AI – Pelit ja simulaatiot

Tutkimusprojektissa tuotetaan pedagogisia malleja tekoälyllä tuettuun pelilliseen ja simulaatioperustaiseen oppimiseen. Tutkimus on luonteeltaan tiederajat ylittävää ja monimenetelmäistä.

Projektissa kerätään aineistoa sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimukissa mitataan esimerkiksi osallistujien biosignaaleja, tehdään video-observointia sekä haastetellaan tutkimuksen osallistujia STR (stimulated-recall) -menetelmällä. Tutkimus toteutetaan autenttisissa, työelämän koulutuskonteksteissa. Lapin yliopisto johtaa työpaketissa tehtävää yhteistyötä, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto sekä NAPCON Neste ja Headai. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan tutkijaliikkuvuuden osalta Stanfordin yliopistossa.

Tutkimus tukee työpaketissa mukana olevien yliopistojen tutkimustoimintaa ja yritysten tuotekehitystä yhteistyössä syntyvien uusien innovaatioiden kautta. Simulaatiot ja pelit ovat keskeisiä koulutuksen muotoja taitojen oppimisessa ja nopeaa päätöksen tekoa vaativissa tehtävissä. Pelilliset elementit tehostavat työntekijöiden koulutussisältöjen oppimista ja perehtymistä tarvittaviin työelämäkäytäntöihin.

Projektissa työskentelevät: