Seuran säännöt

SUOMALAISEN TEOLOGISEN KIRJALLISUUSSEURAN SÄÄNNÖT

 

Opetusministeriö on rekisteröinyt säännöt 4.10.1990

 


Yhdistyksen nimi on Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallinen kieli on suomi.

 

Seuran tarkoituksena on edistää teologisen kirjallisuuden levittämistä ja tieteellistä teologista tutkimusta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  1. kustantaa ja levittää teologisia julkaisuja ja
  2. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia teologisista aiheista.

 

Seuran jäsenten ottamisesta ja erottamisesta päättää johtokunta paitsi kunniajäsenten osalta vuosikokous. Seuran jäseneksi pääsee jokainen, joka kannattaa seuran toimintaa ja suorittaa sen jäsenmaksun, minkä vuosikokous määrää kunakin vuonna.

Kunniajäseniksensä seura voi kutsua johtokunnan ehdotuksesta ansiokkaita tiedemiehiä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenen kutsumiseen vaaditaan kaksi kolmannesta annetuista äänistä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan erottaa seurasta.

 

Jokainen jäsenmaksunsa maksanut seuran jäsen ja kunniajäsen saa vuosittain kappaleen johtokunnan jaettavaksi määräämiä seuran kirjoja.

 

Seuran asioita hoitaa ja seuraa edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, jossa on yhdeksän kerrallaan kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme. Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen läsnä ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa seuralle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa varaesimieheksi.

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja, sihteeri tai seuran muu toimihenkilö, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

Sihteerillä on johtokunnan kokouksissa puheoikeus. Johtokunta voi tarvittaessa myöntää puheoikeuden johtokunnan kokouksissa myös muille henkilöille.

 

Johtokunnan tulee järjestää seuran toiminta tarkoituksenmukaisesti, päättää seuran kustannettavista teoksista, valvoa rahaston hoitoa, määrätä sihteerin sekä muut tarpeelliset palkkiot ynnä valmistaa vuosikokoukselle esitettävät asiat.

Johtokunta määrää sihteerin ja muiden toimihenkilöiden tehtävät.

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

10§
Vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuosikokouksen pitämisestä annetaan tieto vähintään kahdessa kaupungin sanomalehdessä viimeistään 7 vrk. ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksessa

  1. hyväksytään johtokunnan laatima kertomus seuran edellisen vuoden toiminnasta;
  2. esitetään edellisen vuoden tilintarkastajain kertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
  3. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sijaan;
  4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvaa vuotta varten;
  5. määrätään jäsenmaksun suuruus;
  6. päätetään seuran sääntöjen muutosehdotuksista;
  7. ratkaistaan muita asioita, jotka seuran jäsen 12§ mukaisesti tai johtokunta on katsonut tarpeelliseksi saada vuosikokouksen päätettäväksi.

 
11§
Seuran ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokouksesta 10§ :ssä on sanottu.

 
12§
Seuran jäsenen, joka haluaa saada seuran vaikutusalaan kuuluvan asian tai sääntöjen muutosehdotuksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokouksen pitämistä. Johtokunta esittää asian vuosikokoukselle oman lausuntonsa kera.

 
13§
Seuralla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 
14§
Seuran purkautuessa on sen varat luovutettava seuran päämääriä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

 
15§
Seuran purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, ja päätös on tehtävä kummassakin kokouksessa yksimielisesti.

 
16§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta seuran vuosikokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa muutosehdotusta.