic by researchers from both Finland and Norway. The second day the participants visited the preschool Kippari in Espoo. The host for this visit was the preschool teacher Outi Aarnisalo. This was a strategic choice, because Kippari has a strong environmental and sustainability profile, and Outi has been one of the promoters for years.

My collabaroation with Outi Aarninsalo started in 1995 in the framework of the Nature House Villa Elfvik’s biodiversity project Lumoaako lumo. This project included 10 schools and 18 preschools in Espoo, among them Kippari.  Later in 1999 our collaboration continued in a second Espoo project, KOVA (comprehensive teacher training in environmental education) with 23 preschools as participants. This second project was initiated by a handful preschool teachers in Espoo. The history shows that environmental education and sustainability in early childhood education has a long history in Espoo. When I initiated the LUMO project I was surprised and happy that so many preschools directly showed an interest in the topic biodiversity.  One of Tuula’s, Froode’s and my attempts in our present research is to offer species knowledge a role in early childhood teacher education. An important goal with that is to increase the understanding of how humans depend on biodiversity and need to prevent its loss.

Education in practice

The researcher guests also took part in practical education. Frode held a lecture on digital tools for my Finnish colleagues. Tuula was a co-teacher on a few of my lectures and also participated as a teacher in our field studies and visits, for example to the Ympäristökoulu Polku (environmental school) owned by Kierrätyskeskus’ (Reuse Centre) and to the Nature House Villa Elfvik in Espoo. Together with Tuula we led a whole field study day at Villa Elfvik starting in the early morning with bird watching. The planning officer Katri Luukkonen presented the Nature House’s learning programs for early childhood groups. Ann-Christin (from SUSTE) took part as an observer this day.

Our students were enthusiastic about how much this day offered of experiences on how to engage children in nature activities. This day it also became obvious for them how fun it is to know species, because they obviously recognized so much more when they were outdoors than before the training.

Frode and I also had a possibility to visit Harakka Nature Centre on an island close to Helsinki. We had good guiding from the chemistry teacher Asta Ekman. Both in the many interesting buildings and by a walk around the island, we received an exciting picture of the nature school education on Harakka.

This was a few examples on how we spent the spring semester together in a Finnish/Norwegian collaboration. Tuula and Frode also participated in meetings with SUSTE’s support group and other activities at the faculty, like research events and conferences. Not to forget that Tuula, Frode and I spent man interesting moments discussing post humanism in relation to early childhood education. In sum it was a fine beginning of our joint research, and I am grateful to the time we could spend together in Helsinki.  Thanks Tuula and Frode!

SUSTE at EECERA2019 in Thessaloniki

In late August SUSTE researchers Lili-Ann Wolff, Hannah Kaihovirta and Ann-Christin Furu participated in the 29th annual EECERA conference in Thessaloniki, Greece. Here is a glimpse from it!

EECERA is short for European Early Childhood Education Research association and the annual conference is the largest European conference on matters related to learning in the early years. With more than 900 delegates it provides an excellent arena for scholars, researchers, practitioners as well as policy makers to meet up and share knowledge on ECEC. The conference attracts not only European delegates, but also researchers from Australia, New Zealand, Canada and the US.

Some of the researchers who took part in the inauguration of the SIG group on Sustainability in Early Childhood Education.

On the first day of the conference, SUSTE researchers Ann-Christin Furu and Lily-Ann Wolff took part in the inaguation of a brand new EECERA Special Interest Group: the SIG on Sustainability in Early Childhood. The SIG group is the result of an initiative from Ann-Christin together with professor Eva Ärlemalm-Hagsér from Mälardalen University in Sweden and PhD Sue Elliot from University of New England in Australia. The first meeting gathered some 15 participants and during the following days more than 30 researchers from three continents (Europe, Australia, and America) registered as members of the new SIG group. The group aims strengthen research and debate around sustainability issues in the early years and it can hopefully contribute to a sustainable future for children across the globe.

Research from the SUSTE project was presented in three separate sessions during the conference, which gave the project good visibility and created nice opportunities for networking in various contexts.

Hannah Kaihovirta presented the paper Desires of the other. Multimodality and aesthetics in sustainability education (co-authored with Furu) in a session on children´s agency, citizenship and sustainability.

Lili-Ann Wolff presented the paper Sustainability education in Finnish early childhood Teacher Education. Why does policy fail? (co-authored with Furu) in a symposium called “Where is education for sustainable development in early childhood teacher education? Perspectives from Australia, Norway and Finland.”

Ann-Christin Furu presented the paper Developing sustainability education in Finnish ECEC – merging bits and pieces (co-authored with Kaihovirta and Wolff) in a session where focus was on issues of sustainability in ECEC.

All three papers will be turned into scientific articles during late 2019 and published in international journals. The findings will also be integrated in both teacher education and professional development projects in Finnish ECEC.

SUSTE researchers Hannah Kaihovirta, Ann-Christin Furu and Lili-Ann Wolff at the conference dinner.

An important aspect of every conference are the social events. Coffee breaks, lunches and dinners provide excellent opportunities for informal discussions and networking. During the conference SUSTE researchers connected with researchers from all over Europe as well as from Australia and America. Some of these new acquaintances will surely lead to future collaborations and exchanges.

From a sustainable stories-perspective, the EECERA conference was hence a valuable give and take.

The multiple and multilayered stories of sustainability (and perhaps un-sustainability) unfolded during the conference, both verbally, visually, and in terms of artifacts and practice were thought provoking. It is obvious that the path to sustainability is still both long and demanding and it seems that countries like Finland has both a special responsibility and possibility to raise discussion about these matters and to take a leading role in the development of sustainability education in the early years. With respect to the urgency and magnitude of the sustainability challenges, new and fruitful approaches has to been explored. In this sense, the core idea of SUSTE – to engage children and adults in multimodal storytelling and sustainability – and the intention to create a “pedagogy of hope and action” is both relevant and timely.

Last, but not least, the SUSTE researchers wants to direct a warm thank you to Svenska Kulturfonden, which made it possible to attend the conference!