GERIT-tutkimushanke

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä kaksivuotisessa tutkimushankkeessa tarkasteltiin vanhojen ihmisten vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen tunnistamista, gerontologiseen sosiaalityöhön ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityön työmenetelmiä. Tutkimus kohdentui erityisen tuen tarpeessa oleviin ikääntyneisiin (SHL 1301/2014, 3§) ja työskentelyyn heidän kanssaan.

Tutkimusaineistot kerättiin laajalta maantieteelliseltä alueelta, joka kattoi suurkaupunkialueen, pienempiä kaupunkeja ja haja-asutusalueita. Tutkimusta varten haastateltiin ikääntyneitä sekä heidän parissa työskenteleviä. Tutkimushanke toteutettiin Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä Lapin yliopiston yhteistyönä. Projektille oli myönnetty valtionavustus yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen (STM).

Tutkimushanke jakautui kolmeen yhteistyössä toteutettavaan osahankkeeseen:

Portinvartijat- asiakas- ja palveluohjausprosessi gerontologiseen sosiaalityöhön (Itä-Suomen yliopisto, Elisa Tiilikainen)

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa osahankeessa tarkasteltiin gerontologista sosiaalityötä asiakas- ja palveluohjausprosessien näkökulmasta. Tarkempina tutkimuskysymyksinä olivat: Millä tavoin ikääntynyt tunnistetaan erityisen tuen tarpeessa olevaksi gerontologisen sosiaalityön asiakkaaksi? Millainen on gerontologisen sosiaalityön palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä asiakasohjausprosessi asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta?

Ikääntyneiden taloudelliset haasteet (Lapin yliopisto, Minna Zechner)

Lapin yliopiston koordinoimassa osahankkeessa tarkasteltiin erityisen tuen tarpeessa olevien vanhojen ihmisten elämäntilanteita, erityisesti talouden näkökulmasta, tuen tarpeita sekä gerontologisen sosiaalityön palveluihin ohjautumista. Työpaketissa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten taloudelliset ongelmat nivoutuvat osaksi iäkkäiden erityisen tuen tarvetta? Miten tai mitä reittiä ikääntyneet pääsevät gerontologisen sosiaalityön asiakkaiksi tai jäävät ulkopuolelle, kun heillä on taloudellisia ongelmia?

Gerontologinen sosiaalityö kasautuvan huono-osaisuuden asiakastilanteissa (Helsingin yliopisto, llkka Pietilä)

Helsingin yliopiston koordinoimassa osahankkeessa tarkasteltiin, miten kasautuneet hyvinvointiongelmat ja erityisen tuen tarve ilmenevät tällä hetkellä gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden elämässä ja miten niihin voidaan puuttua sosiaalityön keinoin. Osahankkeessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaisia uudenlaisia kompleksisen huono-osaisuuden ilmenemismuotoja sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteisiin liittyy? Miten erityisen tuen tarpeessa olevien iäkkäiden asiakkaiden kanssa työskennellään? Millaisia sosiaalityön käytäntöjä on tunnistettavissa?

 

 

© Centre for Ageing Better