Digitalia

Hanke on toinen vaihe Mikkelin Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa ja pohjautuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimus- ja kehittämiskeskus tukee sekä toimijoiden tavoitteita että Etelä-Savon maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke saattaa yhteen eri toimijoita digitaalisen tiedonhallinnan, tutkimuksen ja aineistojen käytön edistämiseksi. Yhteistyössä kehitetään tarvittavia työkaluja, menetelmiä ja palveluja. Niitä otetaan käyttöön tuotannossa ja alueellisessa liiketoiminnassa.

Tavoitteena on mm. edistää digitaalisen tiedon hyödyntämistä alueen yrityksissä ja kehittää tässä tarvittavaa osaamista. Digitoidut aineistot saatetaan laajempaan käyttöön ja käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet selata, hakea ja jakaa aineistoja. Kansalliskirjaston aineistojen tiedonlouhinta tuottaa sisältöaihioita, jotka auttavat yrityksiä ja yhteisöjä lisäämään palveluiden kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta ja nivovat yritykset osaksi laajempaa historiallista näkökulmaa.

Hankkeessa kehitetään digitaalisen tiedon käsittelyn, esittämisen ja visualisoinnin tapoja. Koska kyse on suurista tietomääristä, toimenpiteillä edistetään erityisesti automaation laajempaa hyödyntämistä digitaalisten aineistojen käsittelyssä ja käyttöön saattamisessa.

Työpaketit ovat:
1. Digitaalisesta raakadatasta käyttöön
2. Työkaluja ja prosesseja raakadatan käsittelyyn
3. Tiedonlouhinta innovaatioiden etsinnässä
4. Tiedolla johtaminen sekä
5. Kansalaisarkiston kehittäminen.

Hankkeen tuloksena useilla eri kohderyhmillä – arkistot, kirjastot, tutkimusorganisaatiot, yritykset ja kansalaiset – on paremmat mahdollisuudet käyttää tietoa ja luoda siitä arvoa.

Tekstin lähde: Kansalliskirjaston projektisivu.

Projektisivut: http://www.digitalia.fi/