Lithosphere 2016 Symposium / Litosfääri-symposiumi 2016

PI presented an introduction to the PALIN project at the 9th Lithosphere Symposium organized by the National ILP Committee of Finland at the Geological Survey of Finland, Espoo, 9-11 November 2016.

Lithosphere Symposium attracts mostly national but also international geoscientists, whose research concerns the evolution, composition, and structure of the lithosphere. It is highly valuable in joining different branches of geosciences together. I found a connection with bright seismologists from universities of Helsinki and Uppsala working on the mysterious reflections in the Kevitsa layered intrusion in Lapland. I hope that this stimulating lunch meeting will lead to many interesting discoveries in the future!

PI piti johdannollisen esitelmän projektista yhdeksännessä Litosfääri-symposiumissa, jonka järjesti Suomen kansallinen litosfäärikomitea Geologian tutkimuskeskuksessa, Espoossa, 9-11 marraskuuta 2016.

Symposiumi houkuttelee pääosin kotimaisia, mutta myös jonkin verran kansainvälisiä geotieteilijöitä, joiden tutkimus käsittelee tavalla tai toisella litosfäärin eli kivikehän kehitystä, koostumusta ja rakennetta. Symposiumissa tutustuin Helsingin ja Uppsalan yliopiston fiksujen seismologien malleihin ja näkemyksiin Keivitsan kerrosintruusiosta Lapissa. He ovat hyödyntäneet tutkimuksissaan maanjäristysaaltojen heijastumista intruusion eri rajapinnoista. Toivottavasti tämä stimuloiva lounaspalaveri johtaa yhteistyöhön tulevaisuudessa!

Geologists and geophysicists unite!

Geologists and geophysicists unite!