Dataskyddsbeskrivning

Användarenkät om tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi 2022

 

Dataskyddsbeskrivning

 

Inledning

Användarenkät om tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi 2022

 

Registeransvarig

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel

Saimaankatu 6, Mikkeli

 

Kontaktperson i frågor gällande registret

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel

Saimaankatu 6, Mikkeli

 

Registrets namn

Digis användarenkät 2022

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med Digis användarenkät är att till stöd för utvecklingen av tjänsten digi.kansalliskirjsato.fi kartlägga användarnas åsikter om tjänsten.

 

Uppgifterna i registret

  • Specifikation av vetenskapsgren
  • På vilken ort, plats använder du Digi?
  • Annat?
  • Inom vilket vetenskapsområde bedriver du forskning? Välj på listan.
  • Högskola, universitet, yrkeshögskola dit du hör?

I enkäten begär vi så få personuppgifter som möjligt om respondenterna.

 

Lagenliga uppgiftskällor

 

Uppgiftskälla internet-blanketten Användarenkät om tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi 2022

 

Lagenlig utlämning av uppgifter

 

Registrets uppgifter utlämnas inte och förflyttas i regel inte ut ur systemet.

 

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Registrets uppgifter utlämnas inte och förflyttas inte utanför EU eller EES

 

Principer för skydd av registret

 

Uppgifterna förvaras enbart i elektronisk form. Registeruppgifterna är inte offentliga. Endast namngivna och identifierade, till underhållspersonalen hörande personer får på grund av sina arbets- eller kundtjänstuppgifter hantera dessa uppgifter.

 

Rätt till insyn

Respondenten kan spara sina svar när hen svarar på enkäten.

 

Rätt att begära korrigering av svar

 

Svaren är anonyma, varför korrigering inte kan begäras.

 

Övriga rättigheter i samband med hantering av personuppgifter