Handling mind

Handling Mind is a multidisciplinary research project providing a bridge between areas of neuroscience, education and design research that are concerned with embodied activities, social creativity and the extended nature of the human mind. The research project is aimed at revealing qualitative and quantitative aspects of art, craft and design processes in the educational context, as well as socio-emotional and brain-functional aspects related to working with hands. Through four interlinked study tracks we will examine how participation in creative activities associated with crafts and design affects the participants’ socio-emotional experiences, the nature of the associated embodied thinking, with focus on the interaction between mind, body and materials.

The project is funded by the The Academy of Finland’s Research Programme on the Human Mind.

Handling Mind on monitieteinen tutkimusprojekti, joka pureutuu sekä luovuuden ja muotoilun tapahtumiin liittyvään keholliseen oppimiseen että niiden neuraalisiin mekanismeihin. Se yhdistää neurotieteen, psykologian, muotoilun ja kasvatustieteen lähestymistapoja kehollisen ajattelun ja luovuuden tutkimisessa. Eri alojen lähestymistavat linkittävät mielen, kokemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen teemat luoden uutta tietoa sosio-emotionaalisen sekä kehollisen oppimisen suhteista taiteen, käsityön ja muotoilun prosesseissa. Tutkimuksen tavoitteena on avata aivan uudenlaista taiteen, käsityön ja muotoilun prosesseihin kohdistuvaa neurotieteellistä tutkimustraditiota.

Muotoiluajatteluun liittyvää neurologista tutkimusta on tehty vasta hyvin vähäisesti, joten tutkimuskonsortiolla on erinomaiset mahdollisuudet yltää maailmanluokkaan niin neurotieteen kuin muotoilun tutkimuksen alueilla. Luova mieli tutkimusprojekti luo ja testaa sekä eri aivoalueiden tehtäviin ja toimintoihin liittyviä hypoteeseja että tutkii muotoilutoimintaan liittyviä prosesseja ja taitojen oppimista.

Tutkimuksen puitteissa tapahtuva menetelmällinen ja teoreettinen kehitystyö sekä siitä saatavat empiiriset tulokset ovat edelleen sovellettavissa monille tutkimusaloille. Tulosten odotetaan myös käytännössä edesauttavan eri-ikäisten ihmisten opetuskäytäntöjen kehittämistä sekä olevan sovellettavissa niin sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilussa kuin terapeuttisissa ratkaisuissakin. Tutkimustulosten avulla pyritään yhä monimuotoisempien muotoilukäytäntöjen edistämiseen sekä tämänhetkisen taide- ja designkoulutuksen sekä työelämän ympäristöjen rajoja ylittäviin saavutuksiin.

Hankkeen rahoittajana toimii Suomen Akatemian Ihmisen mieli –tutkimusohjelma.