SVE/EN

Välkommen till ämnesdidaktiskt symposium med temat ‘Ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och bedömning av grundfärdigheter.’

Konferensspråket är finska, men presentationer är välkomna även på svenska och engelska.

Viktiga datum

25.11.2023 Anmälan och inlämning av abstrakt öppnas
19.1.2024 Sista dag för abstraktinlämning
22.1.2024 Besked om abstraktacceptans
25.1.2024 Anmälan stänger

Konferensplats

Helsingfors universitet, Fakulteten för pedagogik (Siltavuorenpenger 5A–10)

Deltagaravgifter

 • Torsdagen den 8 februari, Årsmöte för Finlands ämnesdidaktiska forskningsförening
 • Fredagen den 9 februari, Program för symposiet

Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan. Betalningen kan göras till exempel med kort eller via nätpengar. Avgifter återbetalas inte efter den 8.1.2024. Med samma formulär anmäler man sig både till Finlands ämnesdidaktiska forskningsförenings årsmöte (avgiftsfritt) och till ämnesdidaktiskt symposium (deltagaravgift). Du kan delta i båda evenemangen eller bara ett av dem.

140 € utan medlemskap i Finlands ämnesdidaktiska forskningsförening
120 € medlemmar i Finlands ämnesdidaktiska forskningsförening
70 € studerande och doktorander

Inlämning av abstrakt

Abstraktets längd är högst 2500 tecken.
Inga bilder eller tabeller tillåts i abstraktet.

Författaruppmaning

Presentatörer vid Didaktiksymposiet har möjlighet att erbjuda sina föredrag som manuskript för publicering i föreningens publikationsserie för didaktisk forskning (JUFO 1). Redaktörerna väljer ut de manus som skickats in före deadline och skickar dem till minst två peer-review-bedömare. Alla publicerade artiklar bör vara baserade på högkvalitativ teoretisk eller empirisk didaktisk forskning. Vi hoppas att artiklarna tar hänsyn till symposiets tema “Didaktiska perspektiv på undervisning och bedömning av grundfärdigheter”. Manuskriptet bör följa anvisningarna och mallen för publiceringsserien för didaktisk forskning. Maximalt antal ord är 4000.

Förväntat schema för publicering:

 • Manus för artikelsamlingen ska skickas in via Edition-systemet senast den 22.3.2024: https://journal.fi/ainedidaktinen-tutkimusseura/about/submissions
 • Peer-review-bedömningarna skickas till författarna under juni 2024.
 • Reviderade manus ska skickas in senast den 16.8.2024.
 • Publiceringen är planerad att vara klar i december 2024.

Redaktörer för publikationen: Arja Kaasinen, Eeva Haataja, Antti Laherto, Ilona Södervik

Frågor

Lauri Väkevä (lauri.vakeva at helsinki.fi) eller
Merike Kesler (merike.kesler at helsinki.fi)

******************************************************

Welcome to the subject didactics symposium with the theme ‘Subject Didactic Perspectives on Teaching and Assessment of Fundamental Skills.’

The conference language is Finnish, but presentations are also welcome in Swedish and English.

Important Dates

25.11.2023 Registration and abstract submission open
19.1.2024 Deadline for abstract submission
22.1.2024 Notification of abstract acceptance
25.1.2024 Registration closes

Conference Venue

University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences (Siltavuorenpenger 5A–10)

Participation fees

 • Thursday, February 8, Annual Meeting of the Finnish Subject Didactics Research Association
 • Friday, February 9, Symposium Program

The participation fee is paid upon registration. Payment can be made, for example, by credit card or online banking. Fees will not be refunded after January 8, 2024. With the same form, you can register for both the Annual Meeting of the Finnish Subject Didactics Research Association (free of charge) and the Subject Didactics Symposium (participation fee). You can participate in both or just one of the events.

140 € without membership in the Finnish Subject Didactics Research Association
120 € members of the Finnish Subject Didactics Research Association
70 € students and doctoral students

Abstract Submission

The length of the abstract is a maximum of 2500 characters.
No images or tables are allowed in the abstract.

Call for Papers

Speakers at the Didactics Symposium have the opportunity to submit a manuscript based on their presentation for publication in the Didactics Research Association’s publication series (JUFO 1). Editors will select manuscripts submitted by the deadline and send them for peer review by at least two reviewers. All published articles should be based on high-quality theoretical or empirical didactic research. We hope that the articles take into consideration the symposium’s theme “Didactic Perspectives on the Teaching and Assessment of Basic Skills.” The manuscript should adhere to the writing guidelines and template of the Didactics Research Association’s publication series. The maximum word count is 4000 words.

Expected publication schedule:

 • Manuscripts for the article collection should be submitted via the Edition system by March 22nd, 2024: https://journal.fi/ainedidaktinen-tutkimusseura/about/submissions
 • Peer review reports will be sent to authors in June 2024.
 • Revised manuscripts should be submitted by August 16, 2024.
 • Publication is expected to be ready in December 2024.
 • Editors for the publication: Arja Kaasinen, Eeva Haataja, Antti Laherto, Ilona Södervik

For more information contact

Lauri Väkevä (lauri.vakeva at helsinki.fi) or
Merike Kesler (merike.kesler at helsinki.fi)