Regler för Examinarium

ANVISNINGAR FÖR HUR MAN SKRIVER TENTAMEN I TENTAMENSAKVARIET EXAMINARIUM


ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR TENTAMEN

Vid Helsingfors universitet är det möjligt att ordna elektroniska tentamina via en centraliserad elektronisk tentamenstjänst. Tentamen skrivs i ett s.k. tentamensakvarium, en sal där övervakningen sker med hjälp av övervakningskameror med inspelningsfunktion. Tentamenslokalens övervakningskameror visar i realtid en bild för den personal som övervakar tentamen. Undervisnings- och studentservicen möjliggör den tekniska övervakningen. IT-centret och Lokal- och fastighetscentret ansvarar för övervakningskamerorna och videoupptagningarna. Den fakultet, institution eller fristående institution som ordnar undervisningen ansvarar för övervakningen.

Vid elektroniska tentamina i tentamensakvarium tillämpas Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion. Vidare följs denna separata anvisning, som beskriver de specifika principerna för hur dessa tentamina ska ordnas, övervakas och bedömas. Vid elektroniska tentamina gäller användarreglerna för datasystemen vid universitetet. Reglerna innehåller även beskrivningar av påföljderna för missbruk av datasystem och användarnamn.

Tentamens omfattning och längd
Som examinationsform är e-tentamen inte identisk med papperstentamen, utan en egen form av prestation. Därför kan längden på en e-tentamen vara en annan än längden på en papperstentamen i samma studieavsnitt. Tentatorn bestämmer e-tentamens längd utifrån de alternativ som tentamenssystemet erbjuder. En e-tentamen kan ta högst 3 timmar. Tentatorn kan dela in studieavsnittet i flera e-tentamina enligt de befogenheter hen har fått av fakulteten ellerinstitutionen.

ATT BOKA TID TILL E-TENTAMEN

Studenten kan boka en tentamenstid inom det tidsintervall som tentatorn har bestämt. Ifall tentamen redan finns i systemet har bokningen ingen minimilängd. Om studenten vill få frågorna på något annat språk än undervisningsspråket (och hen har rätt till det under det pågående studieavsnittet) ska hen informera tentatorn om saken minst 10 dagar innan den planerade tentamensdagen. Studenten ska kontrollera att den bokade tentamenstiden faller inom byggnadens öppettider. Information om fastigheternas öppettider finns på universitetets webbplats och hos byggnadernas vaktmästare.

Om tentamen avslutas efter att fastigheten har stängts ska studenten utan dröjsmål avlägsna sig från fastigheten efter att tentamen slutförts. Studenten kan inte ha mer än en gällande bokning för en och samma tentamen. Om studenten får förhinder och inte kan skriva tentamen på reserverat datum, ska hen omedelbart avboka sin e-tentamen, så att tiden kan användas av någon annan.

Studenten ska kontrollera att hen har rätt att avlägga den tentamen som bokats. Omtagning är möjlig i enlighet med vad som anges i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen. Ifall studenten inte har rätt att avlägga tentamen, eller om hen har använt alla sina möjligheter för omtagning, är tentatorn inte skyldig att bedöma prestationen. Det möjliga antalet bokningar och avbokningar kan begränsas om det är nödvändigt för att trygga tjänstens funktion.

UTFÖRANDE OCH ÖVERVAKNING AV TENTAMEN

Studenten loggar in på tentamen med sitt användarnamn vid universitetet. På datorskärmen visar systemet hur mycket som återstår av tentamenstiden. Under tentamen sparar systemet automatiskt tentamenssvaren med regelbundna mellanrum.

Tentamenstiden börjar när bokningstiden börjar. Tentamen kan också inom ramen för den reserverade tiden inledas senare, men tentamens längd förkortas i och med förseningen. Tentamen avslutas när studenten har lämnat in sina svar för granskning till systemet, eller senast då den reserverade tiden tar slut, varvid systemet automatiskt sänder in de svar som studenten dittills gett. Studenten kan avlägsna sig från utrymmet direkt när svaren är inlämnade eller tentamen avbrutits.

Tentamina ordnas enligt de allmänna bestämmelserna om tentamina. Elektroniska tentamina i tentamensakvarium, och övervakningen av sådana tentamina, förutsätter dessutom att följande särskilda regler följs: Inget får tas med in i tentamensakvariet och inget får tas ut därifrån. Förbudet gäller också alla slags elektroniska kommunikationsmedel och matsäck. Undantaget till regeln är att studenten till tentamensdatorn får ta med sig vatten i en genomskinlig flaska utan etikett, samt studiekortet för att styrka sin identitet, och förvaringsboxens nyckel. Sin identitet kan studenten styrka med ett studiekort som laddats ner till en smarttelefon, men telefonen måste lämnas i de låsbara skåpen som finns i tentamensutrymmet eller där utanför.

Det är förbjudet att avlägsna sig från tentamensutrymmet under pågående tentamen. Om studenten avlägsnar sig avslutas tentamen. Under pågående tentamen är det inte möjligt att avlägsna sig för att besöka toaletten eller på grund av något annat trängande behov; studenten måste avbryta eller returnera tentamen innan hen avlägsnar sig från utrymmet. Om studenten av hälsoskäl t.ex. behöver matsäck eller andra personliga föremål, eller behöver tillgång till toalett under tentamenstiden, ska tentamen förläggas till en tillgänglighetsanpassad tentamenslokal. Ifall tentamensprestationen avbryts eller förhindras på grund av tekniskt fel, störningsmoment i tentamenslokalen, brandalarm eller liknande, bör studenten göra en anmälan om saken i enlighet med utrymmets instruktioner när hen lämnar lokalen. Anmälan förmedlas till tentatorn som beslutar om möjligheten att förnya tentamen.

I enlighet med principerna i universitetets examens- och rättssäkerhetsinstruktion är fusk och störande av tentamen förbjudet. Instruktionen innehåller även bestämmelser om hur fusk ska utredas och om eventuella påföljder.

Övervakningen i tentamenssalen sker med övervakningskameror med inspelningsfunktion. Via övervakningskamerorna får den övervakande personalen en bild av lokalen i realtid, och upptagningarna sparas på en särskild apparat reserverad för ändamålet. Endast personer till vars arbetsuppgifter det hör att övervaka e-tentamina har behörighet att se upptagningarna och realtidsbilden. Studentens identitet kan kontrolleras före tentamen, under tentamen, eller när studenten avlägsnar sig. Av den här orsaken ska studenten ha med sig sitt studentkort.

Om det under tentamen konstateras att studenten bryter mot anvisningarna i det här avsnittet, är personalen som upptäcker förseelsen skyldig att avbryta tentamensprestationen. Om det i efterhand konstateras att studenten har brutit mot anvisningarna i avsnittet kan prestationen på denna grund underkännas. Vid misstanke om fusk kontrolleras upptagningarna av tentamenstillfället, och åtgärder vidtas enligt universitetets anvisningar för förfarande vid fusk och plagiering. Den fakultet, institution eller fristående institution som tar emot tentamen beslutar om ett eventuellt underkännande av prestationen.

Om studenten på grund av funktionsnedsättning, konstaterat inlärningshinder eller annat godtagbart skäl inte kan skriva e-tentamen på normalt sätt eller behöver särskilt stöd för att kunna anmäla sig, läsa frågorna eller skriva svaren, försöker universitetet i mån av möjlighet ordna tentamen på ett för studenten så gynnsamt sätt som möjligt. I tillgänglighetsanpassade tentamenslokaler finns datorer för e-tentamen. Vid anmälan till tentamen med dessa datorer ska anvisningarna om specialarrangemang följas.

BEDÖMNING OCH PUBLICERING AV RESULTATEN

Systemet skickar ett meddelande åt studenten per e-post när prestationen har bedömts. Studenten kan logga in i systemet för att få ett inofficiellt, preliminärt meddelande om sitt resultat och läsa eventuell respons av tentatorn. Det officiella vitsordet publiceras i studieregistret.

Tentamenssvar och uppgifter om bedömning sparas i systemet i 12 månader. Tiden baserar sig på prestationstiden för studieavsnitt som består av delprestationer för vilka det i regel beräknas ett år.