Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (5 op)

Tenttiin valmistautumisen tueksi kysymyspankki on nähtävillä.

[Osin vielä kesken]

Esseekysymykset 6 p, tiiviin ilmaisun pikkukysymykset (max 10 riviä) 2 p.  Hyväksymisen raja on 12/24 p, mutta pisteitä on kerryttävä jokaista kirjaa koskevista kysymyksistä.

Tomka, Béla: A Social History of Twentieth-Century Europe

[tulossa myöhemmin]

Kertzer D. & Barbagli M.: The History of the European family. Vol. 2. Family Life in the Long Ninteenth Century 1789–1913.

Pikkukysymykset (max 10 riviä, 2 p)

 • Mitä eroa oli Ranskan ja Iso-Britannian väestökehityksessä 1800-luvulla?
 • Demografinen transitio 1800-luvulla?
 • Vuokraviljelijöiden ja päivätyöläisten erilaiset perhemallit?
 • Minkälaisia erilaisia eurooppalaisia perhemalleja tutkijat ovat hahmotelleet?
 • Miten kotiteollisuus (”piece-work”) muutti perheiden elämää?
 • Ranskan perhelainsäädännön pääkohdat vallankumouksesta 1800-luvulle?
 • Miten sukupuoliroolit muuttivat 1800-luvulla?
 • Minkälaisia periaatteita porvarillisen perhe-elämän ihanne 1800-luvulla sisälsi?
 • Mitä on ”life-cycle service”?
 • Miten on argumentoitu sitä vastaan, että muuttoliikkeet rikkoivat perhesiteitä?
 • Lasten koulun ja työn yhteensovittaminen?
 • Mitä tarkoitetaan kotitalousideologialla ja miten se liittyy kapitalismin kehittymiseen?
 • Mikä oli romantiikan ajan lastenkasvatusihanne ja miten se toteutui eri yhteiskuntaryhmissä?
 • Mitä oli tieteellinen äitiys?

Esseekysymykset (6 p)

 • Miten teollistuminen vaikutti perhemalleihin ja perheiden elämään?
 • Vertaile perhe-elämää läntisessä ja itäisessä Euroopassa 1800-luvulla
 • Vertaile perhelainsäädännön kehitystä pääpiirteissään Englannissa ja Ranskassa 1800-luvulla
 • Miten maaorjuuden lakkauttaminen ja maareformit vaikuttivat perheisiin itäisessä Euroopassa?
 • Millä eri tavoilla on selitetty aviottomien lasten määrän kasvua 1800-luvun alkupuolella?
 • Minkälaiset tahot tai toimijat ovat olleet kiinnostuneita perhelainsäädännöstä ja sen kehittämisestä?
 • Millä perusteilla on argumentoitu sen puolesta, että länsieurooppalainen perhemalli edisti teollistumista?
 • Mikä oli ”pyörökehto” (foundling wheel)? Minkälaisia syitä sen yleistymisen ja katoamisen taustalla oli?
 • Miten perheiden sosiaaliturva kehittyi 1800-luvulla?
 • Lasten koulutuksen yleistyminen ja sen haasteet ja seuraukset?
 • Avioliitot ja luokkarakenteet 1800-luvulla?
 • Avioitumismallit Euroopassa John Hajnalin mukaan? Miten niitä on kritisoitu?

Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä

Esseekysymykset (6 p)

 • Talollisten ja sivistyneistön järjestäytyminen 1800-luvun Huittisissa?
 • Vuosisadan vaihteen varhainen järjestäytyminen Huittisissa?
 • Miten rahvas politisoitui Huittisissa vuosina 1905–1907?
 • Vertaile vuosien 1905–07 ja 1917–18 kriisejä Huittisissa. Mikä niitä yhdisti ja mikä erotti?
 • Mitkä olivat Huittisten meijerikahakan taustalla olevat syyt ja millaisia välittömiä seurauksia sillä oli?
 • Pienviljelijäliikkeen nousu Huittisissa?
 • Lapuan liike ja aiempien vuosikymmenten poliittinen perintö Huittisissa?
 • Miksi poliittisten oikeuksien laajeneminen yhdisti eikä niinkään erottanut köyhiä Suomessa?
 • Esittele teos Suomen synty poliittisen modernisoitumisen tutkimuksena?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *