Hungry magmas in the lower crust / Nälkäiset kivisulat alakuoressa

Extremely schematic presentation of hot primitive magmas heating and assimilating crustal materials.

Erittäin luonnosmainen kuva, jossa primitiiviset kivisulat kuumentavat ympäröivää kuorta ja assimiloivat sitä sisuksiinsa.

It is common that simple geochemical models for basaltic and more primitive magmas suggest assimilation of tens of weight percent of crustal materials. But what are the thermodynamic limits for assimilation in such systems? The MCS team of the PALIN project pursued to answer this question using the Magma Chamber Simulator. In the simulations, diverse primitive magmas assimilate progressive partial melts of preheated lower, middle, and upper crust in amounts allowed by thermodynamics.

Our results indicate that it is difficult for any common primitive magma to assimilate more than 20–30 wt% of upper or middle crust before evolving to compositions typical for intermediate or felsic rocks. On the other hand, some very primitive magmas have thermodynamic potential to assimilate as much as their own mass (59–102 wt%) of lower crust and retain a basaltic composition. This implies that large part of the mass of some primitive magma systems may consist of partially melted and assimilated lower crustal material that they devoured.

Our study has been accepted to Geology and is freely available online:
Heinonen JS, Spera FJ, Bohrson WA – Thermodynamic limits for assimilation of silicate crust in primitive magmas. Geology (2021)

Stay tuned – more news to follow when the project is nearing its end!

Monien hyvin yksinkertaistettujen kemiallisten mallien mukaan basalttiset ja niitä primitiivisemmät vaippaperäiset kivisulat ovat assimiloineet kymmeniä painoprosentteja kuorellisia materiaaleja. Mutta mitkä ovat termodynaamiset rajat assimilaatiolle tällaisissa systeemeissä? PALIN-projektissa selvitettiin asiaa Magmakammiosimulaattorin avulla. Simulaatioissa erilaiset primitiiset kivisulat assimiloivat kuumenevaa ja osittain sulavaa kuorta termodynamiikan lakien sallimissa määrin.

Tulostemme mukaan tavalliselle primitiiviselle kivisulalle on vaikeaa assimiloida yli 20-30 painoprosenttia ylä- tai keskikuorta ennen kuin sulien koostumukset eivät enää ole primitiivisiä vaan enemmänkin graniittien koostumuksia muistuttavia. Alakuoren olosuhteissa tilanne muuttuu – joillain hyvin primitiivisillä kivisulilla on potentiaalia assimiloida jopa oman painonsa verran (59-102 painoprosenttia) ympäröivää alakuorta ja silti pysyä koostumukseltaan basalttisina. Tämä viittaa siihen, että suuri osa joidenkin primitiivisten magmasysteemeiden massasta voi olla peräisin osittain sulaneesta alakuoresta, jota ne ahmivat sisuksiinsa.

Tutkimuksemme on hyväksytty julkaistavaksi Geology-sarjassa ja on jo avoimesti saatavilla sähköisenä:
Heinonen JS, Spera FJ, Bohrson WA – Thermodynamic limits for assimilation of silicate crust in primitive magmas. Geology (2021)

Pysykää kuulolla – lisää uutisia tulossa, kun projekti lähenee loppuaan!

Magma Chamber Simulator on PC and three publications / Magmakammiosimulaattorin PC-versio ja kolme julkaisua

Huge things happening this year! Magma Chamber Simulator is now available on PC and there are two recent publications (here and here) about the software and one on the history of modeling assimilation in magmatic systems. The latter will be included as a chapter in an upcoming AGU book “Crustal Magmatic System Evolution: Anatomy, Architecture and Physico-Chemical Processes”. Make sure to check the papers out and run your own simulations!

Suuria asioita tapahtuu tänä vuonna! Magmakammiosimulaattori on nyt saatavilla PC:lle ja olemme julkaisseet kaksi tutkimusta itse ohjelmasta (täällä ja täällä) ja yhden magmaattisen assimilaation mallinnuksen historiasta. Jälkimmäinen tulee olemaan kappale AGU:n kirjassa “Crustal Magmatic System Evolution: Anatomy, Architecture and Physico-Chemical Processes”. Tsekkaa julkaisut ja aja omat simulaatiosi!

Black shale melting experiments on Youtube / Mustaliuskeen sulatuskokeet Youtubessa

Ville gave a presentation about the results of the black shale partial melting experiments in the 14th International Ni-Cu-PGE Symposium and Memorial to Prof. A.J. Naldrett on 4th of September 2020. The symposium was held online and Ville’s presentation was uploaded to Youtube. Please watch it here! Other presentations of the symposium are also available here.
Edit: Ville also held another talk in the second part of the symposium on the effects of assimilation to sulphide saturation studied with the Magma Chamber Simulator.

Ville piti 4.9.2020 esitelmän mustaliuskesulatuskokeistaan 14. kansainvälisessä Ni-Cu-PGE symposiumissa, joka oli samalla muistotilaisuus hiljattain edesmenneelle professori A.J. Naldrettille. Symposium järjestettiin verkossa ja Villen esitelmä ladattiin YouTubeen. Käy katsomassa se täällä! Muita symposiumin esitelmiä on myös katsottavissa täältä.

Edit: Ville piti symposiumin toisessa osassa myös toisen esitelmän assimilaation vaikutuksista sulfidisaturaatioon, jota tutkittiin Magmakammiosimulaattorin avulla