Tag Archives: excel

Tilasto-osio: Vaiheet 1 ja 2

Tilasto-osiossa olemme tutustuneet spss-ohjelmaan sekä itsenäisesti että ryhmässä toisiamme opettaen. Tutustuimme myös fsd-portaaliin ja valitsimme sieltä aineistoksi Nuorisobarometrin 2013.

Valitsimme aineistosta neljä muuttujaa, joista kahdesta teimme summamuuttujan analyyseja varten. Ennen summamuuttujan muodostamista varmistimme muuttujien korrelaation reliability-analyysilla. Luokittelimme myös ikämuuttujan kolmeen luokkaan, sillä havaitsimme, että taulukoiden muokkaaminen ja tulosten lukeminen on siten helpompaa.

Olemme tutustuneet aineistoon siitä erilaisia perustunnuslukuja tarkastelemalla sekä ristiintaulukoimalla muuttujia. Kolmen muuttujan tarkastelut teimme jakamalla aineiston sukupuolen mukaan. Olemme tehneet taulukoita sekä yhden muuttujan frekvensseistä että ristiintaulukoista ja muokanneet ne luettavampaan kuntoon excel-ohjelmassa. Joidenkin muuttujien hahmottaminen on helpompaa kuvioina ja olemme siksi tehneet pylväskuvia osasta muuttujia.