Systemaattisen teologian tutkielmaseminaarit 2020-21

 • 1. Uskonnonfilosofia – uskonto elämäkerroissa ja kirjallisuudessa

  Oppiaine: Uskonnonfilosofia

  Seminaarin ohjaaja: Timo Koistinen

  Seminaarin kokoontumisrytmi: 2.-4 periodi. Yleensä kerran kuussa järjestetään kahden päivän intensiivijakso.

  Seminaarin aiheen tarkempi esittely

  Tutkielmissa voidaan käsitellä muitakin kuin kirjallisuuteen ja elämäkertoihin liittyviä uskonnonfilosofian teemoja. Aiheista ryhdytään keskustelemaan jo metodikurssilla, ja olisi hyvä, jos osallistujat miettisivät etukäteen muutamia teemoja, joista ovat kiinnostuneita.

  Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

  Omaan tutkielmaan liittyvien esitelmien laatiminen ja niiden esittely muulle ryhmälle sekä opponointitehtävät.

  Esimerkkejä tutkielman aiheista

  On olemassa suuri määrä uskonnollisiin teemoihin liittyviä romaaneja ja elämäkertoja. Uskonnonfilosofian näkökulmasta on kiinostavaa tarkastella esimerkiksi sitä, miten niissä kuvataan maailmankatsomusten omaksumista tai niistä luopumista.

  Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Ei suosituksia

  Kielivaatimukset: Suomi ja englanti

  2. Soteriologia

  Oppiaine: Systemaattinen teologia, Dogmatiikka

  Seminaarin ohjaaja: Olli-Pekka Vainio

  Seminaarin kokoontumisrytmi: 2 kertaa kuukaudessa

  Seminaarin aiheen tarkempi esittely

  Soteriologia tarkoittaa oppia pelastuksesta. Tässä yhteydessä termiä käytetään väljästi siten, että seminaarissa voidaan tutkia mitä tahansa opinkohtaa, joka liittyy pelastusoppiin. Näitä ovat erityisesti kristologia ja triniteettioppi soveltuvin osin, opit vanhurskauttamisesta ja pyhityksestä sekä oppi ns. viimeisistä tapahtumista eli eskatologia.

  Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

  Seminaarissa jatketaan metodikurssilla alkuun laitettua työtä siten, että kukin opiskelija pitää yhteensä 3-4 esitelmää ja opponoi vastaavan määrän vuoden aikana. Esitelmällä tarkoitetaan VÄHINTÄÄN 15 liuskaa kirjoitettua tekstiä.

  Esimerkkejä tutkielman aiheista

  Teologi X:n kristologia.
  Teologi X:n käsitys uskon luonteesta
  Teologi X:n käsitys pyhittymisestä/theosiksesta
  Teologi X:n käsitys viimeisestä tuomiosta

  Näihin sopivat niin historialliset kuin modernitkin aiheet. Esimerkkejä:

  – Justinos Marttyyrin kristologia
  – Jean Calvinin käsitys pelastavasta uskosta
  – Kathryn Tannerin kristologia
  – David Bentley Hartin universalismi
  – C. S. Lewisin käsitys uskosta
  – Immanentti pelastus Yuval Hararin tuotannossa
  – Edith Steinin mystinen teologia
  – Sarah Coakleyn käsitys kolminaisuudesta

  Voit ehdottaa myös omaa aihettasi!

  Ennen seminaaria suositeltavat opinnot

  Mahdollisimman paljon dogmatiikan ja systemaattisen teologian opintoja. Erityisesti suositellaan seuraavia kursseja: dogmi- ja teologianhistoria, dogmatiikan kokonaisesitys, moderni teologia. Näitä voi suorittaa myös seminaarin aikana.

  Kielivaatimukset: Englanti. Mikäli lähteet edellyttävät niin saksa, latina, kreikka.

  Muuta huomioitavaa

  Ole yhteydessä ennen toukokuun puoliväliä seminaarin vetäjään sähköpostilla. Olennaista on sopia aihe valmiiksi ennen kesää, jotta työskentely pääsee liikkeelle. Osana seminaarin metodiopintoja suoritetaan kesätehtävä, joka liittyy oman aiheen tutkimuskirjallisuuteen.

  3. Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari

  Oppiaine: Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka

  Seminaarin ohjaaja: Virpi Mäkinen

  Seminaarin kokoontumisrytmi: joka toinen torstai klo 10–16 (2.-4. periodit)

  Seminaarin aiheen tarkempi esittely

  Seminaarissa voi laatia tutkielman oman valinnan mukaan mistä tahansa teologisen etiikan ja sosiaalietiikan alaan liittyvästä aiheesta.

  Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

  Seminaarissa laaditaan alustava tutkimussuunnitelma (sis. työn otsikko, lähdeaineisto ja sen rajaus, metodi, aihepiiriä koskeva viimeaikainen tutkimus). Seminaarin aikana laaditaan esitelmiä (luku luvulta) niin että, tavoitteena on kirjoittaa tutkielma valmiiksi seminaarin aikana. Lisäksi opponoidaan muiden esitelmiä.

  Esimerkkejä tutkielman aiheista

  Aiheena voi olla oman kiinnostuksen mukaisesti jokin teologisen etiikan tai sosiaalietiikan alaan liittyvä aihe (esim. ympäristö-, eläin-, bio-, seksuaali-, talousetiikka; arvot, oikeudet) nykytutkimuksen tai historiallisen lähteen valossa.

  Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: –

  Kielivaatimukset: Englanti tai jokin muu vieras kieli; latina (jos historiallinen aihe edellyttää).

  4. Luterilainen teologia ja ekumenia

  Oppiaine: Ekumeniikka

  Seminaarin ohjaaja: Sl Risto Saarinen, kl Pekka Kärkkäinen

  Seminaarin kokoontumisrytmi: Viikottain

  Seminaarin aiheen tarkempi esittely

  Seminaarissa tehdään graduja aiheista, jotka liittyvät luterilaisen kirkkokunnan tämänhetkisiin teologisiin ja ekumeenisiin prosesseihin. Myös yksittäisen teologin tai tietyn temaattisen kokonaisuuden käsittely on mahdollista, samoin omasta kiinnostuksesta nousevat aiheet.

  Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

  Kirjoitamme seminaariesitelmiä, joista tulee gradun lukuja. Alkuvaiheessa metodisten valmiuksen hankkiminen ja lähteistön haltuunottaminen painottuvat.

  Esimerkkejä tutkielman aiheista

  – Luterilaisten dialogit kasteesta, ehtoollisesta, kirkon virasta.
  – Suomen ev.lut. kirkon sisäiset uudistusprosessit (ekumeeniset strategiat, tulevaisuuskomitea jne).
  – Kirkkojen kannanotot populismiin ja siirtolaisuuteen.

  Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: –

  Kielivaatimukset: Englanti riittää, muu kielitaito antaa mahdollisuuden laajempaan aihekirjoon.