Material

Över hundra finländare från olika delar av Finland har intervjuats i projektet. Informanterna är mellan 7 och 100 år gamla. Det finns lika många män och kvinnor från olika socialgrupper. De representerar finska eller svenska varieteter från olika områden i Finland men också andra språkgrupper.

Urvalet av de intervjuade bygger på en avvägd demografisk och territoriell representativitet så att den språkliga mångfalden i dagens Finland tydligt framträder i materialet.

Inom projektet har både finsk-, svensk- och samiskspråkiga intervjuats och dessutom representanter för traditionella minoritetsspråk  (karelska, romani, teckenspråk, tatariska, jiddisch) och andra minoritetsspråk (ryska, estniska, somali, engelska, arabiska, kurdiska, kinesiska, albanska, thai, vietnamesiska, turkiska).

Ämnena för intervjuerna är relaterade till individernas boendehistoria, familj, livsperioder och språklandskap. Dessutom behandlas uppfattningar om det egna språkbruket och språkkunskaper samt attityder till olika språk och varieteter.

I intervjuerna frågades till exempel:

  • När märkte du första gången att personer i din omgivning talade olika? I vilken situation?
  • Vad har du för minnesbilder av språket i skolan?
  • Händer det att du medvetet ändrar ditt sätt att tala?
  • Talar du finska? Skriver du mycket på finska? Vilka andra språk kan du?
  • Vad betyder svenska språket för dig?
  • På vilket/vilka språk följer du medier?
  • Har du upplevt språklig påtryckning på din arbetsplats?

Materialet har huvudsakligen samlats in under läsåret 2017‒2018 av studenter som hade deltagit i en förberedande kurs. Kursen hölls vid universiteten i Helsingfors, Östra Finland (Joensuu), Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Kurs- och materialinsamlingen koordinerades av post doc-forskare Katri Priiki.

De transkriberade intervjuerna har lagrats och finns tillgängliga för forskare inom olika områden. Språkbanken ansvarar för arkiveringen av de finskspråkiga intervjuerna och Svenska litteratursällskapet i Finland för arkiveringen av de svenskspråkiga intervjuerna.