Ajankohtaista

Joulukuu 2018

Kirjoituskutsu

Joutsen / Svanen 2019 – Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Modernismin jälkeinen runous

Toim. Vesa Haapala ja Päivi Koivisto

 

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Joutsen / Svanen 2019 etsii artikkeleja, katsauksia ja esseitä teemalla Modernismin jälkeinen runous. Ajallisena rajauksena on suomalaisen modernismin merkkivuosikymmenen eli 1950-luvun jälkeinen runous, suomenruotsalaisen modernismin osalta jo 1920-luvun jälkeinen runous, sikäli kuin se haastaa modernismin. Vuosikirjaan toivotaan tekstejä, joissa tarkastellaan, miten valtavirraksi muuttuneet modernismin periaatteet ovat jatkuneet runoudessa ja miten niitä on haastettu. Toisaalta kirjoittajia pyydetään arvioimaan, miten tutkimus on mallintanut tilannetta ja millaisia lukutapoja modernismin jälkeinen runous vaatii.

Modernismin jälkeisen runouden kysymyksiä voidaan lähestyä kahdelta suunnalta. Ensinnäkin voidaan kysyä, miten runouden kirjoittamisen periaatteet muuttuvat modernismin jälkeisessä runoudessa verrattuna aiempaan. Toiseksi tarkastellaan, mikä merkitys kirjoitustapojen ja runoutta koskevien esteettisten ohjelmien muutoksella on lukemiselle. Samaan tapaan kuin modernistinen vapaamittainen ja vapaarytminen runous vaati mitalliseen runouteen tottuneilta lukijoilta uutta orientaatiota ja uusia lukutapoja, myös modernismin jälkeinen runous vaatii lukemista, joka ei palaudu tyypillisesti modernistisiksi tunnistettavien rakenteiden tarkasteluun.

Tarkempia kysymyksenasetteluja ovat: Miten käy runouden lukutavoille, kun modernistiset muotopiirteet sekoittuvat uusiin yhteiskunnallisiin ja ideologisiin keskustelunaiheisiin ja teemoihin, jotka rikastuttavat tai häiritsevät runon oletettua esteettistä systeemiä? Mitä on konkreettisesti ja runousopin tasolla modernismin jälkeisen runouden uusi? Miten modernismin jälkeisessä runoudessa muodostuvat suhteet kirjallisuuden historiaan, lajeihin ja kaanoneihin?

Vuosikirjassa julkaistaan neljästä viiteen vertaisarvioitua artikkelia, joissa tarkastellaan edellä mainittuja kysymyksiä yksittäisten runoilijoiden tuotannossa, mutta myös periaatteellisemmalla tasolla. Mahdollisia kysymyksiä ja aihealueita ovat seuraavat:

 • Miten runouden lajit ja ilmaisukeinot muuttuvat ja muuntuvat modernismin jälkeen?
 • Miten modernismin periaatteet säilyvät osana runouden myöhempiä virtauksia, kuten yhteiskunnallista runoutta, luontorunoutta, kielirunoutta ja kokeellista runoutta?
 • Miten mallinnamme nykyisin 1950-luvun täysmodernismin ja 1960-luvun yhteiskunnallistuvan runouden keskeisiä periaatteita ja suhteita? Ja miten 1920- ja 1930-luvuilla syntyneen suomenruotsalaisen modernismin esteettiset periaatteet ovat tulleet haastetuiksi?
 • Miten nykyrunous suhtautuu modernistiseen poetiikkaan?
 • Millaisia kytköksiä nykyrunoudessa syntyy modernismia edeltäneisiin perinteisiin ja runouksiin?
 • Mistä muodostuu modernismin jälkeisen runouden kaanon ja millaisia lajeja runoilijat hyödyntävät?
 • Millaisia teoreettisia linjauksia modernismin, postmodernismin ja nykyrunouden suhteiden määrittelyyn voidaan ehdottaa?
 • Millaiset analyysivälineet ovat käyttökelpoisia nykyrunouden analyysiin?
 • Erilaiset vertailevat näkökulmat, kuten 1990- ja 2000-luvun runouksien keskinäissuhde.
 • Nykyrunouden uudet muodot (visuaalinen runous, runous ja sosiaalinen media, digitaalinen runous, nettirunous).
 • Runouden uusi affektiivisuus ja yleisösuhde.
 • Runous ja kirjoittaminen media-ajassa.

Valinnat tehdään abstraktin (max. 300 sanaa) perusteella. Viimeinen jättöpäivä 15.1.2019. Abstraktit ja artikkelit voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jatkoon valittujen artikkelien (pituus 35 000–45 000 merkkiä välilyönteineen) deadline on 30.4.2019. Sen jälkeen artikkelit käyvät läpi refereearvioinnin, jonka perusteella lopullinen julkaisu varmistuu.

Artikkelien lisäksi lehteen voi tarjota aiheeseen liittyviä katsauksia ja esseitä. Lehden arvosteluosastoon toivotaan kritiikkejä uusimmasta, erityisesti modernismiin kytkeytyvästä kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Ehdotusten deadline samoin 15.1.2019.

Kaikki abstraktit osoitetaan suoraan numeron toimittajille Vesa Haapalalle (etunimi.sukunimi [at ] helsinki.fi tai Päivi Koivistolle (etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi).

Valmiit käsikirjoitukset jätetään TSV:n ylläpitämän journal.fi-julkaisualustan kautta, osoitteessa:

https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

Joutsen / Svanen on monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Lehden viimeisin numero löytyy osoitteesta www.journal.fi/joutsen-svanen, ohjeet kirjoittajille verkko-osoitteesta https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

Aikaisemmat numerot ovat nähtävillä osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/

 

Marraskuu 2018:

Uusi vuosikirja 2017—2018 Joutsen/Svanen-sarjassa on ilmestynyt

 

Vuosikirja keskittyy tässä numerossa modernismitutkimuksen uusiin avauksiin.

Vastaavat toimittajat (2017–18):

Päivi Koivisto & Daniela Silén

 

Numero löytyy osoitteesta:

https://journal.fi/joutsen-svanen

 

Joutsen/Svanen-sarja ilmestyy tästä lähtien TSV:n ylläpitämällä julkaisualustalla/

https://journal.fi/

 

Edelliset numerot löytyvät kuitenkin edelleen osoitteesta:

https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/

 

Elokuu 2017:

Uusia julkaisuja Joutsen / Svanen-sarjassa. Nya delar i Joutsen / Svanen-serien

 

Uusi Erikoisjulkaisu / Den nya publikationen (elokuu/augusti 2017)

Pakkovaltiosta ekodystopiaan – Kotimainen nykydystopia

(toim./red. Saija Isomaa & Toni Lahtinen)

LUE JULKAISU / LÄS PUBLIKATIONEN

 

Uusi vuosikirjanumero / Nytt nummer av årsboken (huhtikuu/april 2017)

Joutsen / Svanen III (2016)

(toim./red. Harri Veivo)

LUE JULKAISU / LÄS PUBLIKATIONEN

 

Call for papers Joutsen/Svanen

(Se nedan för cfp även på svenska)

”Ja kaikki me olemme sisaruksia” (E. Södergran) – suomalaiset modernismit

 

Kuvaa suomalaisesta modernismista ovat pitkään hallinneet aikalaisten itsemäärittelyt, tiettyjen merkkiteosten arvon korostuminen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden puolella myyttejä ruokkiva kirjailijakeskeisyys. Ajallisen etäisyyden myötä tarve modernismin uudelleenarvioinnille kasvaa. Viime vuosina modernismin monimuotoisuutta onkin lähdetty kartoittamaan: aiemmin huomiotta jääneitä runoilijoita on tutkittu modernismin viitekehyksessä, suomalaisen modernismin kaksikielistä ominaislaatua selvitetty ja kirjailijamyyttejä purettu. Suomenkielisessä proosassa anhavalaisen pelkistetyn modernismin varjosta on alettu nostaa esille toisenlaista estetiikkaa edustavia teoksia, esimerkiksi 1960-luvun avantgardistisia kokeiluja.

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Joutsen/Svanen kutsuu neljänteen numeroonsa tuoreita näkökulmia suomalaisiin modernismeihin. Kokoavana teemana on modernismi historiallisena ilmiönä. Artikkelien toivotaan lähestyvän modernismia sen ajallisista ja paikallisista lähtökohdista käsin ottaen huomioon toisaalta suomalaisen modernismin kielelliset ja kansalliset erityispiirteet, toisaalta modernismille luonteenomaisen kansainvälisyyden. Uusia avauksia kaivataan erityisesti suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden yhteyksiin, rinnakkaisuuksiin ja eroihin, periodisaation kysymyksiin sekä suomalaisen modernismin kansainvälisiin kytköksiin. Aikajana ulottuu vuoden 1890 tienoilta aina tähän päivään saakka. Numero on kaksikielinen (suomi, ruotsi).

Mahdollisia aihepiirejä:

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden yhteydet ja rinnakkaisuudet

Kansainväliset yhteydet

Perinteisen periodisoinnin uudelleenarviointi

Historiallinen uudelleenjäsennys

Suomalaisten modernismien keskinäiset yhteydet

Kirjallisuuden modernismin suhde modernismiin muissa taiteissa

Modernin ja modernismin suhde

Modernismin poetiikkojen jäljet nykykirjallisuudessa

Valinnat tehdään abstraktin perusteella, jonka voi kirjoittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Enimmäispituus on 300 sanaa ja viimeinen jättöpäivä 22.6.2017. Myös lehden arvosteluosastoon kaivataan kritiikkejä uusimmasta, erityisesti modernismiin kytkeytyvästä kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, ehdotusten jättöpäivä on 15.8.2017. Abstraktit jätetään numeron toimittajille Päivi Koivistolle (pakoivis@gmail.com) tai Daniela Silénille (Daniela.silen@helsinki.fi), arvosteluosastosta vastaa Erika Laamanen (Erika.laamanen@helsinki.fi). Artikkelien (35 000–45 000 merkkiä välilyönteineen) jättöpäivä on 31.12.2017. Valmiit artikkelit käyvät läpi refereearvioinnin, jonka perusteella lopullinen julkaisu varmistuu.

Joutsen/Svanen on monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Lehden aiemmat numerot ja ohjeet kirjoittajille löytyvät verkko-osoitteesta: https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/

 

”Och alla äro vi syskon” (E. Södergran) – Finländska modernismer

 

Bilden av den finländska modernismen har länge dominerats av periodens egna definitioner, vissa centrala verk och på finlandssvenskt håll även av en mytbildande personkult kring de ledande poeterna. I och med att det tidsmässiga avståndet till modernismen ökar, växer också behovet av en omvärdering av den mångfacetterade stilperioden. På senare år har en dylik omvärdering inletts: man har lyft fram tidigare förbisedda poeter, undersökt den finländska modernismens unika tvåspråkighet och slagit sönder författarmyter. På finskspråkigt håll har man inom prosaforskningen frigjort sig från den Anhava-inspirerade förenklade synen på modernismen, och lyft fram verk som representerar en annan estetik, till exempel 1960-talets avantgardistiska experiment.

Joutsen/Svanen, årsboken för forskning i finländsk litteratur, välkomnar till sitt fjärde nummer bidrag som kommer med nya synvinklar på de finländska modernismerna. Det samlande temat är modernismen som historiskt fenomen. Vi önskar att artiklarna tar sig an modernismen ur ett historiskt perspektiv och kommenterar å ena sidan den finländska modernismens språkliga och nationella särdrag, å andra sidan dess internationella kopplingar. Vi efterlyser framförallt nya perspektiv på förhållandet mellan den finsk- och svenskspråkiga modernismen, på frågor om periodiseringen och på den finländska modernismens internationella kopplingar. Perioden som granskas omfattar tiden från omkring år 1890 till idag. Numret är tvåspråkigt (finska, svenska).

Förslag på ämnen:

Kopplingar och paralleller mellan den finsk- och svenskspråkiga litteraturen

Internationella kopplingar

Omvärderingar av den traditionella periodiseringen

En historisk omstrukturering

Förhållandet mellan de finländska modernismerna

Den litterära modernismen i förhållande till modernismen inom andra konstarter

Förhållandet mellan modernismen och det moderna

Spår efter de modernistiska poeterna i dagens litteratur

Urvalet görs baserat på abstrakten som kan lämnas in antingen på finska eller på svenska. Maxlängden är 300 ord och sista inlämningsdag är den 22 juni 2017. Även tidskriftens recensionsavdelning tar emot förslag på ny inhemsk forskningslitteratur, gärna med koppling till modernismen. Sista inlämningsdag för dessa förslag är den 15 augusti 2017. Abstrakten skickas till redaktörerna för detta nummer: Päivi Koivisto (pakoivis@gmail.com) eller Daniela Silén (daniela.silen@helsinki.fi). För recensionsavdelningen ansvarar Erika Laamanen (erika.laamanen@helsinki.fi). Sista inlämningsdag för artiklarna (35 000–45 000 tecken med mellanslag) är den 31 december 2017. De färdiga artiklarna genomgår en referentgranskning på basis av vilken det slutliga urvalet görs.

Joutsen/Svanen är en flerspråkig, referentgranskad årsbok för litteraturforskning och kulturstudier, med fokus på finländsk litteratur. Publikationen utges digitalt och följer principerna för fri tillgänglighet (open access). Tidigare nummer av årsboken och instruktioner för skribenter finns på adressen: https://blogs.helsinki.fi/litteraturbanken/joutsen-svanen/

 

 

Joulukuussa 2016 ilmestyi Joutsen / Svanen-sarjan ensimmäinen erikoisjulkaisu,

Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen (2016)

Toimittaja/Redaktör/Editor
Päivi Koivisto

Täälltä pääset lukemaan julkaisua

 

 

Aikaisemmat tapahtumat:

(se nedan på svenska)

Juhlistamme uuden Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja-numeron julkaisua.

Aika: Keskiviikko 3.2. klo. 15.00–17.00.

Paikka: Porthania (Yliopistonkatu 3), Helsingin yliopisto, Sali P722.

Vuoden 2015 vuosikirja käsittelee Suomen ruotsinkielistä kirjallisuutta.  Julkaisua juhlistetaan keskustelemalla Suomen ruotsinkielisestä kirjallisuudesta – kahdella kielellä:

Miltä näyttää suomalainen kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuudenhistoria kaksikielisestä näkökulmasta? Tarvitsemmeko yhteisen kaksikielisen kirjallisuudenhistorian ja miksi? Millaista on kielirajoja ylittävä kirjallisuudentutkimus? Millä tavoin Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus on ”suomalaista” – ja millä tavoin ”ruotsalaista”…?

Keskusteluun osallistuvat tutkijat ovat perehtyneet Suomen ruotsinkieliseen kirjallisuuteen, kielirajoja ylittävään tutkimukseen sekä kirjallisuuden monikielisyyteen:

Heidi Grönstrand (Turun yliopisto), Anna Möller-Sibelius (Åbo Akademi), Vesa Haapala (Helsingin yliopisto). Alkupuheenvuoroja pitävät myös vuosikirjan ja vuosikirjanumeron päätoimittajat, Jyrki Nummi ja Kristina Malmio.

Keskustelun jälkeen kuohuviinitarjoilu kotimaisen kirjallisuuden tiloissa (yliopiston päärakennus, 4. krs).

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja julkaistaan osana sähköistä Klassikkokirjastoa

 

Utgivning av Joutsen / Svanen 2015 och diskussion kring den svenska litteraturen i Finland

Vi firar utgivningen av det nya numret av Joutsen / Svanen. Årsbok för forskning i finländsk litteratur, ett temanummer som utkom i december 2015 och behandlar den svenska litteraturen i Finland.

Tid: Onsdagen den 3.2. kl. 15.00–17.00.

Plats: Porthania (Universitetsgatan 3), Helsingfors universitet, sal P722.

 

Utgivningen firas med en diskussion – på två språk – kring den svenska litteraturen i Finland.

Hur ser den finländska litteraturforskningen och litteraturhistorieskrivningen ut ur ett tvåspråkigt perspektiv? Behöver vi en gemensam tvåspråkig litteraturhistoria, och i så fall varför? Hur är det att forska i litteratur över språkgränserna? På vilket sätt är den svenska litteraturen i Finland ”finländsk” – på vilket sätt är den ”svensk”…?

I diskussionen deltar litteraturforskare som är insatta i svensk litteratur i Finland, i forskningen över språkgränserna, i litteraturens flerspråkighet:

Heidi Grönstrand (Åbo universitet), Anna Möller-Sibelius (Åbo Akademi), Vesa Haapala (Helsingfors universitet). Inledande inlägg också av chefredaktörerna för årsboken och temanumret, Jyrki Nummi och Kristina Malmio.

Efter diskussionen serveras mousserande vin i läroämnet inhemsk litteraturs utrymmen (universitetets huvudbyggnad, 4. vån).

 

Alla intresserade är välkomna!

 

Joutsen / Svanen. Årsbok för forskning i finländsk litteratur utges inom ramarna för det elektroniska Klassikerbiblioteket.

 

 

 

 

 

Digital Humanities: Finnish Classics Library

 

A Seminar on Digital Publishing and Research

 

This seminar focuses on research aspects on digitized material, especially on literary texts. What new research possibilities are offered by digital editions or digital libraries such as the Finnish Classics Library? How should such libraries or editions develop to meet the needs of the researchers? What different types of digital literary resources can be found today and what are the different aims of these?

The seminar is organized by the Finnish Classics Library.  This electronic library is based on a critically selected and comprehensive digital collection of literature written in Finland (in both Finnish and Swedish) and research data related to works and authors. The seminar is aimed at researchers interested in literary material and in the production of digital resources.

 

December 3, 2015, 2.00 – 4.00 pm

Fabianinkatu 26, SH206 (Seminar Room 206), University of Helsinki

Program

 • Mats Dahlström, Högskolan i Borås

Digital utgivning av källmaterial – syften, möjligheter, utmaningar

 • Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland

Verk och text i växelverkan. Digitala utgåvor i forskarnas tjänst

 • Timo Honkela, University of Helsinki

Research interests in text and metadata mining of literature

The seminar is open for all interested

Welcome!