Tutkimussuunnitelma

Hanke pyrkii tuottamaan uutta, holistista tietoa tekoälyn kehittämisestä sekä implementaatiosta uutishuoneissa. Hankkeen kiinnostuksen kohde on miten ne prosessit, jotka liittyvät tekoälyyn muuttavat journalismin normeja, etiikkaa sekä käytäntöjä. Hanke tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä tekijöistä, jotka osallistuvat ryhmiin, joissa käytetään tekoälyä. Lisäksi hanke tuottaa normatiivista ja kriittistä ymmärrystä teknologiasta uutishuoneissa.

Tutkimus on jaettu kahteen työpakettiin, jotka pyrkivät tutkimaan tekoälyn käyttöä journalismissa kahdesta eri näkökulmasta: toimituksellisen tekoälyn käyttöä sekä journalistisen tekoälyn normatiivista tulevaisuutta.

Työpaketti 1 tutkii ryhmiä, joissa käytetään ja kehitetään journalistista tekoälyä uutishuoneissa. Tämä työpaketti analysoi kenestä nämä ryhmät koostuvat, mitä tuotteita he kehittävät, sekä miten normatiiviset keskustelut esiintyvät näissä prosesseissa.

Työpaketti 2 kartoittaa journalististen tekijöiden odotuksia koskien journalistisen tekoälyn kehitystä sekä mahdollista tulevaisuutta. Nämä käsitykset analysoidaan, jotta voimme identifioida mahdollisia kuiluja sekä mahdollisuuksia koskien journalistisia normeja, erityisesti julkispalvelun normia.

Hanke pureutuu teknologian sosiaaliseen konstruktioon (SCOT). SCOT:in käyttö tässä hankkeessa täydennetään suhteellisella sosiologialla (eng. relational sociology) sekä odotuksien sosiologialla (eng. sociology of expectations). Tekoälyteknologian sosiaalista konstruktiota lähennytään konstitutiivisten journalististen normien perusteilla. Tutkittujen toimijoiden käsitykset sekä ennusteet tekoälyn käytöstä analysoidaan ja reflektoidaan näiden journalististen normien perusteilla.

Hankkeessa käytetään useampaa laadullista tutkimusmenetelmää: laadullisia teemahaastatteluja, kohderyhmähaastatteluja, osallistuvaa havainnointia, sekä dokumenttianalyysiä. Empiiriset keskipisteet hankkeessa ovat teknologisesti kehittyneet, valitut suomalaiset sekä ruotsalaiset perintöuutishuoneet ja heidän avaintoimijansa. Kaikki tutkitut uutishuoneet ovat journalistisen tekoälyn kehityksen sekä käytön edeltäjiä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *