Frågor och svar

 1. Går bedömningarna direkt till registrering?
 2. Jag skapar en personlig tentamen för en student, varför kan jag inte lägga till henom som deltagare?
 3. Studenten säger att hen inte ser sin tentamen i examinarium. vad ska jag göra?
 4. Studenten kan inte anmäla sig till tentamen för systemet säger att hen inte har några prestationsgånger kvar. Vad ska jag göra?
 5. Jag vill göra tentamen på flera språk.
 6. Borde jag från början skriva frågorna på flera språk?
 7. I ett tentamensutryme är det möjligt att använda finlex-sidan. Hur ska jag göra om studenterna inte får använda finlex i min tentamen?
 8. Kan min tentamen vara aktiv under fler än en tentamensperiod? Måste det i så fall finnas två skilda studiehändelser i oodi?

1. GÅR BEDÖMNINGARNA DIREKT TILL REGISTRERING?

 • Låsta bedömningar för tentamina som markerats som helhetsprestationer förflyttas direkt från Examinarium för registrering i Oodi. Bedömningar av delprestationer registreras inte automatiskt.

2. JAG SKAPAR EN PERSONLIG TENTAMEN FÖR EN STUDENT, VARFÖR KAN JAG INTE LÄGGA TILL HENOM SOM DELTAGARE?

 • Examinarium lägger till universitetets användarkoder till sin databas i takt med att användarna loggar in för första gången. Så för att en student ska kunna registreras som deltagare på en tentamen, eller för att en kollega ska kunna registreras som tentator eller bedömare, krävs det att de först loggar in på https://examinarium.helsinki.fi en gång.

3. STUDENTEN SÄGER ATT HEN INTE SER SIN TENTAMEN I EXAMINARIUM. VAD SKA JAG GÖRA?

 • Orsaken kan hittas antingen i Oodi eller i Examinarium. Kontrollera att Oodi har ett aktivt studieavsnitt för studiehändelsen och att studenten är anmäld. Kolla att Examinarium har en tentamen för studenten, att tentamen är publicerad, och att tentamensperioden är i kraft.

4. STUDENTEN KAN INTE ANMÄLA SIG TILL TENTAMEN FÖR SYSTEMET SÄGER ATT HEN INTE HAR NÅGRA PRESTATIONSGÅNGER KVAR. VAD SKA JAG GÖRA?

 • I tentamens inställningar bestäms antalet tillåtna prestationsgånger innan bedömning. Utöver inlämnade tentamina räknar Examinarium också avbrutna tentamensförsök som prestationer. I och med bedömning frigörs en prestationsgång för studenten så att omtentamen möjliggörs. För avbrutna tentamina kan du som lärare frigöra en prestationsgång för studenten genom att gå till fliken Prestationer för den aktuella tentamen, klicka på ”Avbrutna tentamensförsök” och välja Frigör.
 • I tentamens inställningar kan du vid behov öka prestationsgångernas maximiantal. Utgångsläget är att maximiantal innan bedömning är 1.

5. JAG VILL GÖRA TENTAMEN PÅ FLERA SPRÅK.

 • Det finns två alternativ.
  • Du kan skriva frågorna i en tentamen på olika språk, t.ex. finska, svenska och engelska. Skriv gärna de olika språkversionerna på egna rader. Kom ihåg att skriva tentamens namn på alla språk.
  • Du kan göra skilda tentamina för de olika språken.

6. BORDE JAG FRÅN BÖRJAN SKRIVA FRÅGORNA PÅ FLERA SPRÅK?

 • På samma sätt som för en saltentamen måste studenten ta kontakt med tentatorn minst tio dagar innan det planerade tentamenstillfället i Examinarium om hen vill ha frågorna på något annat språk än undervisningsspråket (och har rätt till det under det aktuella studieavsnittet). Som tentator kan du naturligtvis skriva frågorna på flera språk från början genom att antingen a) skriva de olika språkversionerna i samma fråga, eller b) göra skilda tentamina för de olika språken så att studenterna anmäler sig till tentamen beroende på vilket språk de vill svara på.
 • Ifall det är väldigt få studenter som vill skriva tentamen på andra språk än undervisningsspråket kan du också göra personliga tentamina åt dem. Översätt bara de frågor du väljer till den personliga tentamen (så att frågorna inte lottas fram). Det lönar sig att underrätta studenterna om ifall frågorna på förhand finns på flera språk eller om de måste anmäla sitt språkval skilt.

7. I ETT TENTAMENSUTRYME ÄR DET MÖJLIGT ATT ANVÄNDA FINLEX-SIDAN. HUR SKA JAG GÖRA OM STUDENTERNA INTE FÅR ANVÄNDA FINLEX I MIN TENTAMEN?

 • I tentamens inställningar finns en punkt om programvaror som behövs när tentamen besvaras. Där klickar du på ”No Finlex” som gör att studenter som bokar tid till den här tentamen inte kan boka tid i utrymmen där Finlex är tillåtet. På motsvarande sätt fyller du i ”Finlex” om sidan behövs för att besvara din tentamen, och då kan studenterna bara boka tid till utrymmen där sidan finns tillgänglig. 

8. KAN MIN TENTAMEN VARA AKTIV UNDER FLER ÄN EN TENTAMENSPERIOD? MÅSTE DET I SÅ FALL FINNAS TVÅ SKILDA STUDIEHÄNDELSER I OODI?

 • Tentamen kan bara ha en tentamensperiod åt gången. Du kan antingen fylla i en annan tentamensperiod när den första avslutas, eller kopiera tentamen och byta tentamensperiod för kopian. Bokningskalendern är alltid öppen sex veckor framåt, så om pausen mellan tentamensperioderna är längre än sex veckor kan studenterna inte boka dubbla tider. Det behövs inte två studiehändelser i Oodi, bara studiehändelsen är i kraft under båda tentamensperioderna.