SPSS ja tilasto-osiossa puurtamista

Tilasto-osiossa aloitettiin projekti valitsemalla tutkimuskysymys sekä tähän sopiva aineisto. FSD:n tietokantaa hyödynnettiin sopivan aineiston etsimisessä. Aihepiiriksi valikoituivat sosioekonomiset terveyserot ja aineistoksi työolobarometri. Aineisto valittiin siitä näkökulmasta, että siitä saataisiin muodostettua mielenkiintomme kannalta mielekkäitä tilastollisen analyysin asetelmia.

Ensimmäisellä viikolla tutustuttiin myös alustavasti SPSS:n käyttöön. Alkuun työskennellessä oli pieniä ongelmia saada aineisto avautumaan SPSS:ssä, mutta ongelma saatiin ratkaisua ja aineiston analysointi aloitettua.

Toisella työskentelyviikolla valittiin aineistosta asianmukaisia muuttujia ja SPSS:ssä päästiin hyödyntämään aineistoa muun muassa ristiintaulukoimalla sekä muodostamalla pylväskuvioita. Toisen viikon jälkeen kokoonnuimme koko ryhmän kesken ja katsoimme alustavan analyysin tuloksia yhdessä ja pohdimme niitä suhteessa aiemmasta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta löytyneisiin havaintoihin. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia ja tietoa eri vaiheen työstäjien kesken.

Kolmannen työskentelyviikon aikana tilasto-työskentelyä jatkettiin hiomalla taulukoita ja työstämällä lopullisia analyyseja loppuraporttia varten.

TIlasto-osiossa päätettiin työskennellä kullakin viikolla pareittain, mikä todettiin  käytännön työskentelyn jälkeen  hyväksi valinnaksi. Jokaisella viikolla toinen pareista oli alustavasti käyttänyt ohjelmaa, jolloin toinen parista pääsi jakaamaan osaamistaan kuitenkin oppien uutta itsekin.  SPSS -ohjelman harjoittelu ja käyttö koettiin hyödylliseksi tulevien opintojen sekä työelämän kannalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *