PALIN welcomes Einari Suikkanen at UCSB / PALIN toivottaa Einari Suikkasen tervetulleeksi UCSB:ssa

PI and the newly hired postdoc Einari Suikkanen traveled to sunny UCSB to meet the fellow members of the MCS team and discuss on developments and future of MCS. A lot of things are happening: PC conversion is taking place as you are reading this and Monte Carlo and matrix solutions for running sets of simulations instead of manually running individual simulations has already taken place. A possibility for introducing 30 recharge events and cumulate calculator are being coded in MCS. In addition, Einari will concentrate on creating a C++ tool for visualizing MCS simulations. Public versions of all the aforementioned gadgets are expected to be published this year (maybe even this spring), so stay tuned!

PI ja projektin uusi tutkijatohtori Einari Suikkanen matkustivat aurinkoiseen UCSB:aan tapaamaan Magmakammiosimulaattori(MCS)-tiimin muita edustajia ja keskustelemaan MCS:n tulevaisuudennäkymistä. Paljon on tapahtumassa: tätä lukieassasi ohjelmiston käännös PC-alustalle on käynnissä ja ensimmäiset Monte Carlo- ja matriksisimulaatiot on jo tehty. Viimeksimainitut sovellukset sujuvoittavat MCS:n käyttöä huomattavasti siten, että on mahdollista ajaa automaattisesti lukemattomia peräkkäisiä simulaatioita. Tämä tapahtuu antamalla simulaation lähtöarvoille variaatiokertoimia ja/tai vaihteluvälejä. MCS:n sisään koodataan myös mahdollisuus sisällyttää 30 magmakammion täydennystapahtumaa ja muodostuvien kumulaattien koostumusta seuraava työkalu. Kaiken tämän lisäksi Einari kehittää C++ -kieleen perustuvaa sovellusta, jolla voi visualisoida MCS simulaatioita tulosten selventämiseksi. Avoimesti saatavilla olevat versiot kaikista edellämainituista vimpaimista julkistetaan tämän vuoden kuluessa, ehkä jo tänä keväänä, joten pysykää kuulolla!

Frank Spera, Jenna Adams, Jussi Heinonen, Wendy Bohrson on skype from Colorado School of Mines, Melissa Scruggs, and Einari Suikkanen @ UCSB. The cultivator of MCS’s brains, Guy Brown, was not included in this picture, but was also a central figure during our visit. He and Paula Antoshechkina (Caltech) are pushing MCS towards new frontiers.

Summer field trip to SE Finland / Kesäekskursio Kaakkois-Suomeen

In the midst of hectic manuscript preparations, PI, Kieran, Riikka, Riikka’s other supervisor Aku Heinonen, and MSc student Hanna-Kaisa Ruhanen (and thousands of mosquitoes) spent two days familiarizing themselves with magmatic mixing and mingling structures and rock types related to the ~1640 Ma Ahvenisto anorthosite-mangerite-charnockite-granite (AMCG) complex. The complex has been previosuly studied by Aku and is now the study area of Riikka’s PhD work. The initial discovery of some of the interesting structures was made by Saku Vuori (Geological Survey of Finland), who was at his summer cottage to greet us and express some of his fresh ideas. Nicely organized excursion by Riikka and Aku, food for thought and stomach provided!

Riikka’s and Aku’s freshly published study on the mixing and mingling processes of Ahvenisto complex can be found from here!

Keskellä hektistä käsikirjoitusruljanssia, PI, Kieran, Riikka, Riikan toinen ohjaaja Aku Heinonen ja maisteriopiskelija Hanna-Kaisa Ruhanen (ja tuhannet hyttyset) viettivät kaksi päivää tutustuen monimuotoisiin magmaattisiin sekoittumis- ja sekaantumisrakenteisiin, jotka liittyvät Ahveniston 1640 miljoonaa vuotta vanhaan intruusiokompleksiin. Aku on aiemmin tutkinut kompleksia esim. väitöskirjaansa liittyen ja kompleksin kivisulien kehitys ja malmipotentiaali on nyt Riikan väitöskirjatyön pääaihe. Joidenkin rakenteiden alkuperäiset löydöt teki Saku Vuori (Geologian Tutkimuskeskus), joka oli meitä vastassa uusien ideoiden kera kesämökillään kompleksin vieressä. Hyvin järjestetty ekskursio Riikalta ja Akulta, saimme ravintoa mielelle ja ruumiille!

Riikan ja Akun tuoreista tuloksista Ahveniston sekoittumis- ja sekaantumisrakenteisiin liittyen voi lukea täältä!

PI speaking in Berlin / PI puhumassa Berliinissä

PI was invited to give a talk at the Department of Earth Sciences, FU Berlin, Germany, on 2nd of May. The subject of the talk was assimilation and Magma Chamber Simulator. Dr. Elis Hoffmann and his colleagues were great hosts and a lot of students also attended the lecture. Elis’s speciality are some of the earliest rocks on Earth and it is possible that Magma Chamber Simulator will be harnessed to solve some problems related to their differentiation.

In other fronts, a lot of manuscripts are being prepared so the project seems to finally be shifting to the publishing stage. More on those later!

PI kutsuttiin esitelmöimään Berliinin vapaaseen yliopistoon. Esitelmän aihe oli assimilaatio ja Magmakammiosimulaattorin käyttö sen mallinnuksessa. Dr. Elis Hoffmann ja hänen kollegansa olivat loistavia isäntiä ja myös paljon opiskelijoita osallistui luennolle. Elisin erikoisalaa ovat eräät maailman vanhimmista kivistä ja on mahdollista, että simulaattoria käytetään tulevaisuudessa niiden kehittymisen mallintamiseen.

Muuten projekti alkaa viimein siirtyä julkaisuvaiheeseen – useita käsikirjoituksia on lähetetty tai tekeillä. Näistä lisää myöhemmin!

PI and Dr. Elis Hoffmann at FU Berlin (Photo by Georg Heiss)

Zooming in the melting experiments / Zoomataan sulatuskokeisiin

Ville Finally had the chance to look at his black schist experiments from Zürich in detail using the state-of-the-art field-emission scanning electron microscope (FE-SEM) at the Geological Survey of Finland. FE-SEM has a resolution for identifying features in a nanometer-scale.The experiments looked promising with not only partial melt pockets, but also sulfide droplets that had been immiscible with the melt and the solid. Their preliminary qualitative compositions also revealed some interesting features! More on this later… 😉

Ville pääsi viimein yksityiskohtaisesti tarkastelemaan Zürichissa tehtyjen mustaliuskeiden sulatuskokeiden tuloksia Geologian Tutkimuskeskuksen viimeistä huutoa olevalla kenttäemissio-pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FE-SEM). FE-SEM:in avulla voi tarkastella geologisia näytteitä nanometri-mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). Näytekapseleiden poikkileikkaukset näyttivät lupaavilta, koska niistä löytyi osittain sulaneita taskuja sekä bonuksena vielä sulasta ja kivestä erottuneita sulfidipisaroita. Sulfidipisaroiden alustavat koostumukset osoittivat myös mielenkiintoisia ominaisuuksia. Näistä lisää myöhemmin… 😉

Ville at FE-SEMFE-SEM image

Trace element models being implemented in MCS interface / Lisäämässä hivenalkuainemalleja Magmakammiosimulaattorin käyttöliittymään

PI is again in sunny Santa Barbara CA sitting inside with two friends (Guy Brown and Frank Spera, the former of whom has been responsible of developing the brilliant and user-friendly interface for Magma Chamber Simulator with VisualBasic). We have been implementing trace element formulas in MCS so that they would be easy to model for everyone. After some theorizing and double-checks on paper, envelopes, and napkins, we had the first success today! The current version with more than 20 Mb of formulas can run 48 elements at once and, e.g., provide fluid phase and individual mineral trace element concentrations in magma and wallrock each step. Stoked!

PI on jälleen aurinkoisessa Santa Barbarassa, CA, istumassa sisätiloissa kahden kaverin kanssa (Guy Brown jad Frank Spera, joista ensimmäinen on kehittänyt Magmakammiosimulaattorin VisualBasic-käyttöliittymän). Olemme täällä lisäämässä hivenalkuaineiden laskentakaavoja simulaattoriin siten, että jokainen simulaattorin käyttäjä voisi jatkossa mallintaa niitä itsenäisesti. Kun ensin kävimme läpi teorian ja teimme tarkistuksia paperille, kirjekuoriin ja lautasliinoihin, saimme tänään ensimmäisen onnistuneen testiajon! Tämänhetkinen malli, johon sisältyy yli 20 miljoonaa tavua laskentakaavoja, voi ajaa 48 hivenalkuainetta samanaikaisesti ja kertoa esim. fluidifaasin ja jokaisen mineraalin hivenalkuainekoostumuksen millä tahansa hetkellä magmasäiliössä ja sivukivessä. Kyllä lähtee!

 

 

Visit to Duluth / Vierailu Duluthiin

PI and Ferenc Molnár traveled to Duluth, MN, to view the outcrops and drill cores from the Duluth Igneous Complex, sample wallrocks (metasedimentary rocks and granitoids) for the melting experiments, and meet people who are the experts on the geology of the complex. The visit was very successful and crucial for the development of ideas and future research. The PI sincerely acknowledges the hospitality and help of the staff of the Natural Resources Research Institute, University of Minnesota Duluth, and Drill Core Library of the Minnesota Department of Natural Resources in Hibbing!

PI ja Ferenc Molnár matkustivat Duluthiin, Minnesotaan, katsomaan Duluthin magmaattisen kompleksin kairasydämiä ja paljastumia, ottamaan näytteitä kompleksin sivukivistä (metasedimenttikiviä ja granitoideja) sulatuskokeita varten, ja tapamaan henkilöitä, jotka ovat alueen geologian asiantuntijoita. Vierailu oli erittäin onnistunut ja korvaamaton projektin tulevaa tutkimusta ajatellen. PI haluaa lämpimästi kiittää NRRI:n ja Hibbingin kairasydänkirjaston henkilökuntaa vieraanvaraisuudesta ja avusta!

PI at NRRI

Ferenc Molnár in the Drill Core Library

Drill cores of the metasedimentary rocks of the Paleoproterozoic Virginia formation from the footwall of the Duluth Igneous Complex

Stephen Monson Geerts (NRRI), Ferenc Molnár, and Dean Peterson (NRRI) standing on top of Midcontinent Rift flood basalts, the extrusive equivalents of the Duluth Igneous Complex

Same gang on an Archean granitoid outcrop in the footwall of the Duluth Igneous Complex

Magmatic sorting/layering in a feeder dike (Nickel Lake Macrodike) of the Duluth Igneous Complex

From rocks to powder / Kivistä pölyksi

Visit to WSU GeoAnalytical Lab in early April 2017

In order to analyze rocks chemically, the samples first have to be crushed to chips with a jaw crusher and then further milled to fine homogeneous powder using a vibrating swing mill. The PI visited Washington State University’s Peter Hooper GeoAnalytical Lab in Pullman WA, in which he had analyzed dozens of samples from his previous projects. The PI was kindly assisted and instructed by PhD candidate Ashley Steiner (below) and technician Luke Steenberg (above). A few Antarctic gabbro and wallrock basalt samples were powdered and split to two aliquots. The other one will be analyzed for major and trace elements in WSU and the other one will be sent to Jackson School of Geosciences, University of Texas, for Nd isotopic analysis. More on these later!

Jotta kiviä voidaan analysoida kemiallisesti, näytteet täytyy ensin murskata siruiksi leukamurskaimella ja tämän jälkeen jauhaa jauheeksi tärisevällä swing-myllyllä. PI vieraili laboratoriossa Pullmanissa (Washington State University’s Peter Hooper GeoAnalytical Lab), johon hän on lähettänyt runsaasti näytteitä myös aikaisemmissa projekteissaan. PI:n apuna ja ohjaajina olivat väitöskirjaopiskelija Ashely Steiner (alla) ja teknikko Luke Steenberg (yllä). Muutama näyte Antarktiksen intruusioista ja niiden basalttisista sivukivistä jauhettiin ja jauheet jaettiin näytekohtaisesti kahteen eri näytepurkkiin. Toinen analysoidaan pää- ja hivenalkuaineiden osalta Pullmanissa ja toinen lähetetään Teksasiin (Jackson School of Geosciences, University of Texas) neodyymi-isotooppianalyyseja varten. Näistä lisää myöhemmin!

Visit to University of California Santa Barbara / Vierailu Santa Barbaraan, Kalifornian yliopistoon

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

After a long and undesired sickness leave, the PI traveled to the warmth of California and met up with Prof. Frank Spera and his PhD student Melissa Scruggs at the University of Santa Barbara in order to acquire further knowledge on the use of MCS and handling of the current data on the Antarctic lavas and intrusions. Interestingly, the preliminary runs have shown that in order to replicate the compositions of these magmas, recharge processes and polybaric crystallization in the deep crust may be required, adding a bit more complexity to the big picture. But that’s how nature works folks! These kinds of visits and introduction of fresh ideas and out-of-the-box conversations are extermely important in science!

Pitkän ja epämieluisan sairasloman jälkeen PI matkasi Kalifornian lämpöön ja tapasi professori Frank Speran ja hänen väitöskirjaopiskelijansa Melisa Scruggsin Santa Barbarassa Kalifornian yliopistossa. Matkan tarkoituksena oli saada lisätuntumaa ja uutta näkemystä termodynamiikan mallinnukseen ja saatavilla olevan kemiallisen data hyödyntämiseen. Alustavat mallinnustulokset osoittavat, että intruusioiden koostumusta voi olla vaikea selittää ilman lukuisia magmapulsseja ja kiteytymistä eri paineissa syvällä kuoressa. Tämä lisää hieman kompleksisuutta malleihin, mutta näin se luonto toimii! Tällaiset visiitit ja altistuminen uusille ideoille ja “laatikon ulkopuoliselle” ajattelulle ja keskustelulle on tieteellisessä työssä erittäin tärkeää!

First contact with the Magma Chamber Simulator / Ensimmäinen kontakti “magmakammiosimulaattoriin”

Learning Magma Chamber Simulator at the Department of Geological Sciences, Central Washington University. From left to right: Marie Takach, Wendy Bohrson, Jussi Heinonen.

PI has settled into the Department of Geological Sciences, Central Washington University in Ellensburg WA, United States. Here is the first training session of the Magma Chamber Simulator code supervised by of one of its developers, Dr. Wendy Bohrson, who is a professor of igneous petrology at the department. PI and Wendy are accompanied by MSc student Marie Takach, who will use MCS to model the magmatic evolution of the Etna volcano. Exciting times!

PI on asettautunut Ellensburgiin, Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa (Department of Geological Sciences, Central Washington University). Tässä on kuva ensimmäisestä harjoitussessiosta Magma Chamber Simulator -mallinnusohjelman kanssa. Sessiota veti Dr. Wendy Bohrson, joka toimii magmapetrologian professorina CWU:lla ja on projektin yhteistyökumppani. PI:n ja Wendyn seurana oli graduopiskelija Marie Takach, joka käyttää mallinnusohjelmaa Etnan tulivuoren purkaustuotteiden kemiallisen kehityksen mallintamiseen. Mielenkiintoisia aikoja!

Visit to the ETHZ labs / Vierailu ETHZ:n laboratorioihin

Prof. Max Schmidt and laboratory equipment of the Department of Earth Sciences, ETHZ

Prof. Max Schmidt and laboratory equipment of the Department of Earth Sciences, ETHZ

PI was hosted by project collaborator prof. Max Schmidt at the Department of Earth Sciences, Swiss Federal Insitute of Techonology in Zürich (ETHZ), and got to see the experimental laboratory used in this project for the first time. With these instruments, it is possible to subject small rock powder samples to crustal pressures and magmatic temperatures, and study what happens to the sample under different conditions.

For those visiting Zürich, I would strongly recommend seeing the wonderful state-of-the art geoscientific exhibition of the Earth Science Research and Information Centre located in the same building and pictured below.

PI oli projektin yhteistyökumppanin professori Max Schmidtin vieraana Zürichissa (Department of Earth Sciences, Swiss Federal Insitute of Techonology in Zürich) ja sai ensimmäisen kosketuksen kokeelliseen laitteistoon, jota hyödynnetään projektissa. Näillä laitteilla pieniä kivipulverinäytteitä on mahdollista asettaa paineisiin ja lämpötiloihin, jotka vallitsevat syvällä kuoressa magmakammioissa ja niiden läheisyydessä, ja siten tutkia niiden käyttäytymistä näissä olosuhteissa.

Jos joskus käytte Zürichissa, niin suosittelen vierailemista juuri uusitussa geotieteellisessä näyttelyssä Earth Science Research and Information Center-instituution aulassa. Se sijaitsee samassa rakennuksessa kuin kokeellisen petrologian laboratoriot.

Earth science exhibtion at the Earth Science Research and Information Centre, Zürich

Earth science exhibtion at the Earth Science Research and Information Centre, Zürich