AD1 eli syksyn AD eli OSTA

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 10 op

Planering, genomförande och utvärdering av undervisning

Planning, Implementation and Assessment of Teaching

 1. Opintojakson tunniste (koodi)

PED0032


 1. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille


 1. Opintojakson taso

Opintokokonaisuus kuuluu opettajan pedagogisten opintojen  perusopintoihin


 1. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintopolun mukaisesti.


 1. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, 1. periodissa

 

 


 1. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10


 1. Opintojaksosta vastaava opettaja

Eero Salmenkivi


 1. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

 • tuntee ja ymmärtää ainedidaktiikan opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana sekä opetettavien aineidensa ainedidaktisen tutkimuksen ajankohtaisia teemoja
 • ymmärtää oppiaineensa luonteen yleissivistävässä koulutuksessa ja hallitsee siihen soveltuvia opetus- ja työmuotoja ja osaa perustella niiden käyttöä eri tilanteissa
 • ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulun opetussuunnitelman laatimiseen
 • osaa soveltaa ainedidaktista tietoa opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • omaa valmiudet soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa ja opiskelussa
 • tuntee arvioinnin erilaiset tehtävät ja tavoitteet sekä palautteen ja arvioinnin merkityksen oman aineen opetuksen ja kouluyhteisön kehittämiselle
 • tuntee erilaisia oppimisen arvioinnin ja opiskelun aikaisen palautteen antamisen menetelmiä sekä tuntee tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia arvioinnissa
 • osaa toimia luontevasti erilaisissa oppiaineen opetukseen liittyvässä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
 1. Opintojakso toteutus

Ainedidaktiikan osuus suoritetaan yleensä kahdessa aineessa, poikkeuksena äidinkieli ja kirjallisuus sekä vieraat kielet. Opintojakso arvioidaan luentoihin ja ainedidaktiikan kirjallisuuteen pohjautuvalla tentillä tai ainekohtaisesti sovitulla suorituksella, esimerkiksi esseellä.

Ainedidaktiikan ryhmäopetus suoritetaan osallistumalla ryhmäopetukseen, jossa tulee olla läsnä, sekä ryhmäopetuksessa annetuilla ainekohtaisilla tehtävillä. Tehtäviin kuuluu tyypillisesti opetustuokioiden pitämistä yksin tai ryhmässä, erilaisiin opetusmenetelmiin sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön perehtymistä, kirjallisuuteen ja muihin aineistoihin perehtymistä ja kirjallisten suoritusten laatimista niiden pohjalta yksin tai ryhmissä.

 

 


 1. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Didaktiikka 2 op suoritetaan samassa periodissa.


 1. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 1. Opintojakson sisältö

 

Opintojaksossa perehdytään omien opetettavien aineiden didaktiikkaan. Luennoilla käsitellään ainedidaktiikan peruskysymyksiä. Ryhmäopetuksessa käsitellään opetettavan aineen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Samalla harjoitellaan oman oppiaineen opetukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

 


 1. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Elämänkatsomustieto

 

Suoritettava kirjallisuus

 • Brenifier, O. (2007). Keskusteleva opetus. Tampere: niin&näin.
 • Elo, P., Honkala, S., & Salmenkivi, E. (toim.)( 2004). Hyvän osaamisen katsomustieto – Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n 2004. Helsinki: Feto.
 • Lipman, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press. Toinen painos tai uudempi.
 • Enintään kolme ajankohtaista elämänkatsomustiedon didaktiikkaan liittyvää artikkelia, esimerkiksi julkaisusta Kasvatus.
 • niin & näin 1/2013 Katsomusopetuksen teemanumeron artikkelit. Filosofia, uskonto ja elämänkatsomustieto koulussa -teemapaketin verkkosivun artikkelit, http://netn.fi/katsomusaineet
 • Tomperi, T. (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: niin & näin.

Lisäksi yksi seuraavista teoksista

 • Freese, H.-L. (1992). Lapset ovat filosofeja. Ajatusmatkoja kasvaville ja kasvattajille. Jyväskylä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
 • Gregory M. (2009). Filosofiaa lapsille & nuorille. Suom. J. S. Tuusvuori. Tampere: niin&näin.
 • Matthews, G. B. (2003). Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. Suom. A. Mattila. Helsinki: WSOY.

 

Oheiskirjallisuus