Puhujaesittelyt

 

9.15 – 9.45   Heta Pukki

Heta Pukki on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen järjestösuunnittelija ja eurooppalaisen kattojärjestön European Council of Autistic People hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on tutkinto autismikirjon erityispedagogiikasta Birminghamin yliopistosta, ja hän on toiminut monissa autismikirjoon liittyvissä vapaaehtois- ja ammatillisissa rooleissa 25 vuoden ajan.

Hetan esitys seminaaripäivänä käsittelee autismitutkimukseen kohdistuvia autismikirjon ihmisten toiveita ja kriittisiä näkemyksiä, sekä keinoja mahdollistaa entistä laajempaa osallisuutta tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi Heta toimii puheenjohtajana verkostopäivän osallistavaa tutkimusta käsittelevässä työpajassa.

9.45 – 10.15 Tarja Parviainen

Tarja Parviainen on Autismiliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja. Sitä ennen hän on toiminut mm. Autismisäätiöllä avopalveluista vastaavana päällikkönä. Parviainen on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja hänen esityksessään tarkastelunäkökulma autismiin ja siihen liittyviin ilmiöihin on ennen kaikkea yhteiskunnallinen.

10.30 – 11.00  Elina Kontu

Elina Kontu on psykologian professori Tampereen yliopistossa ja hänen erikoisalansa on autismikirjo ja kehitysvammapsykologia. Hän on erityispedagogi ja tekee töitä myös musiikki-ja psykoterapeuttina. Hän kuuluu Epanet-professori verkostoon ja tutkii muun muassa autismikirjossa ilmenevää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

Elinan esitys keskittyy mielen teorian uusimpiin tutkimuksiin.

 11.00 – 11.30 Anneli Kylliäinen

Anneli Kylliäinen on neuropsykologi ja toimii akatemiatutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusryhmässään  paneudutaan erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kuntoutuksen tutkimukseen. Lisäksi hän tekee neuropsykologista kuntoutustyötä autismikirjon lasten ja nuorten kanssa.Esityksessään hän kertoo Katse Taaperoon -tutkimuksesta, jossa kehitetään autismikirjon varhaista tunnistamista ja vanhempien ohjantaa.


12.30 – 13.00 Maija Castrén

Dosentti Maija Castrén on lastenneurologian erikoislääkäri ja Helsingin yliopistossa toimiva neurotieteen tutkija. Maija on työskennellyt pitkäkestoisesti autismikirjon henkilöiden parissa ja hänen kliininen työnsä yhdistyy tutkimustyöhön, joka selvittää autismikirjon häiriöiden taustalla olevia molekylaarisia mekanismeja ja pyrkii kehittämään hoitokeinoja autismikirjon henkilöiden elämänlaadun parantamiseksi ja hoitoon. Hän tutkii erityisesti Fragile X-oireyhtymää autismikirjon ja kehityksellisten neuropsykiatristen sairauksien mallisairautena ja hänen tutkimustyötään on viimeisten vuosien aikana tukenut amerikkalainen FRAXA Research Foundation.

Maijan esitys kartoittaa viimeaikaisia autismikirjon häiriöihin liittyviä prekliinisiä tutkimuslöydöksiä ja perustutkimuksen merkitystä autismikirjon henkilöiden hoitolinjauksissa.

13.00 – 13.30   Pirta Hotulainen

Pirta Hotulainen on solubiologi ja neurotieteilijä. Hänen tutkimusryhmänsä pyrkii ymmärtämään miten hermosolujen rakenteelliset muutokset vaikuttavat hermosolujen ja aivojen toimintaan. Kansainvälinen geenitutkimus on tunnistanut ison joukon geenejä, joiden muutokset on  yhdistetty autismiin.

Pirta haluaa tutkimuksellaan selvittää miten autismiin liitetyt geenit säätelevät hermosolujen rakennetta ja aivojen kehitystä.

13.45 – 14.15  Riikka Lindström

Riikka Lindström on kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi ja Helsingin yliopistossa toimiva kognitiivisen neurotieteen tutkija. Riikka työskentelee psykologina kehitysvamma-alalla, autismikirjon henkilöiden parissa. Tutkimustyössään Riikka selvittää puheen havaitsemisen aivoperustaa autismikirjossa.

Riikka kertoo esityksessään käynnissä olevasta autismikirjon tutkimuksesta Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä.

14.15 – 14.45 Katja Jussila

Katja on valmistui psykologiksi Helsingin yliopistosta 2006 ja suoritti jatkotutkintonsa Oulun yliopistossa lastenpsykiatrian klinikassa 2019. Hän liittyi Oulun yliopiston autismitutkimusryhmään tutkijapsykologina vuonna 2002, kun käynnissä oli Aspergerin oireyhtymän esiintyvyyttä selvittävä epidemiologinen tutkimus, ja toimi vastuututkijana ryhmän seuraavassa, Aspergerin oireyhtymän perinnöllisyyttä selvittävässä, kliinisessä tutkimuksessa. Väitöstutkimuksessaan Katja pyrki löytämään perustasolla toimiville kliinikoille apukeinoja kognitiivisesti iänmukaisesti kehittyneiden autismikirjon lasten tunnistamiseen.

Katja tekee tutkimustyötä osa-aikaisesti kliinisen psykologityön ja autismikirjon lasten äitinä toimimisen ohella ja hänen tutkimusintressinsä kumpuavatkin autismikirjon henkilöiden arjesta. Nyt tutkijatohtorin roolissa hänen postdoc-tutkimuksensa tarkastelee aistitiedon säätelyyn liittyvien erityispiirteiden yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin ja oirehdintaan, koulupudokkuuteen ja yleiseen elämääntyytyväisyyteen autismikirjossa.

15.00 – 15.30 Eija Kärnä

Eija Kärnä toimii Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikan professorina. Autismikirjoon liittyvät teemat ovat olleet hänen tutkimuksensa keskiössä  yli viidentoista vuoden ajan.

Eijan esitys käsittelee PEICAS-hankkeessa toteutettavaa autismikirjon monimenetelmällistä tutkimusta.

15.30 – 16.00  Vesa Korhonen

Vesa Korhonen on Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja ja toimii seminaarin puhujana ja verkostopäivänä yhtenä puheenjohtajista. Vesa on tehnyt soveltavan neurotieteen gradunsa sekä psykologian alan väitöskirjansa autismiin liittyen ja toiminut erilaisissa tehtävissä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa.

Vesan esitys valottaa näyttöönperustuvuuden ja verkostojen merkityksiä palveluntuottajan näkökulmasta.