Keskuksen tehtävä

Keskuksen tehtävänä on historian ja yhteiskuntatiedon oppimisen ja opetuksen tutkimus. Tutkimus luo perustan näiden aineiden opettajankoulutukselle. Tutkimus- ja kehitystoiminnallaan keskus lisäksi syventää opettajien ja muiden kansalaisten tietoisuutta koulun ja kasvatuksen historiallisesta rakentuneisuudesta.

Historian ja yhteiskuntatiedon didaktiikan alueella keskuksen tutkimuksen polttopisteessä ovat kriittisen ajattelun kehittäminen, kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskunnallis-taloudellinen valveutuneisuus. Keskuksen tutkijat selvittävät näiden pyrkimysten ehtoja ja mahdollisuuksia teoreettisesti ja empiirisesti. Koulutushistorian alalla keskus tuottaa tietoa ennen muuta opettajuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen keskinäisestä suhteesta ja koulutuspolitiikan käänteentekevistä toimista.