Säännöt

Aistimus ry:n säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aistimus ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

2.Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Aistimus ry on Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tarkoitus on tuoda yhteen, tukea, virkistää ja aktivoida aineen opiskelijoita sekä toimia estetiikan opiskelijoiden etujärjestönä. Aistimuksen tavoitteena on kehittää estetiikkaa oppiaineena ja tieteen alana, järjestää opinto ja vapaa-ajan tapahtumia sekä lisätä yleistä tietoutta oppiaineesta.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on valvoa estetiikan opiskelijoiden etua ja asemaa Helsingin yliopistossa sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa siten, että heillä on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tietoa heille jaetaan ja miten. Ainejärjestö ja sen jäsenistö voi tehdä esityksiä ja aloitteita laitokselle ja tiedekunnalle sekä yhdessä muiden opiskelijayhdistysten kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle sekä työmarkkinajärjestöille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia vähintään kerran kuukaudessa. Järjestö ylläpitää sähköpostilistaa, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi järjestö hyödyntää muita viestintäkanavia kuten Facebookia ja Whatsappia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on mahdollisuus järjestää maksullisia tapahtumia, esimerkiksi myyjäisiä. Aistimus anoo avustuksia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta.

 

3.Yhdistyksen jäsenet

Estetiikasta ja Aistimuksen toiminnasta kiinnostuneet Helsingin yliopistossa opiskelevat voivat liittyä järjestöön. Jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Jäsenyyden ehtona on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi myös hyväksyä jäsenikseen kannattajajäseniä ja kutsua kunnia- sekä alumnijäseniä, joilla ei kuitenkaan ole kokouksissa äänioikeutta.

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenrekisteriä, josta on käytävä ilmi vähintään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäseneksi haetaan luovuttamalla kyseiset tiedot hallitukselle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallituksen tai yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; toimii olennaisesti vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta tai ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

4.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Nimenkirjoitusoikeudesta päätetään vuosikokouksessa, minkä jälkeen valitut siirtävät kirjoitusoikeuden omiin nimiinsä.

 

6.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

7.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kustu lähetetään järjestön sähköpostilistan kautta.

 

9.Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muu kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.