Hankkeen tavoitteet

Mitä on kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys?

Kulttuuri- ja katsomussensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä ja kykyä tarkastella reflektiivisesti omaa kulttuuritaustaansa, maailmankatsomustaan ja ihmiskäsitystään sekä olla ymmärtävässä vuorovaikutuksessa kulttuuri- ja katsomustaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Katsomussensitiivisyys merkitsee myös sensitiivisyyttä sille, miten kukin yksilönä tulkitsee ja toteuttaa katsomustaan. Näin erilaisten ennakko-odotusten vaikutus kohtaamiseen vähenee. Vaikka sensitiivisyys merkitsee lähtökohdiltaan positiivista ja ymmärtämään pyrkivää asennetta, se ei merkitse kaiken hyväksymistä. Sen sijaan sensitiivisyys antaa valmiuksia neuvotella asioista, joihin liittyy kulttuurisia ja katsomuksellisista tekijöitä.

Lue lisää.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hanke suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimusperustaisesti kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyden kehittymistä tukevia koulutuskokonaisuuksia, joita toteutetaan opettajien ja ohjaajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Kokonaisuudet ovat eri laajuisia ja ne sisällytetään ohjaajien koulutukseen Jyväskylän yliopistossa, sekä opettajakoulutukseen ja teologian opintoihin Helsingin yliopistossa. Täydennyskoulutusta tarjotaan Espoon suomenkielisen opetuksen opettajille ja opinto-ohjaajille tukien samalla koulutukseen osallistuvia kehittämään kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyttä omissa työyhteisöissään. Kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyden lisäämisen tavoitteena on auttaa eri kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevia oppilaita integroitumaan paremmin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja siten lisätä koulutuksellista tasa-arvoa.

Keskeinen kehitettävä koulutusmenetelmä on tapauskeskustelu. Lue lisää.