EGU-2021: Short course and 4 presentations / EGU-2021: Lyhytkurssi ja 4 esitystä

The members of the PALIN team are well-represented in the virtual 2021 General Assembly of the European Geosciences Union meeting next week. Make sure to check us out!

Short courses:

J.S. Heinonen et al.:
Showcasing the Magma Chamber Simulator
Tue, 27 Apr, 16:00–17:00 (CEST)

Scientific presentations:

NOTE: These timings are just for short introductory 2-minute slideshows, the more detailed presentations and related materials will be available for all attendants for a wider time period.

K. Iles and J. Heinonen:
Modelling the production of linear trends in granitoids using the Magma Chamber Simulator: a case study of the Jindabyne Suite from the Lachlan Fold Belt, Australia
Mon, 26 Apr, 11:14–11:16

R. Fred et al.:
The Origin and Melt Evolution of Massif-type Anorthosite Parental Magmas: Thermodynamically Controlled Major Element Constraints
Mon, 26 Apr, 11:16–11:18

J.S. Heinonen et al.:
Thermodynamic constraints on assimilation of silicic crust by primitive magmas
Tue, 27 Apr, 09:10–09:12

V. Virtanen et al.:
Modeling the sulfide saturation in continuously assimilating magmatic systems with the Magma Chamber Simulator
Thu, 29 Apr, 15:35–15:37

PALIN-projektin jäsenet ovat hyvin edustettuina Euroopan geotieteellisen yhdistyksen (EGU) 2021 virtuaalisessa yleiskokouksessa. Käykääpä tutustumassa!

Lyhytkurssi:

J.S. Heinonen et al.:
Showcasing the Magma Chamber Simulator
Tue, 27 Apr, 16:00–17:00 (CEST)

Tieteelliset esitykset:

Huomaa, että ajankohdat ovat vain kahden minuutin esittelyihin. Itse laajemmat esitelmät ja materiaalit ovat kaikille osallistujille saatavilla pidemmän aikaa.

K. Iles and J. Heinonen:
Modelling the production of linear trends in granitoids using the Magma Chamber Simulator: a case study of the Jindabyne Suite from the Lachlan Fold Belt, Australia
Mon, 26 Apr, 11:14–11:16

R. Fred et al.:
The Origin and Melt Evolution of Massif-type Anorthosite Parental Magmas: Thermodynamically Controlled Major Element Constraints
Mon, 26 Apr, 11:16–11:18

J.S. Heinonen et al.:
Thermodynamic constraints on assimilation of silicic crust by primitive magmas
Tue, 27 Apr, 09:10–09:12

V. Virtanen et al.:
Modeling the sulfide saturation in continuously assimilating magmatic systems with the Magma Chamber Simulator
Thu, 29 Apr, 15:35–15:37

Interview by Valentin Troll / Valentin Trollin haastateltavana

Valentin Troll from Uppsala University interviewed PI Jussi Heinonen on his YouTube channel about the recent advancements in understanding and modeling magmatic processes. We had much fun as you can see! His channel contains wonderful content on several other aspects of geology as well – go check it out!

Valentin Troll Uppsalan yliopistosta haastatteli PI Jussi Heinosta YouTube-kanavallaan viimeaikaisista edistysaskeleista magmaattisten prosessien ymmärtämisessä ja mallintamisessa. Oli hauskaa, kuten kuvasta näkyy! Hänen kanavallaan on upeaa sisältöä muistakin geologian osa-alueista – käy tutustumassa!

Black shale melting experiments on Youtube / Mustaliuskeen sulatuskokeet Youtubessa

Ville gave a presentation about the results of the black shale partial melting experiments in the 14th International Ni-Cu-PGE Symposium and Memorial to Prof. A.J. Naldrett on 4th of September 2020. The symposium was held online and Ville’s presentation was uploaded to Youtube. Please watch it here! Other presentations of the symposium are also available here.
Edit: Ville also held another talk in the second part of the symposium on the effects of assimilation to sulphide saturation studied with the Magma Chamber Simulator.

Ville piti 4.9.2020 esitelmän mustaliuskesulatuskokeistaan 14. kansainvälisessä Ni-Cu-PGE symposiumissa, joka oli samalla muistotilaisuus hiljattain edesmenneelle professori A.J. Naldrettille. Symposium järjestettiin verkossa ja Villen esitelmä ladattiin YouTubeen. Käy katsomassa se täällä! Muita symposiumin esitelmiä on myös katsottavissa täältä.

Edit: Ville piti symposiumin toisessa osassa myös toisen esitelmän assimilaation vaikutuksista sulfidisaturaatioon, jota tutkittiin Magmakammiosimulaattorin avulla

Microorganisms then and now / Mikro-organismit silloin ja nyt

Two billion years ago there wasn’t much life on Earth, but some simple microorganisms existed. Some of these microorganisms lived in anoxic ocean muds and got their oxygen by reducing sulfates to sulfides. Ville went to ETH Zürich with the intention to study what happened to the remains of these ancient organisms when the Duluth Complex magmas cooked their remains in black shales 1.1 billion years ago. The study is done in collaboration with Matthieu Galvez, an expert in carbon chemistry, Raman spectroscopy, and pyrolysis measurements. One of the main research questions is the role of these early ancestors in the formation of the Ni-Cu-PGE mineralizations.

But things don’t always go as planned. Due to an outburst of some modern microorganisms, Ville had to return to Finland to wait for the situation to normalize. We recommend you to take the situation seriously: avoid contacts and remember the hygiene!

Kaksi miljardi vuotta sitten maapallolla ei ollut juurikaan elämää, mutta joitakin yksinkertaisia eliöitä oli kuitenkin olemassa. Eräs varhainen elämänmuoto olivat mikro-organismit, jotka elivät merten hapettomissa mudissa ja saivat tarvitsemansa hapen pelkistämällä sulfaatteja sulfideiksi. Ville lähti ETH Zürichiin tutkiakseen mitä näiden muinaisten eliöiden jäänteille tapahtui mustaliuskeissa, kun Duluthin kompleksin magmat kuumensivat niitä 1.1 miljardia vuotta sitten. Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Matthieu Galvezin kanssa, joka on asiantuntija hiilen kemiassa, Raman spektroskopiassa ja pyrolyysimittausten suorittamisessa. Yksi keskeisistä tutkimuskysymyksistä on näiden varhaisten esi-isiemme rooli Ni-Cu-PGE mineralisaatioiden synnyssä.

Mutta asiat eivät aina suju suunnitelman mukaisesti. Eräiden nykyisten mikro-organismien leviämisen johdosta Villen täytyi palata Suomeen odottamaan tilanteen normalisoitumista. Suosittelemme ottamaan tämän tilanteen vakavasti: välttäkää kontakteja ja muistakaa hygienia!

Ville had time to conduct preliminary Raman measurements on the black shale samples, which showed a wide structural variance of the organic material as a function of increasing contact metamorphic temperature. The detailed measurements will be conducted when the situation normalizes.

Villellä oli aikaa suorittaa alustavia Raman mittauksia mustaliuskenäytteistä, jotka osoittivat orgaanisen materiaalin laajan rakenteellisen vaihtelun kontaktimetamorfisen lämpötilan funktiona. Yksityiskohtaiset mittaukset tullaan suorittamaan, kun tilanne normalisoituu.

Matthieu Galvez inserting a sample to the pyrolysis instrument. The sample is gradually heated and the combustion products measured with a mass spectrometer. This method helps us to understand what happened to the organic matter and sulphides during contact metamorphosis.

Matthieu Galvez asettamassa näytettä pyrolyysilaitteeseen. Näyte kuumennetaan vaiheittaisesti ja palamistuotteet mitataan massaspektrometrillä. Tämä metodi auttaa meitä ymmärtämään mitä orgaaniselle ainekselle ja sulfideille tapahtui kontaktimetamorfoosin aikana.

 

Ville’s popularization experiments / Villen popularisointikokeet

Ville was invited to give a talk in the yearly meeting of the Geological Society of Finland on Thursday 7th of February 2019. It was the first occassion were the experimental immiscible black schist sulfide melts were introduced publicly, but certainly not the last… Ville also recently published a short review on some modern methods of experimental petrology in the society’s Geologi-magazine. You can read it here (summary and figure captions in English).

Ville kutsuttiin pitämään esitelmä tutkmuksistaan Suomen Geologisen Seuran vuosikokoukseen 7.2.2019. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mustaliuskeen kokeelliset sulfidisulat esiteltiin yleisölle, mutta ei varmastikaan viimeinen… Ville on myös kirjoittanut katsauksen kokeellisesta petrologiasta Geologi-lehteen. Se on luettavissa täältä.

PALIN welcomes Kieran Iles

Kieran Iles has just started as a postdoctoral researcher in the PALIN project. He completed his PhD at the University of Melbourne in 2017. Kieran’s thesis is titled “Isotopic disequilibrium in granitic systems: the origins of heterogeneity in granites and implications for partial melting in the crust and petrogenetic models”. His current research will concentrate on studying the petrogenesis of Lachlan Fold Belt granites in Australia with strong emphasis on the utilization of energy-constrained models. His research will help PALIN project in constraining melting behaviour of various wallrock compositions and in testing the capabilities of the Magma Chamber Simulator in modeling various RAFC scenarios. He is currently signed for one year and his first month will be busy in writing a new proposal and getting acquainted to Finland and the University of Helsinki. Welcome aboard Kieran!

Kieran Iles on juuri aloittanut tutkijatohtorina PALIN-projektissa. Hän valmistui tohtoriksi Melbournen yliopistosta vuonna 2017 väitöskirjalla, joka käsittelee radiogeenisten isotooppien epätasapainoa osittaisessa sulamisessa. Hänen tutkimuksensa tulee keskittymään Lachlanin vyöhykkeen (Australia) graniittien synnyn selvittämiseen kehittämiemme termodynaamisten ja geokemiallisten mallien avulla. Tämä antaa tärkeää lisätietoa erilaisten sivukivien käyttäytymisestä osittaisessa sulamisessa ja Magmakammiosimulaattorin käytettävyydestä. Hänen pestinsä on yhdeksi vuodeksi ja siksi hän onkin heti aluksi kiireinen uusien hakemusten kirjoittamisen kanssa. Suomeen ja Helsingin yliopistoon asettuminen on kuitenkin jo hyvässä vauhdissa. Tervetuloa Kieran!

Introducing doctoral student Riikka Fred / Esittelyssä tohtorikoulutettava Riikka Fred

PI is yet again thrilled to announce that PhD candidate Riikka Fred got funding for four years from the Doctoral Programme in Geosciences of the University of Helsinki beginning from January 2018. The subject of her research is “Geochemical modeling of the parental magma for massive type anorthosites and related Ni-Cu ore potential”. One of the central parts in her research will be modeling of the petrogenesis and geochemical evolution of various plutonic rocks (anorthosites and monzodiorites) related to the Finnish 1.64 Ga rapakivi granites by using Magma Chamber Simulator. She will share the room with Ville and join the growing portion of petrologists in our department. PALIN welcomes Riikka to the MCS team!

PI:llä on jälleen ilo ilmoittaa, että tohtorikoulutettava Riikka Fred sai Helsingin yliopiston geotieteiden tohtoriohjelmalta neljän vuoden tutkimusrahoituksen, joka alkoi nyt tammikuussa 2018. Hänen tutkimusaiheensa on “Massiivityypin anortosiittien kantasulan geokemiallinen mallinnus ja Ni-Cu-malmipotentiaali”. Yksi hänen tutkimuksensa keskeisiä osa-alueita on suomalaisiin rapakivigraniitteihin liittyvien syväkivien (anortosiittien ja monzodioriittien) synnyn ja geokemiallisen evoluution mallintaminen Magmakammiosimulaattorilla. Hän jakaa työhuoneen Villen kanssa ja liittyy laitoksemme kasvavaan petrologian alan tutkijakuntaan. PALIN toivottaa Riikan tervetulleeksi MKS-tiimiin!

Introducing doctoral student Ville Virtanen / Esittelyssä tohtorikoulutettava Ville Virtanen

PI is more than thrilled to announce that PhD candidate Ville Virtanen has just began working in the PALIN project! Ville recently graduated from the Department of Geosciences and Geography of the University of Helsinki with an excellent Master’s Thesis that studied the petrography, geochemistry, and geochronology of granitic magmatism in central Finland. His PhD work will focus on partial melting experiments on various wallrocks of mafic intrusions. These experiments will be conducted in collaboration with Prof. Max Schmidt at the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich. PALIN welcomes Ville on board!

PI:llä on ilo ilmoittaa, että tohtorikoulutettava Ville Virtanen on juuri aloittanut PALIN-projektissa! Ville valmistui hiljattain Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitokselta kiitettävällä gradulla, jonka aiheena oli eräiden Keski-Suomen graniittisten kivien teksturaalinen ja kemiallinen luonnehdinta sekä niiden absoluuttinen ajoitus. Keskeisessä asemassa hänen työssään tulevat olemaan mafisten intruusioiden sivukivien osittaiset sulatuskokeet, joita hän matkaa tekemään Zürichiin (Swiss Federal Institute of Technology) yhteistyössä Prof. Max Schmidtin kanssa. PALIN toivottaa Villen tervetulleeksi!