Special issue of Mineralium Deposita on mineral deposits of Finland / Mineralium Deposita -julkaisusarjan erikoisnumero Suomen mineraaliesiintymistä

Special issue on the current developments of economic geology research in Finland has been published in Mineralium Deposita. The special issue also includes input from the PALIN team: the first article from the PhD project of MSc Ville Järvinen, downloadable open access from here. In the article, the parental magma composition (MgO = 14-15 wt.%) of the 2.44 Ga Näränkävaara layered intrusion in Finland was estimated with the help of a previously unidentified marginal series gabbronorite and some thermodynamic modeling. The stratigraphy of the intrusion was updated and the formation of the related uneconomic PGE reef evaluated. Sulfide saturation in the intrusion was induced by fractional crystallization, but the reef-forming process was probably interrupted by the influx of a PGE-depleted recharge magma that may also have inhibited further sulfide saturation.

Kotimaiseen taloudellisen geologian tutkimukseen keskittyvä erikoisnumero on julkaistu Mineralium Deposita -julkaisusarjassa. Erikoisnumeroon sisältyy myös PALIN-tiimin saavutuksia: FM Ville Järvisen väitöskirjaprojektin ensimmäinen julkaisu, joka on avoimesti ladattavissa. Julkaisussa Näränkävaaran 2,44 miljardia vuotta vanhan kerrosintruusion kantasulan koostumus (MgO-pitoisuus n. 14-15 painoprosenttia) arvioitiin aiemmin tuntemattoman reunasarjan gabroidisen kiven ja termodynaamisen mallinnuksen avulla. Intruusion stratigrafia päivitettiin ja platinaryhmän alkuaineista (PGE) rikastuneen riutan syntyä arvioitiin. Intruusion kylläisyys sulfidimineraaleista saavutettiin kiteytymisen kautta, mutta PGE-riutan muodostumisen katkaisi todennäköisesti uusi PGE-köyhä ja koostumuksensa puolesta sulfidien kylläisyyteen negatiivisesti vaikuttanut magmapulssi.

MCS Visualizer now available / MCS Visualisaattori nyt saatavilla

Einari Suikkanen’s short stint in PALIN project ended in a success. Magma Chamber Simulator Visualizer (MCSV) is now publicly available from the MCS website. MCSV can be used to produce 2D box model visualizations of MCS simulations. It is easy, intuitive, and fast to use. Test it on any of your model output and visualize your models!

Einari Suikkasen lyhyt visiitti PALIN-projekti päättyi hienoissa merkeissä. Magmakammiosimulaattorin visualisointityökalu (MCSV) on nyt julkisesti saatavilla MCS:n kotisivuilta. MCSV tuottaa 2D laatikkomallin mistä tahansa MCS simulaatiosta. Se on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja nopea käyttää. Visualisoi sillä mikä tahansa MCS mallisi!

Working with models every day / Mallien kanssa töissä joka päivä

One run on Magma Chamber Simulator takes about 30 to 45 minutes and the results are printed on multiple worksheets as megabytes of numerical data. My mission is to find the most important markers of compositional changes in the magma system in the midst of all this and identify initial variables that have the most effect on the results. Before diving into the intrusions, I have tested the program with basalts that have erupted from these magma chambers. Fractional crystallization (FC), fractional crystallization + assimilation (AFC), and fractional crystallization + assimilation + recharge (RAFC) models all result in considerably different compositional evolution for the residual melt. What processes would you think provide the best-fitting results for the geochemical composition (in this case, cerium, Ce, and magnesium as an oxide, MgO) of the basalts in the diagrams below?

Yksi Magmakammiosimulaattorin ajo kestää noin 30–45 minuuttia ja tulokset tallentuvat numeerisessa muodossa useiden megatavujen kokoisiin tiedostoihin. Tehtävänäni on löytää tämän kaiken keskeltä kaikkein merkittävimmät koostumuksellisten muutoksien indikaattorit ja tunnistaa alkumuuttujat, jotka vaikuttavat eniten tuloksiin. Ennen intruusioiden maailmaan sukeltamista olen testannut mallien toimivuutta minulle tuttujen, näistä magmakammioista purkautuneiden, basalttilaavojen kanssa. Pelkän kiteytymisen (FC), kiteytymisen ja sivukiven assimilaation (AFC) sekä kiteytymisen, sivukiven assimilaation ja uusien magmapulssien (RAFC) mallit kaikki tuottavat selkeästi erilaisen koostumuksellisen kehityksen kivisulalle. Mitkä prosessit sinun mielestäsi johtavat tuloksiin, jotka eniten muistuttavat alla esitettyjen basalttien kemiallista koostumusta (tässä tapauksessa cerium, Ce, ja magnesium oksidimuodossa, MgO)?

Visit to University of California Santa Barbara / Vierailu Santa Barbaraan, Kalifornian yliopistoon

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

After a long and undesired sickness leave, the PI traveled to the warmth of California and met up with Prof. Frank Spera and his PhD student Melissa Scruggs at the University of Santa Barbara in order to acquire further knowledge on the use of MCS and handling of the current data on the Antarctic lavas and intrusions. Interestingly, the preliminary runs have shown that in order to replicate the compositions of these magmas, recharge processes and polybaric crystallization in the deep crust may be required, adding a bit more complexity to the big picture. But that’s how nature works folks! These kinds of visits and introduction of fresh ideas and out-of-the-box conversations are extermely important in science!

Pitkän ja epämieluisan sairasloman jälkeen PI matkasi Kalifornian lämpöön ja tapasi professori Frank Speran ja hänen väitöskirjaopiskelijansa Melisa Scruggsin Santa Barbarassa Kalifornian yliopistossa. Matkan tarkoituksena oli saada lisätuntumaa ja uutta näkemystä termodynamiikan mallinnukseen ja saatavilla olevan kemiallisen data hyödyntämiseen. Alustavat mallinnustulokset osoittavat, että intruusioiden koostumusta voi olla vaikea selittää ilman lukuisia magmapulsseja ja kiteytymistä eri paineissa syvällä kuoressa. Tämä lisää hieman kompleksisuutta malleihin, mutta näin se luonto toimii! Tällaiset visiitit ja altistuminen uusille ideoille ja “laatikon ulkopuoliselle” ajattelulle ja keskustelulle on tieteellisessä työssä erittäin tärkeää!

First contact with the Magma Chamber Simulator / Ensimmäinen kontakti “magmakammiosimulaattoriin”

Learning Magma Chamber Simulator at the Department of Geological Sciences, Central Washington University. From left to right: Marie Takach, Wendy Bohrson, Jussi Heinonen.

PI has settled into the Department of Geological Sciences, Central Washington University in Ellensburg WA, United States. Here is the first training session of the Magma Chamber Simulator code supervised by of one of its developers, Dr. Wendy Bohrson, who is a professor of igneous petrology at the department. PI and Wendy are accompanied by MSc student Marie Takach, who will use MCS to model the magmatic evolution of the Etna volcano. Exciting times!

PI on asettautunut Ellensburgiin, Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa (Department of Geological Sciences, Central Washington University). Tässä on kuva ensimmäisestä harjoitussessiosta Magma Chamber Simulator -mallinnusohjelman kanssa. Sessiota veti Dr. Wendy Bohrson, joka toimii magmapetrologian professorina CWU:lla ja on projektin yhteistyökumppani. PI:n ja Wendyn seurana oli graduopiskelija Marie Takach, joka käyttää mallinnusohjelmaa Etnan tulivuoren purkaustuotteiden kemiallisen kehityksen mallintamiseen. Mielenkiintoisia aikoja!