Esittely

513x116_keltaiset_kukat

Tutkimusryhmän toiminta kohdistuu biologian didaktiikan tutkimukseen. Tavoitteenamme on biologian opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen. Biologian didaktiikassa  kasvatustieteellinen tutkimus yhdistyy biologiaan tiedonalan erityispiirteet huomioivalla tavalla.  Biologiassa ilmiöiden ja niiden vuorovaikutuksia kuvaavien käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen erilaisissa tilanteissa ovat oleellisia taitoja.  Myös biologian luonne tieteenalana on tärkeä ymmärtää, samoin kuin taidot soveltaa biologisia tietoja ja taitoa erilaisissa ihmisen arkeen, päätöksentekoon ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa. Biologian didaktiikassa tutkimuskohteina ovat muun muassa vuorovaikutteiset oppimistilanteet, tutkimuksellinen oppiminen (inquiry-based teaching and learning), kokeellisuus, erilaiset oppimisympäristöt, käsitteiden oppiminen, biodiversiteettiopetus, lajintunnistaminen, geeniopetus, maasto-opetus ja luontokasvatus. Myös affektiiviset tekijät kuten arvot, asenteet, kiiinnostus ja minäpystyvyys ovat ryhmän tutkimuskohteita. Metodologiassa painottuvat sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset lähestymistavat.

Kestävän kehityksen kasvatuksen osalta on tutkittu koulun toimintakultturia, sekä  mallinnettu oppilaiden ja opettajien toimintaan vaikuttavia tekijöitä monimuuttamenetelmien avulla. Myös käsitekarttatutkimus on ollut tärkeä osa kestävän kehityksen kavatuksen tutkimusta. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen kuulvut biologian didaktiikan tutkimuskenttään.

Sekä biologian didaktiikan että kestävän kehityksen kasvatuksen osalta tutkimusryhmä tekee yhteistyötä kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla.