Zooming in the melting experiments / Zoomataan sulatuskokeisiin

Ville Finally had the chance to look at his black schist experiments from Z√ľrich in detail using the state-of-the-art field-emission scanning electron microscope (FE-SEM) at the Geological Survey of Finland. FE-SEM has a resolution for identifying features in a nanometer-scale.The experiments looked promising with not only partial melt pockets, but also sulfide droplets that had been immiscible with the melt and the solid. Their preliminary qualitative compositions also revealed some interesting features! More on this later… ūüėČ

Ville p√§√§si viimein yksityiskohtaisesti tarkastelemaan Z√ľrichissa tehtyjen mustaliuskeiden sulatuskokeiden tuloksia Geologian Tutkimuskeskuksen viimeist√§ huutoa olevalla kentt√§emissio-pyyhk√§isyelektronimikroskoopilla (FE-SEM). FE-SEM:in avulla voi tarkastella geologisia n√§ytteit√§ nanometri-mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). N√§ytekapseleiden poikkileikkaukset n√§yttiv√§t lupaavilta, koska niist√§ l√∂ytyi osittain sulaneita taskuja sek√§ bonuksena viel√§ sulasta ja kivest√§ erottuneita sulfidipisaroita. Sulfidipisaroiden alustavat koostumukset osoittivat my√∂s mielenkiintoisia ominaisuuksia. N√§ist√§ lis√§√§ my√∂hemmin… ūüėČ

Ville at FE-SEMFE-SEM image

PALIN welcomes Kieran Iles

Kieran Iles has just started as a postdoctoral researcher in the PALIN project. He completed his PhD at the University of Melbourne in 2017. Kieran’s thesis is titled “Isotopic disequilibrium in granitic systems: the origins of heterogeneity in granites and implications for partial melting in the crust and petrogenetic models”. His current research will concentrate on studying the petrogenesis of Lachlan Fold Belt granites in Australia with strong emphasis on the utilization of energy-constrained models. His research will help PALIN project in constraining melting behaviour of various wallrock compositions and in testing the capabilities of the Magma Chamber Simulator in modeling various RAFC scenarios. He is currently signed for one year and his first month will be busy in writing a new proposal and getting acquainted to Finland and the University of Helsinki. Welcome aboard Kieran!

Kieran Iles on juuri aloittanut tutkijatohtorina PALIN-projektissa. Hän valmistui tohtoriksi Melbournen yliopistosta vuonna 2017 väitöskirjalla, joka käsittelee radiogeenisten isotooppien epätasapainoa osittaisessa sulamisessa. Hänen tutkimuksensa tulee keskittymään Lachlanin vyöhykkeen (Australia) graniittien synnyn selvittämiseen kehittämiemme termodynaamisten ja geokemiallisten mallien avulla. Tämä antaa tärkeää lisätietoa erilaisten sivukivien käyttäytymisestä osittaisessa sulamisessa ja Magmakammiosimulaattorin käytettävyydestä. Hänen pestinsä on yhdeksi vuodeksi ja siksi hän onkin heti aluksi kiireinen uusien hakemusten kirjoittamisen kanssa. Suomeen ja Helsingin yliopistoon asettuminen on kuitenkin jo hyvässä vauhdissa. Tervetuloa Kieran!

PI @ Goldschmidt 2018

PI participated in the Goldschmidt 2018 Conference that was held in Boston, United States, from 12th to 17th of August 2018, and gave a presentation about Magma Chamber Simulator and its utilization in petrological research. Many researchers were interested in the simulator and we are eager to release the updated version of the program soon, along with two technical papers. After the release, the PI will concentrate on its use in the modeling intrusive rocks. (Photo by Marie Takach)
‚ÄĒ
PI osallistui Goldschmidt 2018 -kokoukseen Yhdysvaltain Bostonissa 12.-17.8.2018 ja esitelmöi Magmakammiosimulaattorista ja sen soveltamisesta petrologisessa tutkimuksessa. Monet tutkijat olivat kiinnostuneita ohjelmasta ja pyrimmekin siksi julkaisemaan päivitetyn version ohjelmasta mahdollisimman pian. Kaksi siihen liittyvää käsikirjoitusta on myös valmisteilla. Tämän urakan jälkeen PI pääsee keskittymään ohjelmiston käyttämiseen intruusioiden mallintamisessa. (Kuvan otti Marie Takach)

PI@Goldschmidt2018

Melting rocks / Kiviä sulattamassa

The first set of melting experiments on the wallrocks of the Duluth intrusive complex have been completed by Ville! The experiments were conducted at ETH Z√ľrich using special pressurized furnaces. In the experiments we emplaced gold-palladium capsules (with a diameter of 2.3 to 3.0 mm and length of 6-10mm) containing black schist powder to the furnace, which was then melted in the desired run conditions that ranged from 700 to 1100¬įC and from 1 to 2 kbar (roughly corresponding to depth of 4 to 8 km in Earth‚Äôs crust in contact with hot mafic magma). Next we are going to use electron microprobe to analyze chemical compositions of the melts and crystals that formed in different conditions. We will also see if we achieved chemical equilibrium in our experiments. It will be interesting to see, how black schist behaved in such harsh conditions!

Ensimm√§iset sulatuskokeet Duluthin magmakivikompleksin sivukiville on nyt tehty Villen toimesta! Kokeet suoritettiin ETH Z√ľrichiss√§ k√§ytt√§m√§ll√§ tarkoitukseen sopivia paineistettuja erikoisuuneja. Kokeissa laitoimme mustaliuskejauhetta uuniin kulta-palladium ‚Äďkapseleissa (ymp√§rysmitta 2,3‚Äď3,0 mm ja pituus 6‚Äď10 mm) ja sulatimme sit√§ halutuissa olosuhteissa eli 700-1100¬įC l√§mp√∂tilassa ja 1-2 kbar:n paineessa (joka vastaa karkeasti arvioiden 4-8 km:n syvyytt√§ maan kuoressa kuuman mafisen magmas√§ili√∂n l√§heisyydess√§). Seuraavaksi aiomme analysoida eri olosuhteissa syntyneiden sulien ja mineraalien kemialliset koostumukset k√§ytt√§m√§ll√§ elektronimikroproobia. Samalla n√§emme saavutimmeko kemiallisen tasapainotilan kokeissamme. On mielenkiintoista n√§hd√§, miten mustaliuske on k√§ytt√§ytynyt sille n√§in ik√§viss√§ olosuhteissa!

A gold-palladium capsule with black schist powder inside. The ends of the capsule have been welded shut.

Kulta-palladium ‚Äďkapseli, jonka sis√§ll√§ on mustaliuskejauhetta. Kapselin p√§√§dyt on hitsattu umpeen.

A special pressurized furnace also known as ‚Äúcold-seal‚ÄĚ. The sample capsule is inside pressurized metal rod that is partly visible and partly inside the big cylindrical furnace. Argon gas is pumped into the rod to reach pressures up to 2 kbar. The visible end of the rod is in room temperature, whereas the temperature inside the furnace is up to 1200¬įC. The lever can be used to turn the whole apparatus in vertical position to drop the sample capsule to the cold end of the rod in order to quench the possible melt in the capsule.

Paineistettu erikoisuuni, nk. ‚ÄĚcold-seal‚ÄĚ. N√§ytekapseli on paineistetun metalliputken sis√§ll√§. Putken toinen p√§√§ on n√§kyviss√§ ja toinen ison sylinterim√§isen uunin sis√§ll√§. Putkeen pumpataan argon-kaasua, mik√§ voi aiheuttaa jopa 2 kbar:n paineen. Putken n√§kyv√§ p√§√§ on koko ajan huoneen l√§mp√∂tilassa, mutta uunin sis√§ss√§ olevan osan l√§mp√∂tila voi olla jopa 1200¬įC. Koko laite voidaan k√§√§nt√§√§ pystyasentoon edess√§ n√§kyv√§n vivun avulla, jolloin n√§ytekapseli putoaa putken kylm√§√§n p√§√§h√§n ja mahdollinen kapselin sis√§lt√§m√§ sulafaasi j√§hmettyy.

Black schist / Mustaa liusketta

We have now thoroughly examined thin sections of certain wallrocks of the Duluth complex, including black schists, banded iron formations, and granitoids. Thin sections are extremely useful in identifying minerals and understanding their relationships, although with fine-grained and black black schists these kind of examinations can sometimes be challenging (as you can see from the pictures). With the help of transmitted and reflective light microscopy, we were able to characterize our samples relatively well, however, and now we can proceed to the next step: melting them! We are especially looking forward to melt black schist, which is one of the main sources for sulfur in the Ni-Cu(-PGE) mineralized parts of the Duluth complex. Stay tuned…

Olemme nyt tutkineet tarkkaan ohuthieitä Duluthin kompleksin sivukivistä, joihin kuuluu mustaliuskeita, raitaisia rautamuodostumia ja granitoideja. Ohuthieet ovat erittäin hyödyllisiä mineraalien tunnistamiseen ja niiden välisten suhteiden ymmärtämiseen, joskin hienorakeisten ja mustien mustaliuskeiden kanssa tällainen tutkimus voi olla myös haastavaa (kuten kuvista näkyy). Ala- ja ylävalomikroskopian avulla saimme kuitenkin suhteellisen selkeän kuvan näytteistämme ja nyt voimme jatkaa seuraavaan vaiheeseen: näytteiden sulattamiseen! Odotamme erityisesti mustaliuskeen sulattamista, sillä se on yksi rikin päälähteistä Duluthin kompleksin Ni-Cu(-PGE) mineralisoituneissa osissa. Pysykää kuulolla…

Ever imagined what a black schist looks like under a microscope? Well, as the name already suggests, it looks quite black. Still, some silicates can be identified in plane polarized light (above; bright grains are quartz, feldspars, and micas). In reflected light (below), the sulphides (tiny individual yellowish grains) and graphite (greenish clusters) that are opaque in the transmitted light pop out nicely. The photos are from the same view. Scale bar is 200 micrometers, i.e., 0.2 mm.

Oletko koskaan miettinyt miltä mustaliuske näyttää mikroskoopilla katsottuna? Kuten nimikin jo antaa ymmärtää, se näyttää lähinnä mustalta. Silti tasopolaroidussa valossa voi tunnistaa joitain silikaatteja (yllä; kirkkaat rakeet kvartsia, maasälpiä ja kiilteitä). Sulfidit (pienet yksittäiset kellertävät rakeet) ja grafiitti (vihertävät klusterit), jotka ovat tasopolaroidussa valossa opaakkeja, tulevat hyvin esiin ylävalossa (alla). Kuvat on otettu täysin samasta kohdasta. Mittakaavapalkki on 200 mikrometriä eli 0.2 mm.

The 4th Colloquium of Finnish Geosciences / Geologian kansalliset tutkijapäivät

The MCS group of the University of Helsinki was well-represented in the 4th Colloquium of Finnish Geosciences in Turku, Finland. Jussi (PI) gave a pre-conference workshop on the modeling of igneous petrology and a conference talk on the possibilities of the Magma Chamber Simulator. Riikka, Ville, Jussi and Riikka’s other supervisor Aku presented a poster on the new PhD projects in the poster session. Good meeting, good times!

Helsingin yliopiston Magmakammiosimulaattori-ryhmä oli hyvin edustettuna Geologian kansallisilla tutkijapäivillä Suomen Turussa. Jussi (PI) järjesti magmakivien synnyn mallinnukseen keskittyneen työpajan ennen kokousta ja puhui kokouksessa Magmakammiosimulaattorin mahdollisuuksista. Riikka, Ville, Jussi ja Riikan toinen ohjaaja Aku esittivät posterin uusista väitöskirjaprojekteista posterisessiossa. Hyvä kokous, mukavaa oli!

Ville Virtanen, Riikka Fred, Aku Heinonen, and Jussi Heinonen at their poster.

MCS workshop in Goldschmidt 2018 in Boston / MKS-työpaja Goldschmidt 2018 -kokouksessa Bostonissa

We welcome you to join our Magma Chamber Simulator workshop to be organized August 11-12 before the Goldschmidt 2018 conference in Boston! More information here: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Abstract submission deadline for the meeting is March 30.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi Magmakammiosimulaattori-työpajaan, joka järjestetään 11-12. elokuuta ennen Goldshcmidt 2018 -kokousta Bostonissa! Lisätietoa täällä: https://goldschmidt.info/2018/eventTypeView?type=310. Kokousabstraktin viimeinen jättöpäivä on 30. maaliskuuta.

Oxygen isotopes into MCS / Hapen isotoopit Magmakammiosimulaattoriin

PI has been fortunate to have been able to participate in the development of the Magma Chamber Simulator. The equations for oxygen isotopes are currently being written down and the full trace element and radiogenic + oxygen isotope extension should be available for users late summer this year. We are also planning to publish two articles on this extension and the new user-friendly MCS version that is already downloadable. Some testing to follow still before this stuff is public!

PI on ollut onnekas päästessään kehittämään Magmakammiosimulaattoria eteenpäin. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat happi-isotooppien laskukaavat ja hivenalkuaineiden ja radiogeenisten + hapen isotooppien ohjelmistolaajennus pitäisi suunnitelmien mukaan olla valmis käyttäjille myöhään kesällä tänä vuonna. Olemme myös kirjoittamassa kahta artikkelia tästä laajennuksesta ja uudesta käyttäjäystävällisestä simulaattorista, jonka voi jo ladata itselleen. Testiajo tulee kuitenkin olemaan armotonta, ennen kuin nämä sävellykset ovat julkisia!

 

 

MCS introduced to Nordic geoscientists in Copenhagen / MKS esitelty pohjoismaisille geotieteilijöille Kööpenhaminassa

PI participated to the 33rd Nordic Geological Winter Meeting that was held in Copenhagen, Denmark, from 10th to 12th of January 2018. In addition to a keynote talk that was related to his earlier flood basalt research, PI gave a presentation about Magma Chamber Simulator and its utilization in petrological research. There was interest in the program and the meeting was a success in many respects. Let’s see, where MCS will find its way in the future: Skaergaard intrusion in Greenland – or even Krakatau in Indonesia… (lower image by Sanni Turunen)

PI osallistui 33. pohjoismaisille geologian talvip√§iville K√∂√∂penhaminassa 10.-12.1.2018. Aikaisempiin laakiobasalttitutkimuksiin liittyneen keynote-esitelm√§n lis√§ksi, PI esitelm√∂i Magmakammiosimulaattorista ja sen soveltamisesta petrologisessa tutkimuksessa. Kiinnostusta ohjelmaan ja sen hy√∂dynt√§miseen l√∂ytyi mukavasti ja kokous oli kaikin puolin hyvin onnistunut. Katsotaan, minne MKS:n tie vie tulevaisuudessa: Skaergaardin intruusiolle Gr√∂nlannissa – tai vaikka Krakataulle Indonesiassa… (alemman kuvan on ottanut Sanni Turunen)