Bedömning av tentamina

Allmänt

En gång per vecka får du ett e-postmeddelande från Examinarium där du ser om någon har anmält sig till din tentamen och om du har tentamensprestationer som väntar på bedömning. Alternativt kan du också alltid kolla det aktuella läget genom att logga in i systemet. För personliga tentamina får du alltid e-postmeddelande när studenten har bokat en tentamenstid och när svaret är klart för bedömning.

I enlighet med universitetets tentamensinstruktion är bedömningstiden 1 månad från tentamensdatumet. Efter det borde studenten få se tentamens vitsord i Oodi. Om studenterna alltså sporadiskt går på tentamen, kan du samla material för bedömning under fyra veckor och bedöma flera prestationer på en gång. Videoupptagningarna från tentamenstillfället finns tillgängliga i en månad.

Fliken ”Prestationer”
Logga in på Examinarium med dina egna koder https://examinarium.helsinki.fi.

arbetsbordet ser du en lista med dina egna tentamina. I tabellens kolumner ser du hur många tentamensprestationer som behöver din granskning (Svar som inte ännu bedömts / Väntar på slutgiltig bedömning) och hur många bokningar din tentamen har.

Välj tentamen. Under Arkiverade prestationer ser du alla svar som befinner sig i de olika skedena:

  • Avbrutna tentamensförsök och studenter som inte dykt upp till tentamen (no-show händelser): Vid behov kan du frigöra deras prestationer och ge dem en ny chans att tentera.
  • Svar som ska bedömas (bedömningen har inte inletts eller är på hälft).
  • Bedömda tentamensvar (de har fått ett vitsord men det är inte ännu bekräftat, så tentatorn har möjlighet att ändra bedömningen).
  • Registrerade prestationer (bedömningen kan inte ändras och studenten har informerats om resultatet).

Tentamenssvarets bedömning

  • Öppna den obedömda tentamen genom att klicka på studentens namn.
  • I rutan Bedömning av svaret ser du bland annat hur länge studenten skrev på tentamen och om hen har gjort samma tentamen förut.
  • Under det hittar du tentamensfrågorna och studentens svar. Du kan ge frågan poäng (eller godkänt/underkänt, ifall du valt det som bedömningsskala) genom att klicka i rullgardinsmenyn.
  • Du kan ge studenten feedback i Ge studeranden feedback-rutan i övre högra hörnet. Du stänger rutan genom att klicka på den röda Dölj-pilen. Din kommentar sparas automatiskt.
  • Välj ett vitsord åt tentamen i Tentamens vitsord-rullgardinsmenyn. Vid behov kan du byta tentamenstyp till delprestation och ändra på antalet studiepoäng som avlagd tentamen ger.

Om bedömningen är klar, klicka slutligen på Lås värdering. Examinarium försäkrar sig ännu om att du verkligen är färdig genom meddelandet ”Efter att du sparat kursvitsordet kan du inte redigera bedömningen. Vill du fortsätta?”. Bekräfta med Ja. Studenten får automatiskt ett meddelande om att bedömningen är gjord. Studenten ser uppgifterna om bedömningen i systemet.

Om prestationen är markerad som helhetsprestation skickas bedömningen automatiskt till Oodi för registrering efter att du bekräftat den. Vad gäller tentamensprestationer markerade som delprestationer, måste läraren samla ihop alla delprestationer och förmedla helhetsvitsordet till registrering, eller själv registrera det i Oodi.

Om bedömningen inte är klar, klickar du på Spara förändringarna och skickar in bedömningen senare.

Efter bedömningen

Bedömda tentamensprestationer finns i Examinarium i 12 månader. Efter det arkiveras svaren och försvinner ur systemet. Om du behöver svar och uppgifter om vitsord efter det här måste du själv spara dem.

Det skapas inte automatiskt en vitsordsfördelning på kurssidan efter en Examinarium-tentamen. För de låsta bedömningarna får du en vitsordsfördelning i Excel genom att gå till fliken Prestationer, välja prestationer och klicka på ”Skapa en rapport av valda prestationer(.xlsx)”. Det faller sig naturligt att publicera vitsordsfördelningen t.ex. vid tentamensperiodens slut eller, i frågan om långa tentamina, när terminen avslutas. Du kan publicera vitsordsfördelningen så att studenterna ser den t.ex. på kurssidan.