På svenska

Elevcentrerad didaktik härledd från Deweyiskt tänkande innebär att man knyter de fenomen som är föremål för lärande till elevens livsvärld. I lärarutbildning och i den allmänbildande skolan kan de här fenomenen undersökas som tematiska helheter eller struktureras genom olika discipliner, bekanta som skolämnen.

Den kommande läroplansgrunden för gymnasier och den nuvarande läroplansgrunden för grundskolan beskriver breda kompetensområden. Deras uppgift är att tvärvetenskapligt överbrygga de vetenskapliga fält som skolans undervisning är förankrade i. Examenskraven för lärarutbildning och dokumenten som styr den allmänbildande skolan uttalar tydligt transparens, ämneshelheter, helhetsskapande och integration som grundsatser för undervisning.

Nyckelfrågor för ämnesdidaktikens framtid är hur de fenomen som är i fokus för lärande struktureras som skolämnen och som ämneshelheter, samt hur en ämnesdidaktik som undersöker fenomen är forskningsbaserad och vetenskapligt förankrad.

Det ämnesdidaktiska symposiet 2021 välkomnar särskilt presentationer av ämnesdidaktiker som forskar i symposiets tema Aineopetus ja aiheopetus , hur de två begreppen står i relation till varandra och i förhållande till ämnesdidaktik och undervisning i ämneskunskap.

Platsen för Ämnesdidaktiskt symposium

Om läget med corona-epidemin tillåter ordnas symposiet vid Helsingfors universitets centrumcampus Brobergsterrassen 5 och 10. I annat fall ordnas symposiet på distans. Information om arrangemangen hittas på symposiets webbsida innan anmälan till konferensen inleds.

Frågor

Förfrågningar kan riktas per e-post till konferenssekreterare Iina Pousi eller konferensens ordförande Manne Kallio (förnamn.efternamn@helsinki.fi).

 

Info om  Samfundet för ämnesdidaktiks forskning i Finland: http://www.ainedidaktiikka.fi/pa-svenska/

Viktiga datum

20.11.2020    Anmälan inleds.

3.2.2021         Sista datum för anmälan.

13.1.2021      Sista inlämningsdag för abstrakt.

22.1.2021      Information om godkända abstrakt.

 

Publikation

De som presenterar vid symposiet välkomnas att lämna in artikelmanuskript till Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarja (Samfundet för ämnesdidaktisk forskning, publikationsserie)(JUFO 1). Manuskriptet ska vara förankrat i presentationen som hållits under symposiet 2021. Redaktörerna väljer av manuskripten som lämnats in de artiklar som är föreslagna att publiceras samt sänder dem för granskning (peer review). Artiklarna som publiceras ska vara av hög kvalitet och förankrade i ämnesdidaktisk teoretisk eller empirisk forskning. Redaktörerna för publikationen fäster extra uppmärksamhet vid att de artiklar som publiceras knyter an till symposiets tema ’Aineenopetus ja aiheenopetus’. Artikelmanuskript kan lämnas in på finska, svenska och engelska.

Artikelmanuskriptet ska följa skrivinstruktioner och format angivna av Samfundet för ämnesdidaktisk forskning: blogs.helsinki.fi/…/AD-julkaisupohja.docx

Manuskript som erbjuds till publikationen sänds via nedanstående e-lomakelänk senast 22.3 2021. Länken för inlämning av manuskript öppnas efter symposiet. Publikationens redaktörer är Raili Hildén, Päivi Portaankorva-Koivisto och Toni Mäkipää.