Kirjeitä alhaalta päin

Tutkimushanke ”Kirjeitä alhaalta päin: 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien sosiolingvististä diskurssintutkimusta” tutkii 1800-luvun itseoppineiden tai vain vähän koulutusta saaneiden kirjoittajien tekstejä. Tällaiset tekstit ovat viime vuosina olleet vilkkaan monitieteisen tutkimuksen kohteena niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Eri alojen itseoppineiden kirjoittajien tutkimusta yhdistää nk. alhaalta ylöspäin (engl. from below) -näkökulma. Siinä missä esimerkiksi kansakuntien, kielten tai aatteiden historiaa on perinteisesti kuvattu eliitin toimintana, alhaalta ylöspäin lähtevä tutkimusnäkökulma pyrkii selittämään prosesseja tavallisten ihmisten näkökulmasta.

Metodisesti tutkimushanke yhdistää sosiolingvistiikan ja diskurssintutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin näiden alojen rajapinnalla kulkeviin kysymyksiin:

  1. Miten erilaiset kirjoittamisen tavat kehittyivät 1800-luvulla?
  2. Miten eri kielimuotojen sosiaaliset merkitykset neuvoteltiin uusiksi 1800-luvulla?
  3. Missä määrin itseoppineet kirjoittajat osallistuivat 1800-luvun yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Pyrkimyksenä on kvalitatiivinen kuvaus, jossa keskeisenä käsitteenä on viime aikoina muun muassa sosiolingvistiikassa paljon keskusteltu indeksikaalisuuden käsite. Kielestä ja kielellisistä valinnoista keskusteltiin 1800-luvulla paljon esim. sanomalehdistössä, ja kehittymässä olevat kirjoittamisen tavat tuottivat aluksi varsin heterogeenisiäkin tekstejä. Tällainen kielellisten valintojen kohosteinen esilläolo mahdollistaa indeksikaalisten merkitysten syntypaikkojen etsimisen. Muita keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat moniäänisyys, kielen dialogisuus ja intertekstuaalisuus. Lähestymistapana on tekstuaalinen etnografia, jossa tekstiä tulkitaan suhteessa sen tuottamiseen, leviämiseen ja vastaanottoon. Etnografinen lähestymistapa, keskittyminen kielen indeksikaalisiin eli kontekstuaalisiin merkityksiin sekä mukana oleva kieli-ideologinen pohjavire ankkuroivat tutkimuksen kiinteästi myös lingvistisen antropologian tutkimusperinteeseen.