Forskningsplan

Projektet strävar efter att producera ny och holistisk information om artificiella intelligensens (AI) utveckling och implementation i nyhetsrum. Specifika fokuset blir hur AI relaterade processer förändrar och omformar journalismens normer, etik och praxis. Projektet strävar efter att ge insikter om aktörerna som är involverade i de team som distribuerar redaktionell AI, samt att ge icke-deterministisk, normativ och kritisk förståelse om teknologin i nyhetsrum.

Studien delas in i två delar som strävar efter att undersöka AI inom journalistisk praxis från två olika perspektiv: redaktionella användningen av journalistisk AI och den normativa framtiden av journalistisk AI.

Del 1 utforskar de team som använder och utvecklar journalistisk AI i nyhetsrum. Denna del analyserar vem teamen består av, vilka produkter teamen utvecklar, samt vilka normativa diskussioner som är närvarande under dessa processer. 

Del 2 kartlägger journalistiska aktörers förväntningar angående utvecklingen och eventuella framtiden av AI inom journalismen. Dessa uppfattningar analyseras för att kunna identifiera eventuella luckor och möjligheter i samband med journalistiska normerna, speciellt offentliga servicens normer.

Projektet bygger på den sociala konstruktionen av teknologi (SCOT). Utöver SCOT används även relationell sociologi (eng. relational sociology) samt sociologin av förväntningar (sociology of expectations) som teoretisk referensram i detta projekt. Sociala konstruktionen av AI teknologier närmas genom konstitutiva journalistiska normer. De uppfattningar och framtida projektioner av AI som de undersökta aktörerna har analyseras och reflekteras över i relation till de journalistiska normerna.

För att besvara forskningsfrågorna används en uppsättning av kvalitativa, blandade metoder: kvalitativa tematiska intervjuer, diskussioner i fokusgrupper, deltagande observation och dokumentanalys. Empiriska fokuset är teknologiskt avancerade, utvalda finska och svenska äldre nyhetsrum och deras nyckelaktörer. Alla nyhetsrum som studeras är företrädare i utvecklingen och användningen av journalistisk AI.