Teemaryhmät

Teemaryhmien puheenjohtajien s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Poikkeavat osoitteet on merkitty ko. puheenjohtajan nimen yhteyteen.

Biologia, terveystieto ja kestävyyskasvatus
pj. Arja Kaasinen ja Elina Särkelä

Biologia ja terveystieto tiedonaloina ja kestävyyskasvatus kaikkia oppiaineita poikkileikkaavana tutkivat elämää moninäkökulmaisesti. Ympäristön tila ja erityisesti ihmisen vaikutus maapallolla haastavat myös ainedidaktista tutkimusta. Teemaryhmään ovat tervetulleet esitykset, jotka käsittelevät biologian, terveystiedon tai kestävyyskasvatuksen empiiristä tai teoreettista tutkimusta.

Filosofia ja elämänkatsomustieto
pj. Eero Salmenkivi

Teemaryhmään ovat tervetulleita kaikki filosofian ja elämänkatsomustiedon opetusta ja oppimista koskevat teoreettiset ja empiiriset tutkimukset. Ainedidaktisen tarkastelun ei myöskään tarvitse rajautua formaaliin tai yleissivistävään koulutukseen, vaan esimerkiksi filosofiaa lapsille -menetelmää koskevat tarkastelut ovat tervetulleita niin varhaiskasvatuksesta tai vapaasta sivistystyöstä kuin ammatillisesta tai korkea-asteen koulutuksesta.

Fysiikka ja kemia
pj. Antti Laherto, Jarkko Lampiselkä ja Jari Lavonen

Teemaryhmään toivotetaan tervetulleiksi esitykset, jotka käsittelevät luonnontieteiden — ja erityisesti fysiikan tai kemian — opetuksen ja oppimisen tavoitteita, menetelmiä ja sisältöjä kaikilla eri koulutusasteilla ja opettajankoulutuksessa.

Historia
pj. Jukka Rantala

Historian teemaryhmään ovat tervetulleita esitykset, jotka käsittelevät historian opetusta, oppimista, osaamisen arviointia tai historian käyttöä koulun ulkopuolella.

Informaali oppiminen
pj. Hannu Salmi

Informaalien lähteiden hyödyntäminen kouluissa, varhaiskasvatuksessa, yliopistoissa ja ammatillisessa oppimisessa. Miten yhdistää ja hyödyntää teoreettista tietoa autenttisissa ympäristöissä: luonnossa, työssä, näyttelyissä tai digitaalisesti? Tulosten esittelyä ja kokemusten vaihtoa.

Kotitalous
pj. Päivi Palojoki ja Sanna Sekki

Teemaryhmässä käsitellään laajasti eri-ikäisille oppijoille suunnattuja kotitalouden opetus- ja oppimisprosesseja sekä pohditaan tutkimusperustaisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja kotitalouden opettajankoulutuksen kehittämistä. Esityksissä voi tarkastella esimerkiksi ruokakasvatusta ja ruokapedagogiikkaa eri kouluasteilla, tai taitojen ja tietojen oppimista ja arviointia peruskoulun kotitalousopetuksessa.

Kuvataide
pj. Seija Kairavuori ja Hanna Niinistö

Ryhmään toivotaan erityisesti kuvataiteen didaktiikkaan liittyviä esityksiä ja ajankohtaisia keskusteluteemoja. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin asemaa ja historiaa erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen konteksteissa, kuvataiteen opettamista ja opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä, oppimista ja opiskelua, tai sisältöjä ja tavoitteita. Esitykset voivat kytkeytyä kuvataiteen perustaitojen ja arvioinnin kysymyksiin. Esitykset voivat perustua tehtyyn tai tekeillä olevaan tutkimukseen tai myös käytännönläheiseen tutkimusaiheen kehittelyyn ja sen reflektioon.

Käsityö
pj. Manne Kallio ja Seija Karppinen

Käsityön teemaryhmään ovat tervetulleita laaja-alaisesti käsityön aloihin liittyvät esitykset, erityisesti symposiumin teemaan kuuluvat esitykset. Mitä ovat käsityön aloihin kuuluvat perustaidot ja kuinka niitä arvioidaan? Teemaryhmään toivotetaan tervetulleiksi käsityön ja tekniikan alojen esitykset kaikilla koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa.

Liikunta
pj. Juha Valtonen & Anna-Liisa Kyhälä

Teemaryhmään ovat tervetulleita liikunnanopetuksen ja opettajankoulutuksen ajankohtaiset tutkimukset.

Maantiede ja ympäristökasvatus
pj. Sirpa Tani ja Markus Hilander

Kutsumme tähän teemaryhmään esityksiä laaja-alaisesti maantieteen ja ympäristökasvatuksen aloilta. Myös kestävyys- ja globaalikasvatuksen tutkimukseen liittyvät esitykset ovat tervetulleita.

We welcome presentations on geography and environmental education as well as on global and sustainability education in this group. You can present your work also in English.

Matematiikka
pj. Päivi Portaankorva-Koivisto

Matematiikan ryhmään ovat tervetulleita kaikki esitykset, jotka liittyvät matematiikan oppimiseen, matematiikan opettamiseen, matematiikan opettajien tai matematiikkaa opettavien ammatilliseen kehittymiseen, matematiikkakilpailuihin tai esimerkiksi ohjelmointiin osana matematiikan opetusta.

Musiikki
pj. Aleksi Ojala

Teemaryhmään toivotaan ajankohtaisia tutkimuksia musiikin opetuksen ja arvioinnin aloilta. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi pedagogisiin kokeiluihin, oppimisympäristöihin tai oppimateriaaleihin. Erilaisia metodologioita ja koulutusmuotoja edustavat tutkimukset toivotetaan tasapuolisesti tervetulleiksi.

Teknologiavälitteinen opetus ja oppiminen
pj. Kaiju Kangas

Teknologiavälitteisen opetuksen ja oppimisen teemaryhmään kutsumme esityksiä, joissa tarkastellaan teknologian ulottuvuuksia niin yksittäisessä oppiaineessa kuin monialaisissa kokonaisuuksissa, kaikilla koulutusasteilla. Teemaryhmän esityksissä teknologiat, digitaaliset ja analogiset, voivat toimia oppimisen kohteena tai sen mahdollistajana.

Uskonto ja katsomusaineet
pj. Arto Kallioniemi (arto.j.kallioniemi at helsinki.fi) ja Marjaana Kavonius

Uskonnon ja katsomusaineiden didaktiikan ryhmässä tarkastellaan uskonnon ja laajemmin katsomusaineiden opetukseen liittyvää tutkimusta ja kehittämishankkeita. Ryhmässä on esillä erilaisia lähestymistapoja uskonnon ja katsomusaineiden didaktiikan tutkimukseen eri kouluasteilla. Aihepiiri on perinteisesti laaja. Mukaan kutsutaan esittelemään sekä valmiita tutkimuksia että kehittämisvaiheessa olevia tutkimussuunnitelmia. Esityksen voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Religious and worldview education

In this theme group we welcome papers concerning the research and projects on religious and worldview education. Different perspectives and didactical approaches related to teaching and learning from religion and worldviews at various educational contexts are discussed in the group. We welcome not only papers based on new research results but also papers that are in work in progress, and research plans. You can present either in Finnish, Swedish or English.

Kielididaktiikka tänään – vieraat ja toiset kotimaiset kielet
pj. Raili Hildén ja Kaisa Hahl

Teemaryhmä kutsuu esittelemään ajankohtaista tutkimusta, joka liittyy vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen, monikielisyyteen, monilukutaitoon ja kielitietoiseen pedagogiikkaan. Teoreettiset, empiiriset ja toiminnalliset sekä eri menetelmiin perustuvat toteutukset ovat tervetulleita. Esitykset voidaan toteuttaa eri kielillä, ja ne voivat olla myös monikielisiä.

Yhteiskunnalliset aineet ja demokratiakasvatus
pj. Mikko Puustinen

Yhteiskunnallisten aineiden ja demokratiakasvatuksen teemaryhmään ovat tervetulleita esitykset, jotka käsittelevät demokratiakasvatusta tai yhteiskuntaopin tai muiden yhteiskunnallisten aineiden opetusta, oppimista ja arviointia eri kouluasteilla. Toivotamme tervetulleeksi myös oppiaineita yhdistävät yhteiskunnalliset näkökulmat.

Äidinkieli, toinen kieli ja kirjallisuus (suomi, ruotsi, oma äidinkieli)
pj. Liisa Tainio

Teemaryhmään ovat tervetulleita kaikki äidinkielen ja toisen kielen (suomi/ruotsi) ja kirjallisuuden sekä oman äidinkielen opetuksen ja oppimisen alueelle kuuluvat esitykset. Teemaryhmään voi tarjota varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, valmistavan opetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen sekä yliopistopedagogiikan alueelle liittyviä tutkimuksia.