Välkommen till bloggen!

I denna blog hittar du information angående de svenskspråkiga utbildningar som utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia arrangerar angående elev- och studerandvård läsåret 2014-2015. Palmenia arrangerar separata utbildningar för personal inom den allmänbildande utbildningen samt för yrkesutbildningen. Utbildningarna finansieras av utbildningsstyrelsen och är avgiftsfria för undervisningsväsendets personal. Välkommen med på fortbildning!

Utbildningarnas målsättning

Målsättningen med utbildningarna är att erbjuda undervisningspersonal stöd och forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla fungerande verksamhetsmodeller berörande elev- och studerandevården i skolan och i yrkesinstitutet så att erbjudandet av det tidiga stödet som framkommer i den nya lagen om elev- och studerandevården kan förverkligas.

I utbildningarna beaktas de riktlinjer som framkommer i den nya elev- och studerandevårdslagen som kommer i kraft den 1 augusti 2014. (Länk till lagen på finlex hemsida: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287) De konkreta resultat som eftersträvas är att de förpliktelser som elev- och studerandevårdslagen för med sig tydliggörs, verksamhetsmodeller beträffande elev- och studerandevården utvecklas samt att vidareutveckla modeller för samarbete mellan skolan och hemmet.

För ytterligare information om utbildningarna kontakta: