Hankkeesta suomeksi

“Ammatilliseksi toimijaksi oppimassa – Opettajankoulutuksesta koulun arkeen” on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke (1259489), joka toteutetaan vuosina 2012–2016. Tutkimushankkeessa tarkastellaan opettajaksi opiskelevien ammatillisen toimijuuden rakentumista opettajankoulutuksen eri konteksteissa ja koulutuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus edustaa systeemistä monimenetelmällistä (multimethods) pitkittäistutkimusta. Tutkimuksen empiirisinä konteksteina toimivat Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusta antavat yksiköt. Tutkimushankkeen toteutuksesta ja johtamisesta vastaa ohjausryhmä KT, dos. Tiina Soini (TaY), FT, dos. Auli Toom (HY), KT, dos. Janne Pietarinen (UEF) ja FT, dos. Kirsi Pyhältö (HY), joilla on aikaisempaa kokemusta opettajankoulutuksen ja yliopisto-opetuksen kehittämis- ja tutkimustyöstä eri tutkijaryhmissä ja yhdessä.

Osallistujat ja kerättävät tutkimusaineistot

Tutkimukseen osallistuvat Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen opettajankoulutusyksiköt. Näiden yliopistojen eri opettajaryhmien koulutustarjonta ja varioivat koulutusohjelmat muodostavat edustavan näytteen suomalaisista opettajankoulutusyksiköistä. Tutkimusjoukko muodostuu kolmesta opettajakohortista: 1) opintonsa aloittavat luokan- aineen- ja erityisopettajaksi opiskeleva, 2) induktiovaiheen nuoret opettajat (viimeinen opiskeluvuosi ja 2 ensimmäistä vuotta työelämässä) ja 3) kokeneet opettajat.

Hyöty opettajankoulutuksen kannalta

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa opettajan oppimisesta ja oppimisen säätelijöistä opettajankoulutuksen ja työn eri konteksteissa ja ammatillisen uran eri vaiheissa, erityisesti siirtymissä. Lisäksi tarkoituksena on auttaa tunnistamaan erilaisia oppimispolkuja, oppimisen voimavaroja ja ongelmakohtia.