Raportti palautettu

Loppuraportti on nyt palautettu alkuvaikeuksista huolimatta. Tarkastelimme edellä mainitusta ASPAn tuottamasta tutkimuksesta “Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: työntekijät” sairaanhoitajien kokemaa lisäkoulutksen tarvetta. Selittävinä tekijöinä käytimme muuttujia työntekijän sukupuoli sekä käsitystä omista taidoista ja koulutuksesta. Hypoteesimme oli että henkilöt jotka kokevat taitonsa vahvemmiksi kokevat tarvitsevansa vähemmän lisäkoulutusta kuin epävarmemmat vastaajat ja että naiset kokevat tarvitsevansa enemmän lisäkoulutusta kuin miehet.

Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Lähdeineisto artikkelit mukaan lukien oli kiinnostava ja valinnat onnistuneita. Työ osoittautui haastavaksi: aiempaa kokemusta vastaavasta ei välttämättä ollut ja matkassa oli hieman myös teknisiä ongelmia käytettävien ohjelmien suhteen. Tutkimus kuitenkin tuli valmiiksi ja se tuntui tärkeältä vakavan aiheensa vuoksi.

Löysimme selkeän korrelaation lisäkoulutuksen tarpeen ja käsityksen omista taidoista välillä. Sukupuolten väliset erot jäivät kuitenkin epävarmoiksi sen takia että aineistossa oli miehiä hyvin vähän. Päädyimme siihen, että tuloksemme voisi huomioida lisäkoulutuksen kehittämisessä: työnantajien tulisi tarjota työntekijöilleen mahdollisuus tuoda esiin halukkuus lisäkoulutukseen ja järjestää sitä tarpeen mukaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *