The 4th Colloquium of Finnish Geosciences / Geologian kansalliset tutkijapäivät

The MCS group of the University of Helsinki was well-represented in the 4th Colloquium of Finnish Geosciences in Turku, Finland. Jussi (PI) gave a pre-conference workshop on the modeling of igneous petrology and a conference talk on the possibilities of the Magma Chamber Simulator. Riikka, Ville, Jussi and Riikka’s other supervisor Aku presented a poster on the new PhD projects in the poster session. Good meeting, good times!

Helsingin yliopiston Magmakammiosimulaattori-ryhmä oli hyvin edustettuna Geologian kansallisilla tutkijapäivillä Suomen Turussa. Jussi (PI) järjesti magmakivien synnyn mallinnukseen keskittyneen työpajan ennen kokousta ja puhui kokouksessa Magmakammiosimulaattorin mahdollisuuksista. Riikka, Ville, Jussi ja Riikan toinen ohjaaja Aku esittivät posterin uusista väitöskirjaprojekteista posterisessiossa. Hyvä kokous, mukavaa oli!

Ville Virtanen, Riikka Fred, Aku Heinonen, and Jussi Heinonen at their poster.

MCS workshop in Goldschmidt 2018 in Boston / MKS-työpaja Goldschmidt 2018 -kokouksessa Bostonissa

We welcome you to join our Magma Chamber Simulator workshop to be organized August 11-12 before the Goldschmidt 2018 conference in Boston! More information here: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Abstract submission deadline for the meeting is March 30.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi Magmakammiosimulaattori-työpajaan, joka järjestetään 11-12. elokuuta ennen Goldshcmidt 2018 -kokousta Bostonissa! Lisätietoa täällä: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Kokousabstraktin viimeinen jättöpäivä on 30. maaliskuuta.

Oxygen isotopes into MCS / Hapen isotoopit Magmakammiosimulaattoriin

PI has been fortunate to have been able to participate in the development of the Magma Chamber Simulator. The equations for oxygen isotopes are currently being written down and the full trace element and radiogenic + oxygen isotope extension should be available for users late summer this year. We are also planning to publish two articles on this extension and the new user-friendly MCS version that is already downloadable. Some testing to follow still before this stuff is public!

PI on ollut onnekas päästessään kehittämään Magmakammiosimulaattoria eteenpäin. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat happi-isotooppien laskukaavat ja hivenalkuaineiden ja radiogeenisten + hapen isotooppien ohjelmistolaajennus pitäisi suunnitelmien mukaan olla valmis käyttäjille myöhään kesällä tänä vuonna. Olemme myös kirjoittamassa kahta artikkelia tästä laajennuksesta ja uudesta käyttäjäystävällisestä simulaattorista, jonka voi jo ladata itselleen. Testiajo tulee kuitenkin olemaan armotonta, ennen kuin nämä sävellykset ovat julkisia!

 

 

MCS introduced to Nordic geoscientists in Copenhagen / MKS esitelty pohjoismaisille geotieteilijöille Kööpenhaminassa

PI participated to the 33rd Nordic Geological Winter Meeting that was held in Copenhagen, Denmark, from 10th to 12th of January 2018. In addition to a keynote talk that was related to his earlier flood basalt research, PI gave a presentation about Magma Chamber Simulator and its utilization in petrological research. There was interest in the program and the meeting was a success in many respects. Let’s see, where MCS will find its way in the future: Skaergaard intrusion in Greenland – or even Krakatau in Indonesia… (lower image by Sanni Turunen)

PI osallistui 33. pohjoismaisille geologian talvipäiville Kööpenhaminassa 10.-12.1.2018. Aikaisempiin laakiobasalttitutkimuksiin liittyneen keynote-esitelmän lisäksi, PI esitelmöi Magmakammiosimulaattorista ja sen soveltamisesta petrologisessa tutkimuksessa. Kiinnostusta ohjelmaan ja sen hyödyntämiseen löytyi mukavasti ja kokous oli kaikin puolin hyvin onnistunut. Katsotaan, minne MKS:n tie vie tulevaisuudessa: Skaergaardin intruusiolle Grönlannissa – tai vaikka Krakataulle Indonesiassa… (alemman kuvan on ottanut Sanni Turunen)

 

Introducing doctoral student Riikka Fred / Esittelyssä tohtorikoulutettava Riikka Fred

PI is yet again thrilled to announce that PhD candidate Riikka Fred got funding for four years from the Doctoral Programme in Geosciences of the University of Helsinki beginning from January 2018. The subject of her research is “Geochemical modeling of the parental magma for massive type anorthosites and related Ni-Cu ore potential”. One of the central parts in her research will be modeling of the petrogenesis and geochemical evolution of various plutonic rocks (anorthosites and monzodiorites) related to the Finnish 1.64 Ga rapakivi granites by using Magma Chamber Simulator. She will share the room with Ville and join the growing portion of petrologists in our department. PALIN welcomes Riikka to the MCS team!

PI:llä on jälleen ilo ilmoittaa, että tohtorikoulutettava Riikka Fred sai Helsingin yliopiston geotieteiden tohtoriohjelmalta neljän vuoden tutkimusrahoituksen, joka alkoi nyt tammikuussa 2018. Hänen tutkimusaiheensa on “Massiivityypin anortosiittien kantasulan geokemiallinen mallinnus ja Ni-Cu-malmipotentiaali”. Yksi hänen tutkimuksensa keskeisiä osa-alueita on suomalaisiin rapakivigraniitteihin liittyvien syväkivien (anortosiittien ja monzodioriittien) synnyn ja geokemiallisen evoluution mallintaminen Magmakammiosimulaattorilla. Hän jakaa työhuoneen Villen kanssa ja liittyy laitoksemme kasvavaan petrologian alan tutkijakuntaan. PALIN toivottaa Riikan tervetulleeksi MKS-tiimiin!

Introducing doctoral student Ville Virtanen / Esittelyssä tohtorikoulutettava Ville Virtanen

PI is more than thrilled to announce that PhD candidate Ville Virtanen has just began working in the PALIN project! Ville recently graduated from the Department of Geosciences and Geography of the University of Helsinki with an excellent Master’s Thesis that studied the petrography, geochemistry, and geochronology of granitic magmatism in central Finland. His PhD work will focus on partial melting experiments on various wallrocks of mafic intrusions. These experiments will be conducted in collaboration with Prof. Max Schmidt at the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich. PALIN welcomes Ville on board!

PI:llä on ilo ilmoittaa, että tohtorikoulutettava Ville Virtanen on juuri aloittanut PALIN-projektissa! Ville valmistui hiljattain Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitokselta kiitettävällä gradulla, jonka aiheena oli eräiden Keski-Suomen graniittisten kivien teksturaalinen ja kemiallinen luonnehdinta sekä niiden absoluuttinen ajoitus. Keskeisessä asemassa hänen työssään tulevat olemaan mafisten intruusioiden sivukivien osittaiset sulatuskokeet, joita hän matkaa tekemään Zürichiin (Swiss Federal Institute of Technology) yhteistyössä Prof. Max Schmidtin kanssa. PALIN toivottaa Villen tervetulleeksi!

Trace element models being implemented in MCS interface / Lisäämässä hivenalkuainemalleja Magmakammiosimulaattorin käyttöliittymään

PI is again in sunny Santa Barbara CA sitting inside with two friends (Guy Brown and Frank Spera, the former of whom has been responsible of developing the brilliant and user-friendly interface for Magma Chamber Simulator with VisualBasic). We have been implementing trace element formulas in MCS so that they would be easy to model for everyone. After some theorizing and double-checks on paper, envelopes, and napkins, we had the first success today! The current version with more than 20 Mb of formulas can run 48 elements at once and, e.g., provide fluid phase and individual mineral trace element concentrations in magma and wallrock each step. Stoked!

PI on jälleen aurinkoisessa Santa Barbarassa, CA, istumassa sisätiloissa kahden kaverin kanssa (Guy Brown jad Frank Spera, joista ensimmäinen on kehittänyt Magmakammiosimulaattorin VisualBasic-käyttöliittymän). Olemme täällä lisäämässä hivenalkuaineiden laskentakaavoja simulaattoriin siten, että jokainen simulaattorin käyttäjä voisi jatkossa mallintaa niitä itsenäisesti. Kun ensin kävimme läpi teorian ja teimme tarkistuksia paperille, kirjekuoriin ja lautasliinoihin, saimme tänään ensimmäisen onnistuneen testiajon! Tämänhetkinen malli, johon sisältyy yli 20 miljoonaa tavua laskentakaavoja, voi ajaa 48 hivenalkuainetta samanaikaisesti ja kertoa esim. fluidifaasin ja jokaisen mineraalin hivenalkuainekoostumuksen millä tahansa hetkellä magmasäiliössä ja sivukivessä. Kyllä lähtee!

 

 

Magma Chamber Simulator workshop at GSA Annual Meeting 2017 / Magmakammiosimulaattori-työpaja GSA:n vuosikokouksessa

MCS team held the second MCS workshop at GSA Annual Meeting 2017 in Seattle, Washington, from 20th to 21st of October. About 20 participants attended. The meeting itself (22nd to 25th of October) was also historical in terms of the project, because the PI presented the first international talk on the Antarctic intrusions with some preliminary MCS results. There’s more to come!

Magmakammiosimulaattori-tiimi piti toisen työpajan aiheen tiimoilta GSA:n (Geological Society of America) vuosikokouksessa Seattlessa, Washingtonissa, 20.-21. lokakuuta. Työpajassa oli noin 20 osallistujaa. Kokous itsessään (22.-25.10.) oli projektin kannalta historiallinen myös siinä mielessä, että PI piti ensimmäisen kansainvälisen esitelmän Antarktiksen intruusioista niin, että mukana oli alustavia tuloksia Simulaattorista. Lisää tulossa!

Magma Chamber Simulator is online / Magmakammiosimulaattori on verkossa

Magma Chamber Simulator is online at http://mcs.geol.ucsb.edu/about! Includes download and detailed instructions on how to prepare the input file, use the program, and read the output. In terms of geochemistry, the current version models major elements and mineral chemistry. A version including trace elements and radiogenic isotopes is upcoming!

Magmakammiosimulaattori on nyt verkossa: http://mcs.geol.ucsb.edu/about. Mukana lataustiedosto ja yksityiskohtaiset ohjeet input-tiedoston valmistamiseen, ohjelman käyttöön ja output-tiedoston lukemiseen. Nykyinen versio käsittelee pääalkuaineita ja mineraalikemiaa. Versio, johon kuuluvat hivenalkuaineet ja radiogeeniset isotoopit on tekeillä!