Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura ry. (myöhemmin näissä säännöissä seura). Seuran kieli on suomi. Seura on uskonto- ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Toiminnan tarkoitus

Seuran toiminnan tarkoitus on edistää teologisen kirjallisuuden levittämistä ja tieteellistä teologista tutkimusta.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kustantaa ja levittää teologisia julkaisuja, ennen kaikkea tieteellistä teologista sarjaa nimeltään Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi lisäksi

 1. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia teologisista aiheista
 2. pitää yhteyttä vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 1. järjestää esittely- ja markkinointitilaisuuksia
 2. vastaanottaa avustuksia, testamentteja ynnä muita lahjoituksia.

4 § Jäsenet

Seuran jäsenten ottamisesta ja erottamisesta päättää johtokunta paitsi kunniajäsenten osalta vuosikokous. Jäseneksi otetaan jokainen, joka kannattaa seuran toimintaa ja maksaa sen jäsenmaksun, jonka vuosikokous on kyseiselle vuodelle määrännyt. Jäsenyyden jatkaminen edellyttää vuotuisen jäsenmaksun suorittamista.

Seura voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi teologisen tutkimuksen alalla ansioituneita henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenen kutsumiseen vaaditaan kaksi kolmannesta vuosikokouksessa annetuista äänistä.

Jokainen jäsenmaksunsa maksanut seuran jäsen ja kunniajäsen saa vuosittain kappaleen johtokunnan jaettavaksi määräämiä seuran kirjoja.

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä seuran sihteerille. Johtokunta vahvistaa eronneet jäsenet seuraavassa kokouksessaan. Eron katsotaan astuvan voimaan ilmoitushetkestä, mutta eronnut jäsen on oikeutettu saamaan seuran vuosikirjan, jos on maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksun. Jäsen, joka ei ole kolmeen kalenterivuoteen maksanut jäsenmaksua, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi. Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusperiä, rikkoo seuran sääntöjä tai muuten vahingoittaa seuraa.

6 § Toimielimet

Seuran toimielimet ovat seuran vuosikokous ja johtokunta.

7 § Seuran vuosikokous: koolle kutsuminen, kokoukseen osallistuminen ja päätöksenteko

Seuran päätösvaltaa käyttävät jäsenet seuran vuosikokouksessa siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty seuran johtokunnalle. Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan seuran internet-sivulla. Seuran vuosikokouksen puheenjohtajana toimii seuran hallituksen puheenjohtaja, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Seuran

muut kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.

 1. käsitellään vuosikertomus;
 2. esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto;
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon suoritettu

  tilin ja hallinnon tarkastus antaa aihetta;

 4. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
 5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvaa vuotta varten;
 6. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle täydelle kalenterivuodelle;
 7. päätetään seuran sääntöjen muutosehdotuksista
 8. käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.

8 § Johtokunnan toimikausi ja jäsenet

Seuran hallituksena toimii ja seuraa edustaa johtokunta, jossa on yhdeksän kerrallaan kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme. Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen läsnä ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja toimii myös seuran toimihenkilöiden esihenkilönä.

9 § Johtokunnan tehtävät

Seuran toimeenpaneva elin on johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on:
1. kutsua koolle seuran vuosikokous, valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja panna

toimeen sen päätökset;
2. järjestää seuran toiminta tarkoituksenmukaisesti, päättää seuran kustannettavista teoksista, ja

määrätä sihteerin sekä muut tarpeelliset palkkiot;
3. ottaa ja erottaa seuran sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt;
4. määrätä sihteerin ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden tehtävät;
5. päättää yhdistyksen jäsenyydestä eri yhteisöissä ja valtuuttaa edustajansa edustamaan

yhdistystä niiden kokouksissa;
6. päättää sellaiset yhdistystä koskevat asiat, jotka eivät lain ja näiden sääntöjen mukaan kuulu

yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistaviksi;
7. käsitellä kulloinkin esille tulevat järjestölliset kysymykset sekä
8. vastata yhdistyksen talouden hoidosta ja huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on

lainmukainen ja varainhoito on asianmukaisella tavalla järjestetty.

Sihteerillä ja muilla seuran toimihenkilöillä on johtokunnan kokouksissa puheoikeus. Johtokunta voi tarvittaessa myöntää puheoikeuden johtokunnan kokouksissa myös muille henkilöille.

Johtokunta voi harkintansa mukaan valtuuttaa keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan johtokunnan tehtäviä kokousten välillä. Työvaliokuntaan kuuluvat ainakin johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran sihteeri. Työvaliokunnan koko voi olla enintään puolet johtokunnan koosta.

10 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli viisi jäsentä on läsnä. Johtokunnan jäsen voi olla läsnä myös etäyhteyden kautta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai viiden johtokunnan jäsenen kutsusta. Johtokunnan kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse/sähköpostitse vähintään viisi päivää ennen kokousta. Johtokunnan kokoukset voidaan järjestää myös sähköisesti.

11 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai seuran muu toimihenkilö, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

12 § Tilinpäätös

Seuran toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä muut toiminnantarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa niin, että vähintään kaksi kolmannesta seuran vuosikokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa muutosehdotusta. Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta tehdään johtokunnan esityksestä. Mikäli seuran jäsen haluaa saada sääntöjen muutosehdotuksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee ilmoittaa siitä johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokouksen pitämistä. Johtokunta esittää asian vuosikokoukselle oman lausuntonsa kera.

15 § Seuran lopettaminen

Päätös seuran lopettamisesta on tehtävä johtokunnan esityksestä. Esityksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kahdessa perättäisessä kokouksessa niin, että kokousten välillä on vähintään kaksi kuukautta. Kokouksista edellisen tulee olla seuran vuosikokous. Viimeisessä kokouksessa päätetään seuran varojen käyttämisestä sen tarkoitusperien edistämiseksi.