Eksegetiikan tutkielmaseminaarit 2020-21

Ks. myös temaattinen seminaari Globaali kristinusko

1. Miehiä ja maskuliinisuuksia Raamatussa

Oppiaine: Vanhan testamentin eksegetiikka, Uuden testamentin eksegetiikka

Seminaarin ohjaaja: Martti Nissinen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2. – 4. periodissa neljä neljän tunnin kokonaisuutta, joiden välissä vähintään kaksi viikkoa.

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Raamatun naisia on tutkittu intensiivisesti jo vuosikymmeniä ja feminististä näkökulmaa on sovellettu Raamatun teksteihin jo 1970-luvulta lähtien. Miestutkimus ja maskuliinisuuden analysointi on alkanut paljon myöhemmin, pitkälti naistutkimuksen inspiroimasta tarpeesta kyseenalaistaa myös miessukupuoli ja maskuliinisuuden konstruktiot. Sosiologiassa miestutkimus alkoi jo 1980-luvulla, raamatuntutkimuksessa vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen ensin Uuden testamentin tutkimuksessa ja lopulta myös Vanhan testamentin ja muinaisen Lähi-idän tutkimuksessa. Maskuliinisuustutkimuksen teoreettisia malleja on sovellettu Raamatun teksteihin ja löydetty niistä erilaisia maskuliinisuuden ihanteita ja rakentumisen tapoja – niin aggressiivisia ja hegemonisia kuin myös alistettuja ja marginalisoituja miehuuden esitystapoja.

Tutkielmaseminaarin aiheena on ”Miehiä ja maskuliinisuuksia Raamatussa”. Seminaarissa tutkitaan Vanhassa (ml. apokryfikirjat) ja Uudessa testamentissa esiintyviä mieshenkilöitä ja erilaisia maskuliinisuuden rakentamisen ja esittämisen tapoja. Lähdeteksteinä voi käyttää myös muita varhaisjuutalaisia ja -kristillisiä tekstejä sekä muinaisen Lähi-idän lähteitä. Maskuliinisuutta tutkitaan uskonnon, yhteiskunnan, ruumiillisuuden, sukupuolielämän, rakkauden, tunne-elämän, terveyden ja iän näkökulmista.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Opiskelijat kirjoittavat seminaariesitelmiä, jotka toimivat maisterintutkielman pohjana. Jokainen opiskelija laatii kuusi seminaariesitystä, joiden yhteenlaskettu sivumäärä on 30–40 sivua. Lisäksi jokainen opiskelija lukee huolellisesti toisten opiskelijoiden työt ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun.

Esimerkkejä tutkielman aiheista

Tutkielmien aiheet voivat keskittyä yhteen Raamatun mieshahmoon (esim. Simson, Hesekiel, Absalom, Daavid, Paavali, Johanneksen evankeliumin lempioppilas) tai naishahmon maskuliinisiin piirteisiin (esim. Isebel). Aihe voi liittyä myös miehiin ja maskuliinisuuksiin tietyissä tekstikokonaisuuksissa (esim. Leviticuksen puhtausmääräykset, Esterin kirja, Joosef-kertomukset, Apostolien teot, pastoraalikirjeet) tai johonkin maskuliinisuuden tyyppiin (esim. marginalisoitu maskuliinisuus, profeettojen maskuliinisuus).

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Kandidaatin tutkinto, metodikurssin yleis- ja erityisosa (TUM-M3102).

Kielivaatimukset: Englanti

2. Historian Jeesus ja Jeesus-traditiot

Oppiaine: Uuden testamentin eksegetiikka

Seminaarin ohjaaja: Petri Luomanen

Seminaarin kokoontumisrytmi: Periodeilla 2-3 kerran viikossa, 3t/kerta, 4. periodilla harvemmin.

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Jeesuksen persoona on kiehtonut varhaisen kirkon opettajia kristinuskon alkuvaiheista lähtien. Valistuksen myötä herännyt kriittinen tutkimus auttoi ymmärtämään, että kirkon julistama uskon Jeesus ei ole ilman muuta yhtenevä sen kanssa, millainen historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen oli. Missä ja miten hän syntyi? Mitä hän teki ja opetti? Millaista juutalaisuus ja elämä olivat Galileassa Jeesuksen aikana? Auttaako tieto näistä meitä ymmärtämään paremmin hänen opetustaan?

Tutkimushistorian kuluessa Jeesusta on jäljitetty seulomalla evankeliumeista esiin mahdollisimman varhaisia kerronnallisia kerrostumia (kirjallisuuskritiikki), Jeesuksen aitoja vertauksia (Jeremias) tai ylipäänsä hänen alkuperäisiä sanojaan (aitouskriteerit). Välillä on tähdennetty, että Uusi testamentti on ensisijaisesti julistava dokumentti, josta löytyy vain uskon Jeesus (Bultmann).

Viime vuosikymmenten tutkimus on kuitenkin ollut optimistisempaa ja kehitellyt uusia näkökulmia, joiden avulla on yritetty ratkaista historiallisen Jeesuksen arvoitusta. Esimerkiksi Jeesuksen ajan juutalaisuutta koskeva tutkimus, arkeologia, sosiaalihistoria ja sosiaalitieteet ovat tuoneet esiin uutta tietoa Jeesuksen ajan uskonnollisesta elämästä Galileassa ja näin luoneet edellytyksiä sijoittaa historian Jeesus aitoon kontekstiinsa. Samoin kognitiotieteet ja muistitutkimus ovat tuoneet uusia näkökulmia Jeesus-traditioiden välittymistä koskevaan keskusteluun.

Jeesus-tutkimuksen koko laaja historiallinen kirjo on esillä seminaarissa. Olisi mielenkiintoista, jos tutkielmia tehtäisiin monista näkökulmista, joko keskittyen Jeesus-tutkimuksen klassisiin kysymyksiin—mikä on näistä viimeisin totuus?—tai soveltaen uusimpia näkökulmia. Mielenkiintoinen ja mahdollinen osa-alue on myös Jeesus-traditioiden kehittyminen myöhemmin varhaiskristillisyydessä, esimerkiksi Jeesuksen lapsuuteen, kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyvissä apokryfisissä evankeliumeissa, jotka ovat vaikuttaneet kirkollisessa perinteessä ja kirkkotaiteessa.

Holmen & Porter (eds.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vol I-IV, Leiden: Brill, 2011. antaa suhteellisen tuoreen yleiskuvan Jeesus-tutkimuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. E-kirja on saatavilla Helkan kautta.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Seminaariin liittyvässä työskentelyssä valmistetaan tutkimussuunnitelma, tutkielman tavoiteaikataulu sekä esitelmiä, jotka ovat tutkielman aiheeseen liittyvää tausta-aineistoa tai sen valmiita lukuja (vähintään yht. 30s.). Seminaarissa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista, keskustelua ja rakentavan palautteen antamista.

Esimerkkejä tutkielman aiheista

– Missä ja milloin Jeesus syntyi?
– Miten tietäisimme, mitä Jeesus todella sanoi?
– Galilean sosio-ekonominen tilanne Jeesuksen aikana?
– Oliko Jeesus sosiaalinen uudistaja?
– Oliko Jeesus viisauden opettaja vai apokalyptinen profeetta?
– Miksi Jeesus surmattiin?
– Kuinka Jeesus kyettiin muistamaan? Jeesuksen sanojen muistaminen muistitutkimuksen valossa
– Uuden testamentin eri kirjoitusten (Matt., Mark, Luuk, Joh, Paavali) tai niihin sisältyvien traditioiden (Q-lähde, evankeliumien erityistraditiot) suhde historian Jeesukseen. Tässä useita mahdollisia aiheita.
– Jeesuksen suhde juutalaisuuden keskeisiin uskomuksiin ja käytänteisiin: Jeesus ja sapatti, Jeesus ja temppeli, Jeesus ja puhtaussäädökset, jne. Useita mahdollisia aiheita.
– Jeesus apokryfisissä evankeliumeissa. Useita mahdollisia aiheita.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Ks. alla.

Kielivaatimukset: TUK-483 Kreikka I sekä TUK-484 Kreikka II (yht.10op).

Muuta huomioitavaa: —