Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma 17.04.2023

Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö Aistimus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikessa Aistimuksen toiminnassa pyritään yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on auttaa arvojen ja tavoitteiden hahmottamisessa, sekä toiminnan tehokkaassa suuntaamisessa. Aistimuksella on yhdenvertaisuusvastaava, joka laatii yhdenvertaisuussuunnitelman, ja valvoo sen toteutumista järjestön toiminnassa. Vuonna 2023 yhdevertaisuusvastaavana toimii Siiri Sainio.

Aistimus ymmärtää yhdenvertaisuuden kaikkien ihmisten samanarvoisuutena riippumatta etnisestä taustasta, iästä, uskonnosta, terveydentilasta, sosioekonomisesta asemasta, poliittisesta vakaumuksesta, seksuaali- ja sukupuoliidentiteetistä, tai mistään muusta henkilöön liittyvästä tekijästä. Aistimus ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Yhdenvertainen kohtelu ei poissulje erityistarpeiden huomioimista. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää järjestöltä ja yksilöiltä herkkyyttä huomioida epäkohtia ja erityyppisiä tarpeita, sekä kykyä vastaanottaa kritiikkiä. Syrjintään ja häirintään puututaan nopeasti ja vakavasti, ja tarvittaessa tapaukset viedään eteenpäin asianmukaiselle taholle.

Turvallisempi tila

Noudatamme kaikissa tapahtumissa HYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa, jotka järjestämme Uuden ylioppilastalon Humanistiklusterilla noudatamme lisäksi Humanistiklusterin vastaavia. Kommunikoimme kunnioittavasti ja suhtaudumme vakavasti toisten ihmisten identiteettiin, valintoihin, tilaan ja rajoihin. Emme hyväksy minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa tai syrjivää puhetta tai toimintaa. Älä oleta!

Älä epäröi toimia, jos havaitset häiritsevää toimintaa. Yhdenvertaisuusvastaavaan voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä joko suoraan (siiri.o.sainio(at)helsinki.fi) tai häirintälomakkeen kautta.

Sukupuoli ja seksuaalisuus

Aistimus haluaa purkaa toiminnassaan sukupuolittavaa puhetta, sekä sukupuolittuneita käytäntöjä ja ennakkoluuloja. Kaikilla on vapaus ilmaista sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla.

Tapahtumat

Aistimuksen tarjoilut ovat aina vegaanisia. Otamme huomioon myös muut erityisruokavaliot. Tarjolla on aina alkoholiton vaihtoehto, ja pyrimme järjestämään myös alkoholittomia tapahtumia. Haluamme, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo osallistua tapahtumiin, ilman painetta päihteiden käyttöön. Toiminnassamme noudatamme aina turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa on aina paikalla häirintäyhdyshenkilö. Tapahtumien mahdolliset osallistumismaksut pidetään maltillisina.

Esteettömyys

Aistimus pyrkii priorisoimaan esteettömyyttä mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumakutsuissa ja viestinnässä ilmoitamme aina tilojen esteettömyydestä.

Toiminnan läpinäkyvyys

Aistimuksen tiedottaminen tapahtuu sähköpostilistojen, järjestön nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Aistimuksen kokoukset ovat kaikille avoimia ja kokousten pöytäkirjat ovat vapaasti luettavissa