Textmix

Textmix-tutkimusprojektissa (2013–2014) tarkastellaan tekstien ja oppimateriaalien käyttöä suomalaisessa äidinkielenopetuksessa. Textmixissä olemme erityisen kiinnostuneita oppituntien tekstitapahtumista, lukustrategioiden kehittymisestä ja oppimateriaalien käytöstä – myös sukupuolen näkökulmasta. Projektin tarkoitus on syventää ymmärrystä siitä, miten tekstejä ja oppimateriaaleja käytetään äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa ruotsin- ja suomenkielisissä kouluissa. Monipuolisen aineiston avulla vertailemme kahden kielen opetuskulttuureja.

***

I forskningsprojektet Textmix (2013–2014) analyseras användning av texter och läromedel i modersmålsundervisningen i svensk- och finskspråkiga skolor i Finland. Inom projektet intresserar vi oss speciellt för interaktionen kring texter, utveckling av lässtrategier och användning av läromedel, och detta i ett perspektiv där genusfrågor ges betydelse. Projektets syfte är sålunda att fördjupa förståelsen av hur texter och läromedel används i undervisningen i modersmål och litteratur i svensk- respektive finskspråkig skola. Genom komparativa analyser av ett brett material från bägge skolsystemen fördjupas och nyanseras den bild av olikheter i interaktion kring texter och användning av läromedel, som utvärderingar och tidigare undersökningar pekat på.

Aineisto ja metodit – Design

Tutkimuksemme perustuu kolmenlaisen ruotsin- ja suomenkielisissä kouluissa kerätyn materiaalin analyysiin. Aineiston muodostavat:

  • Videoidut kuudennen luokan äidinkielentunnit. Analyyseissä keskitytään oppituntien tekstitapahtumiin. Materiaali analysoidaan yksityiskohtaisesti keskusteluanalyysin keinoin
  • Haastattelut opettajien ja kuudesluokkalaisten oppilasryhmien kanssa. Keskitymme oppikirjojen ja muun oppimateriaalin käyttöön ja toimijoiden niille antamiin merkityksiin Haastattelut analysoidaan sisältöanalyyttisesti myös diskurssianalyysiä hyödyntäen.
  • Kattava verkkokysely, joka on suunnattu kaikille luokanopettajille sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille perusopetuksessa (vuosiluokat 1–9). Keskeiset kysymykset koskevat oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien käyttöä ja valintaa.

Materiaali on osittain kerätty saman tutkimusryhmän pilottiprojektissa Läromedel, textpraktiker och interaktion i undervisningen i modersmål och litteratur i svensk och finsk skola i Finland (2012–2013).

***

I forskningsprojektet analyseras tre typer av material, insamlat i såväl svensk- som finskspråkig skola:

  • Videoinspelade modersmålslektioner i årskurs 6. I analyserna är interaktion kring texter centralt. Materialet analyseras detaljerat på en samtalsanalytisk grund.
  • Intervjuer med lärare och elevgrupper i årskurs 6. Fokus ligger på användning av och förhållningssätt till läroböcker och andra läromedel. Intervjuerna analyseras enligt en innehållsanalytisk metod med diskursanalytiska inslag.
  • En omfattande webbenkät, riktad till samtliga klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur i den grundläggande utbildningen (årskurs 1–9). De centrala frågorna berör användning av och val av läroböcker och andra läromedel.

Materialet har delvis samlats in inom ramen för pilotprojektet Läromedel, textpraktiker och interaktion i undervisningen i modersmål och litteratur i svensk och finsk skola i Finland (2012–2013), utfört av samma forskningsgrupp.

Tutkimusryhmä – Forskningsgrupp

Textmix on Helsingin yliopiston (käyttäytymistieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos) ja Åbo Akademin (kasvatustieteellinen tiedekunta) yhteistyöprojekti. Projektiin osallistuvat dosentti, yliopistonlehtori Anna Slotte-Lüttge (HY), professori Liisa Tainio (HY), dosentti, yliopistonlehtori Sara Routarinne (HY), KT, lehtori Tom Wikman (ÅA), FM, projektisihteeri Liisa-Mari Ojala (HY) sekä tutkimusavustaja KM Ulla Karvonen (HY). Lisäksi FM Satu Mattila valmistelee hankkeessa opinnäytetyötään (pro gradu, HY).

Textmix on pilottiprojektin tavoin kokonaan Svenska Kulturfondenin rahoittama.

***

Textmix är ett samarbete mellan Helsingfors universitet (Institutionen för beteendevetenskaper och Institutionen för lärarutbildning) och Åbo Akademi (Pedagogiska fakulteten). I projektet deltar docent, universitetslektor Anna Slotte-Lüttge (HU), professor Liisa Tainio (HU), docent, universitetslektor Sara Routarinne (HU), PeD, lektor Tom Wikman (ÅA), FM, projektsekreterare Liisa-Mari Ojala (HU) och forskningsassistent PeM Ulla Karvonen (HU). Därtill skriver FM Satu Mattila sin pro gradu-arbete inom projektet.

Textmix är, liksom pilotprojektet, i sin helhet finansierat av Svenska kulturfonden.

One thought on “Textmix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *