Uskontotieteen tutkielmaseminaarit 2020-21

Ks. myös temaattinen seminaari Globaali kristinusko

1. Uskonto ja perinne

Oppiaine: Uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Alexandra Bergholm

Seminaarin kokoontumisrytmi: Ke klo 12-14 koko lukuvuoden ajan

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Seminaarin teema on avoin ja kattaa eri uskontoperinteet ja uskonnolliset ilmiöt sekä historiassa että nykypäivänä. Myös lähitieteenalojen (esimerkiksi muiden kulttuuriperintöaineiden) aineistoja ja näkökulmia hyödyntävät tutkielmat ovat tervetulleita.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Syyslukukauden menetelmäopinnot sisältävät luento-opetusta sekä työskentelyä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kevätlukukaudella istunnoissa käsitellään osallistujien tutkielmiin liittyviä työpapereita.

Esimerkkejä tutkielman aiheista

Uskontohistoria, uskontopsykologia, uskonto ja materiaalinen kulttuuri, tekstitutkimus

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Uskontotieteen menetelmäopinnot

Kielivaatimukset: –

Muuta huomioitavaa: –

2. Uskonnollinen monimuotoisuus


Oppiaine: Uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Titus Hjelm

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2 tuntia kerran viikossa (ke 10-12), periodit I-IV

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Seminaarissa tarkastellaan uskonnollista monimuotoisuutta: uskontojen keskinäistä kohtaamista sekä uskontojen, valtion ja muiden yhteiskunnan instituutioiden (esimerkiksi koulutuksen) kohtaamista. Tutkimuksen kohde voi liittyä nykyaikaan tai historiaan. Tutkielman kohteena voi olla myös uskonnon yhteiskunnallinen ja kulttuurinen määrittely eri aikoina. Kaikki metodologiset lähestymistavat ovat tervetulleita.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa, jolloin jaetaan kesätehtävät. Syksyn ensimmäisessä periodissa kirjoitetaan joka kerralle lyhyet ideapaperit, joiden pohjalta laaditaan periodin päätteeksi tutkimussuunnitelma. Toisessa periodissa opiskellaan pienryhmissä tutkimusmenetelmiä keskittymällä metodeihin, jotka ovat seminaarilaisten töissä keskeisellä sijalla sekä laaditaan yhdessä ohjaajan kanssa työ- ja ohjaussuunnitelma. Kolmannessa ja neljännessä periodissa kukin opiskelija esittelee jotain kirjoittamaansa gradun lukua. Opiskelijat toimivat keväällä puheenjohtajina ja antavat jokaisesta paperista vertaispalautetta moodleen. Seminaarin yhteydessä ja sen jälkeen on mahdollista saada seminaarin vetäjältä henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan.

Esimerkkejä tutkielman aiheista

Ks. edellä

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Hyväksytysti suoritettu kandin tutkielma; kandin opinnot mahdollisimman pitkälle suoritettu

Kielivaatimukset: Suomi

Muuta huomioitavaa: Seminaarityöskentely on intensiivistä osallistumista seminaari-istuntoihin, vertaispalautteen antamista ja jatkuvaa prosessikirjoittamista. Siksi siihen on hyvä raivata muilta opinnoilta tilaa. Tavoitteena on saada gradu mahdollisimman hyvään kuosiin seminaarin aikana.

3. Uskonto digitaalisessa maailmassa

Oppiaine: Uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Katja Valaskivi

Seminaarin kokoontumisrytmi: Kerran viikossa

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Seminaarin teemana on uskonto digitaalisessa maailmassa. Seminaariin ovat tervetulleita opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita media-aineistojen käytöstä työssään, haluavat tarkastella uskonnon ilmenemistä digitaalisessa ympäristössä tai esimerkiksi erilaisten media- tai teknologiailmiöiden uskonnollisia puolia. Opiskelijan kiinnostuksesta riippuen on myös mahdollista saada tutkielman aihe ja/tai aineistoa käyttöön seminaarin vetäjän käynnissä olevista tutkimushankkeista, joissa tarkastellaan mm. salaliittoteorioita, ekstremismiä verkossa sekä teknologiauskoa ja ilmastonmuutosta.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran etäistunnossa toukokuussa, jolloin jaetaan kesätehtävät. Seminaarissa kukin opiskelija kirjoittaa vuoden aikana useita, yhdessä käsiteltäviä papereita: ideapapereita, tutkimussuunnitelma, seminaaripapereita. Lisäksi kukin opiskelija toimii vertaispalautteen antajana. Toisessa periodissa opiskellaan pienryhmissä tutkimusmenetelmiä.

Esimerkkejä mahdollisista tutkielman aiheista

Erilaiset uskontoon liittyvät aiheet, joissa käytetään media-aineistoja; uudet konservatiivikristilliset mediakanavat; erilaiset salaliittoteorioihin liittyvät aiheet; teknologia- ja innovaatiousko yms. implisiittiset uskonnon muodot; (sosiaalisen) median kanavien kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä; media ja radikalisaatio/ekstremistiset ilmiöt; uskonto, media ja ilmastonmuutos; transhumanismiin liittyvät aiheet; monimenetelmälliset tutkimusasetelmat; muut uskontoon ja mediaan liittyvät aihepiirit

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Kanditutkielma tulee olla tehtynä, samoin muut kanditutkintoon liittyvät opinnot.

Kielivaatimukset: Seminaari on suomenkielinen