Raportti palautettu

Loppuraportti on nyt palautettu alkuvaikeuksista huolimatta. Tarkastelimme edellä mainitusta ASPAn tuottamasta tutkimuksesta “Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: työntekijät” sairaanhoitajien kokemaa lisäkoulutksen tarvetta. Selittävinä tekijöinä käytimme muuttujia työntekijän sukupuoli sekä käsitystä omista taidoista ja koulutuksesta. Hypoteesimme oli että henkilöt jotka kokevat taitonsa vahvemmiksi kokevat tarvitsevansa vähemmän lisäkoulutusta kuin epävarmemmat vastaajat ja että naiset kokevat tarvitsevansa enemmän lisäkoulutusta kuin miehet.

Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Lähdeineisto artikkelit mukaan lukien oli kiinnostava ja valinnat onnistuneita. Työ osoittautui haastavaksi: aiempaa kokemusta vastaavasta ei välttämättä ollut ja matkassa oli hieman myös teknisiä ongelmia käytettävien ohjelmien suhteen. Tutkimus kuitenkin tuli valmiiksi ja se tuntui tärkeältä vakavan aiheensa vuoksi.

Löysimme selkeän korrelaation lisäkoulutuksen tarpeen ja käsityksen omista taidoista välillä. Sukupuolten väliset erot jäivät kuitenkin epävarmoiksi sen takia että aineistossa oli miehiä hyvin vähän. Päädyimme siihen, että tuloksemme voisi huomioida lisäkoulutuksen kehittämisessä: työnantajien tulisi tarjota työntekijöilleen mahdollisuus tuoda esiin halukkuus lisäkoulutukseen ja järjestää sitä tarpeen mukaan.

 

Hieman jäljessä aikataulusta…

Ryhmän 27 työskentelyyn tuli pienoinen katkos muiden asioiden takia. Ryhmä on keskustellut kuitenkin myös tauon aikana suorituksesta ja työnjaosta, joten täydellistä nukahtamista ei päässyt tapahtumaan.

Nyt ryhmä on työn touhussa ja saanut datan analysoitua, sekä tutkimusta tukevat artikkelit zoteroon ja atlas ti:ohjelmaan, jossa artikkelit myös koodattu.

Nyt ryhmä työstää lopullista raporttia. Raportti tullaan palauttamaan maanantaina 8.12.2014.

Päivä/viikko 2.

Toisen viikon alussa meillä oli ensimmäinen tapaaminen ryhmän kesken. Tutkimme yhdessä kurssialuetta Moodlessa ja kävimme läpi kurssin suoritustapaa. Päädyimme valitsemaan aineistoksi jo aiemmin ehdotetun FSD2863 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: työntekijät. Muodostimme aineiston perusteella tutkimuskysymyksen: Mitkä tekijät vaikuttavat vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitajien kokemaan lisäkoulutuksen tarpeeseen. Aineistosta tutkimme vaikuttaako lisäkoulutuksen tarpeeseen mahdollisesti ikä, sukupuoli, kunnan väestömäärä tai työssä koettu väkivalta tai sen uhka. Totesimme myös, että muuttujia voi vaihtaa jos aineistosta näyttää löytyvän mielenkiintoisempia vaihtoehtoja.

Emma ja osin myös Minna etsivät tutkimuskysymykseen liittyviä aineistoja tietokannoista, esimerkiksi Ebschosta. Minna aloitti tutkimuspäiväkirjan ryhmän työskentelystä. Aaro loi tapaamisessa ryhmälle keskustelualueeksi Facebook-ryhmän. Se koettiin kaikista helpoimmaksi käyttää ja yhteydenpidon kannalta nopeimmaksi. Ryhmällä on myös Yammer -keskustelualue, mutta sovimme yhteydenpidon tapahtuvan lähinnä Facebookissa. Aaro loi ryhmälle myös Google Drive- sekä Zotero -alueet.

Katsoimme, että viikon 1 tehtävät ovat kutakuinkin tehty. Seuraavassa vaiheessa etsimme kirjallisuutta ja lisäämme sitä Zoteroon. Teemme tilastolle alustavat analyysit R-ohjelmalla.

Päivä/viikko 1.

Ensimmäisen viikon ohjelmassa oli ryhmiin jakautuminen Moodlessa ja ryhmän jäsenille esittäytyminen. Pohdimme alustavasti työnjakoa ja minkä aineiston valitsemme. Sovimme tapaamisen seuraavalle viikolle.